Vadrózsavers

Beleszerettem a vadrózsákba
ittas fejével ül most bennem is egy rózsa
duzzad és egyre éhes
s bolond nagy dolgok történnek velem

Először jött egy vihar és megkerült
rózsaszín lágy esőbe burkolt
azután jöttek gonosz emberek
markukban szög és kalapács
s úgy jártam rajtuk ki meg be
mint villanó napsugár a kulcslyukon

Végül most éjjel párnámra oson egy egér
s ha cincogni kezd oly édesdeden alszom
hogy szökőkút sugarát lebegtető szél ha ébreszt
harmatos fűben találom magam
merő harmat a párnám
mivel álmomban oly sokat nevettem
bajaimon

Szathmáry Gyurkának*

Gyurkám! Rosszkedved hessentse hamar
ez az együgyű kamilos strófa.
Belehajlik, nézd, a nőiszirom,
mintha ő is gondolatom volna.

Karcsú levele csupa zöld lándzsa.
Megvéd a gyötrelemtől egy percre.
Szelídül, illan a szél odakünn,
füttyög: mi lesz ez, tréfa-e, vers-e?

Magától születik ez a pár sor.
Mint kertmélybe illat, vakon vezet.
Hol batyuba kötöm átkos sorsom,
Dunába vetem a korlát felett.

Gyurkám, többé te se szomorkodjál,
mivel batyudat is kicipelve,
hídláb örvényébe csak bedobnám –
életed batyutlan múlva teljen.

* Szathmáry György (jegyzet)

Egy szőke katonalányra (Narcissa)*

Tudom, a tornyok vörhenyes zsarátja
hullott közétek csillagok helyett.
Asszonyi hullák tapadó hajába
hullott a csóva, halálos-meleg,
félvad katonák inaszakadt lába
tapodott iszamos aranyhajt, sebet.

De gyönge lábad nem húzta a vér-e,
a vér kövér sara csizmáidon?
Ha könnyű ujjad már tőröd tövére
gonoszul tapadt, hogy tőröd igyon,
és melled halovány, szelíd ívére
hímként, izzadt ujjal csapott az iszony!

Fekszel most, tíz évvel idősebb vagy már.
Fáradtabb, s titkoddal gyönyörűbb.
De nem értem, bárhogy mosolyogjál,
sisakra hogy cserélted kötötűd?!
Hogy nem látta senki barbár hadadnál:
nincs helye köztük, kit csak az öle fűt?!

Tíz éve izzik sebed a melleden.
Nézlek… Égnek az utak, ég hazám.
Megdől a Föld, mint egy szétoszló tetem,
kihullt fénnyel roskad az ég alám.
Szétfoszlott, haló rózsád a melleden,
sebed a mellemen piroslik bután.

„…Szöghajam odahajlik az agyaghoz.
Hugaim, nővéreim már óvnak.
Félholt testemre asszonykéz havat hoz,
testem fehér friss ágya a hónak.
Társaim görbén futnak a lovakhoz,
megroppant vállukon füstöl a haló nap…”

Szeretlek, s álmodom fölötted, látod.
Aludnál, de néha utánam lesel.
Szeretlek, mégis: arcom mért is látod? –
kérdezem egyre, s te csak esteledel.
Most nyár van, szép vagy, mint a virágok.
Mellkasod sebe rám vad mámort lehel.

Keserű, fojtó, mégis drága bor vagy.
Úgy szomjazom titkos testedre már!
Mint vadléptű hadfik, kik harcba hordtak,
a zászlót, vonnálak – vesztemre bár – ,
hogy lennél ékem, s takaró karodnak
gyűrűjén túl, tudnám, elestem vár.

* Narcissa (jegyzet)

Az elvarázsolt Paradicsom

(P. J-nak, a thai császár udvari festőjének)

…és egyszer csak egy nagy harang,
ólom színű, tompán csendülő
ereszkedett fölém. Bizony,
ez volt az est. Előttem pár gyertya gyúlt.

Ó, a gyertyák, mint megvakult
denevér csapódtak a kapu
szurokszín rácsaira! Én is
lomha repüléssel vetődtem alá.

Kint nagy, ivó szemével vár a Hajnal.
De a kapu zárva!
S az Ádámot kiűző angyal pallosa
most lobogva állja utam.

Aki összeragasztja

Ököllel valaki belevágott.
Máriaüveg
a gót, a felkiáltó csúcsú ívben
tornyosuló tető alatt,
tigris-szobrok,
rideg vének
között az ablakon.
Mint szabaduló fehér vadlúd
(egy pillanat és kiröpül!)
elsöpri a szárnyaival
a sűrűn eső holdsugárt.
Valaki ököllel belevágott.
S mint üvegfestmény,
szétszakad
üvegcserépre,
kéklő szilánkra.
Íme: elátkozott Pünkösd
néma lángnyelvei.

Csorba és kancsal derengéssel,
tó mosolyával,
amelyből szürke facsonkok merednek föl,
vize méreg,
élete halál.
Rossz Pünkösd
hulló, gonosz virágai.
Fölöttük lappang a tettes árnya még.
Mint Putifárné
arca ittas gödreiből
(azok a máksziromba süppedt gödröcskék!)
a levetkőzött,
erős éjszakák
nagy,
kábító,
telhetetlen szemmel
Józsefre meredtek,
s buján neszezve
megnyittatták térde
szédítő-mély szögét.
Ilyen arcátlanok
az üvegcserepek!
Rossz Pünkösd adta,
rajtuk a tett árnya még,
hogy széthullott,
széthullott,
széthullott
az Egy ezerre.
Részre.

Némaságuk
az első androgén hívó szava,
akit az Isten szétszabott.
Némaságuk a körében kerengő
eszelős nászmuzsikája,
aki kifordult
a teleholdfényű asszonyi mellek
szélfogó, lágy menedékéből
(remegő markából
így kizuhant a Föld!),
aki kifordult a Teleholdfényű
ágyát, lugasát
kínáló karjaiból
(s reszkető lelkét
fekete szilaj vonalakkal
beszőtte a magány,
mint freskót a repedések).
Jelek a Gyehennából.
Zár nélküli kulcsok.
Állatok szeméből az éhség.
Dániel szava,
akit felfaltak az oroszlánok.
Jónás káromkodása,
akit elnyelt,
megemésztett a hal.
Az öngyilkosé,
aki azt állította magáról,
Jézus.

Festett üveg.
Ököllel
valaki belevágott.
Egy kő-tüzű szemecske:
Anna szája volt?
A fehér:
Tűzberek fölött a hó?
A vörös:
Csak nem egy szem kukorica?
(Amit két ujja között tartott:
moccanó árnyak közé
besütött a tűzbereki hó,
száján tündökölni kezdett a fény íve,
vonagló arany éllel
zendült néma szája,
Anna,
Isten kisujja,
elefántcsont ékű hegedű,
első szerelmem muzsikája.)

Hordjátok eggyé
a széthullt darabokat!
Talán már itt jár,
árnyéka e szomorú beszédre esik,
aki majd összeragasztja,
eggyéforrasztja,
megtisztítja,
megszenteli.

Elvadultság, magányosság vádjaival…

Elvadultság, magányosság vádjaival
bújom az erdőt a század vadjaival.

A század vadjaitól is külön, magam,
hol a sűrű legsebesebb csapása van.

Ösvényem végén néha mégis észrevesz
egy társam, s: – bálvánnyá meredsz, szétrepedsz! –

riadok rá facsaró gúnnyal. De volt már,
hogy együtt lépkedett velem és a zsoltár

oly egybehangzó énekkel repült égnek,
ahogy tűzvészben a tornyok együtt égnek.

Találkozom-e még velük? Én nem tudom.
Megáll szemük majd, mint rozsdás pléhkrisztuson,

rajtam is? Hogyan, ha gyertyáim magamba
szórják aranyukat. Hosszú az éj mancsa,

majd kinyúl utánam s akkor is cirogat,
ha vakító-zölden döfik már szárukat

égbe a palánták. De nem! Nem! Terek
diadalívei tartják már lelkemet,

s karcsú gyermekek a diadalív alatt.
S könnyű lábuk előtt a szétfutó utak,

szobros hidak s harangot hordó kupolák.
S megcsókolom szájuk hasadt kehelysorát,

és pünkösdi lángként szétvetvén magamat,
betöltöm méhük, csípőjük, és vállamat

és karomat köréjük fonva, mint ezer hegy –
erdők vadjára bennem ki ismerhet?

Az utolsó öröm

Fény, szép, szelíd lény, Isten mosolya,
arany meleg, égess a magányban!
Sok kövem közé nap se jut soha,
nagy telem alá rejtőzött szárnyam.
Fagyva ne érjen halál sompolya!
Búvik a vég jégcsapú szakállban.

Számon ne kérd, mi tett ily hideggé.
Rózsaszín lapja is van a kőnek,
ha fény ölel éjt asszonyi reggé
s rá vetkőződő sugarak dőlnek.
Haj, csak rózsák színével mart sebbé
forrott csókja rajtam az időnek.

De jön a Csönd az ő meséivel.
Bohó! Hol maradt Tűzberek bája?
Hol egy sötét erdő árnya ível
gyémánt havába rejtőző tájra,
s kamaszkorod téli regéivel
szökött szerelmed szép vadlibája.

Utolsó órán jön a jóbarát:
mert jó Csönd, a költészetet hozza.
Fény, arany lény, míg nyílik a világ,
zsendülő versek sorát lapozza.
(Azúr tengerre ring így jéghegy át,
s a zord magányt déli szél orozza.)

S míg úszik a jéghegy élő habon,
s muzsikája zendül a mélyben,
az ember bús, bolond maszkját hagyom,
hagyom az ős óceán ölében.
És úgy csügg az öröm kitárt karon,
mint csillagfürt az éj szőlőjében,

Álom – s igazabb minden valónál.
A vers: felejtés – kagylón kelt tavasz.
Szívetek mérgedt lombján haló ág:
utolsó jel… A jégbe fagyott gaz
síkjain, ha ijedt fényszál kószál,
selymén hajnalok pírja, hamva az.

Elhulló nyarak tüze, ha havaz.
Fény, mi ónos esők pásztáin szállt.
A ház… A kert… A nagymama… S a vas-
kerék alatt alkony árnya hintált.
Nyúlt, nyúlt az árnyék, libbenő magas,
hogy bután hökkenjen meg a sírnál.

Aztán a sírból nagy, nagy zene szólt,
s anyámat vitték roskadó gyászban.
Nem állta, ahogy rögre, rög hajolt,
átkuk zúgták minden dobbanásban.
S rá morajló koporsó válaszolt.
S lila ágyán szelíd nagyapám van.

Ősi szerelmet gágogó libák,
míg húztak a temető fölött el,
s lobbantak fáklyák, betegek, lilák,
bennem valami akkor törött el,
s ijedtem akkor, kisgyerek, virág,
mit tegyek majd azzal a töröttel?

Most, hogy a föld hűlni kezd alattam,
csak most tudom: egy üvegkapu volt.
Túl tenger. S azóta szakadatlan
tenger tör át az üvegkapuból.
S már dehogy bánom, hogy leszakadtan
csügg kapuszárny és üveg kapubolt.

„Vagy ki tudja? Tán ez is gúny nálad?”
int a Csönd. „Ez az üvegkapurím.
Délről a jéghegy Északnak szállhat,
hol nem kísért Nap tüzes hajóin.
Hol csak a jégbazilikák várnak.
Jegyesed legyen jeges jajú kín!”

Örömöm! Ki akar kifosztani?
Most jönnek el csak a legszebb szépek!
Mikor fárad az ősz piroslani,
piros partjában lesz a tó mélyebb.
S fehérebb a hattyú, ha sóhajnyi
szárnyára a rétek köde lépett.

Csak, hogy tűnt, nyílik bűve a percnek.
Anyám öreg szemére gondolok:
égő lányszemekben nyílnak-e szebb,
érintetlen tűzben a jázminok?
Mi nagyobb? Muzsikánk, vagy hogy csend lett,
hulló dallamát hordó csend nagyobb?

Alszom

Kagyló páncélján naplemente.
Alszom. Tarka búgócsiga ring.
Látod, a kislány kacag, amint
eldől s kiszáll a hangja pengve.

Csípődön hull talán az est le.
Árvíz-magány süt a szemedből.
Szeress még! Ne rebbentsd kezed föl.
Ne félj, pacsirta szól csak messze.

Hogy lélekharang? S vinné lelked?
Hallod? A búgócsiga táncol.
Álmomban itt vagy. Velem játszol.
S búgócsigám lebegve kerget.

Márianosztra

A szél itt forgandó.
Lobbal jár, sebbel ver.
Lúdbőr vénkisasszony
uszályát felveszi
minden fű, fa, ember.

Didereg az ég is,
nem kel ki kalácsa,
nem is hold süt éjjel,
csak egy marhahólyag
libeg a halálba.

Lehetne Középkor
jelének vélni tán,
szinte bolyhas pányván,
függ az ordas semmin,
pislog a kés után.

Ballada*

A föld ölében járt ő egyedül.
Szikrázva zuhant a szén köréje.
Patkányok… Csurgák… Egyszer beledűlt
egy csille szénbe karcsún és holtan.

Vonszolta őt a drótkötél, hahó!,
fel a lejtaknán, jégcsapok közé.
Törődött testén elpihent a hó.
Hajh, legelőször szénné szíve vált.

Mint a kotlóst kicsiny csibéi, lágyan
ölelték őt a csillogó rögök.
Szép, könnyü keze hálásan, lágyan
koccant rájuk, s egyre feketébben.

Az égben is járt a csille útján,
szájáról ott szállott mosolya el,
s ő szétgurult szürke lányok ujján,
kik válogatták nagytól a kicsinyt.

Egy öreg anyóka megvette majd.
Jó öreg! Fiára gondolt egyre,
kit a bánya rémes ölére hajt
véres, komor fallal zárt éhség.

S hogy fiára gondol a drága, „Hátha
szépséges ujjával érte őket!…”
Minden rögöt megcsókol a szája,
fia ajkát, szívét, nagy szemeit.

A tűz liliomai már várták.
S az öreg anyóka jókedvü lesz,
ha meglátja tiszta, büszke lángját
szép fiának fekete tetemén.

…A föld ölében járt ő egyedül.
Szikrázva zuhant a szén köréje.
Patkányok… Csurgák… Egyszer beledűlt
egy csille szénbe… És elrepült.

* Ballada (jegyzet)

A medve

Ki kezdte? Én nem tudom, ki kezdte.
Épp elég az, egyszercsak a medve

itt volt, mintha csupa friss szamócát
rejtenénk. Jött. Kereste a mócát.

Baltást, karikást, lángos-lobogóst.
Eljárna néki vidám ropogóst.

Eljárna néki keserű-epést,
csűrdöngölőt, hogy hadd hagyná eszét!

Első ustort Babits úr ragadja.
Majd kiborul a világ alatta,

úgy jár a koma, olyan keserűn,
száz éj kíséri száz rőt hegedűn.

Második ustor József kezéből
színhúst csíp ki saját szivéből.

A medve szeme lukas vashatos:
ugrótáncot jár az ustoros.

S brummog a medve oly mogorván,
mint a vonatfék csikorog a torkán.

Fáradt medve, ki állítja talpra?
Próbálja tíz is, láncát megkapja,

táncol körűle, de a medve áll.
Szemének nincs könnye már, fénye már.

Akkor vagyok én éppen egymagam,
ahol a börtön meredt háza van.

A csend zokogó iharos-mélye
hozza a komát viharos éjjel.

Ó, de terhes, ó, de iszonyatos
táncolni véle, hogy mint a habos

patak szökik a kő közt lefele,
vidám dörejjel zúgjon tenyere,

feledve legyen halott-látomás,
s míg hegyen zeng a dióropogás,

véres kézzel a börtönfalakon,
hogy táncolsz! a hírt, vesse át dalom.

G. A. úr(fi) szökése Vácról*

Ez az eső most oly puha,
mint lányokon a hűvös ruha,
cseppje egyre gömbölyödik
tükrös csillag-alakura.

Párkányon fénylő gömb marad,
nézzem meg benne magamat,
míg ringatózva így suhog,
foglyom szökevény pillanat.

Ágaskodnak rám a rácsok,
megirigylik, amit látok,
vad felkiáltójeleik
megcsapkodnák a világot.

Esőcsepp-mozimban pereg
jelenet után jelenet:
Attila ugrik rács közül!
Lót-fut riadt zsandársereg.

Az ám, a híres rácsotok!
Tört fogu eb, csak vicsorog!
Átharapott vas-hatalom,
közted az élet kilobog!

S hiába már az üldözők!
Reflektor-kés nem éri őt!
Árvízbe bújt gyümölcsfák közt
lélegzete felgőzölög.

Dunaparton a vérebek!
Fajankó kézben fegyverek!
Sortűz! – ha fölröppen galamb.
Szállni mégis csak így lehet!

Ez az eső már oly kemény.
Falat pincéig ver a fény.
Csillaghegyes robbanófej,
vad telitalálat-remény!

* Gérecz Attila (jegyzet)

Vers, halhatatlan

Béri Gézának

A szél emelte fel,
a szél kiáltozta szét!
Ne kezem után kapj,
ne kapkodd hűlt helyét.

Ömlik ez a dal, hát
ne folyjon hiába ki,
a szél emelte fel,
csípő, vad szárnyai.

Rabló rohammal visz
odább kétezer évvel,
a szél emelte fel,
vívj érte a széllel!

A széllel, mi a rőt
kövek között a vihart
rabszolga-válladra,
mint lány veti a kacajt,

a széllel, mikor kék
óceán hullámait
kergeti elnyelni
gyümölcsöd, virágaid,

a széllel, ha röpül
s neki oly egyre megy,
téged csókol szájon,
vagy aki érte megy

kétezer év múlva
s leteríti a havon,
s szikrázó tetemén
zsákmánya lesz dalom.

Három ösztövér angyal

Szathmáry Györgynek

Mint a bárány béget
a templom harangja.
Költeményt belőle
Szathmáry Gyurka most
de szépet faragna.

Hallaná a három
ösztövér angyal, ki
véres falkánk várja,
mikor lehetne már
vásárra hajtani.

Fennakadó szívvel
lesnék a kongásra:
– Habos, sudár lábbal
szaladjunk el innen
inkább a halálba!

Halál a hegyekben

– Kőboltot a lélek fölé, mert megigézte a mélység!
S darócban, hó-kiütéses hegyen a zarándoknépség
fellegszínű lovakon gázolta a csillagok fényét.

– Kőboltot a lélek fölé! És összenéztek, hogy vajon
valaha melyik volt kőműves? Melyikük tudna majd azon
a kőbolton munkálni? A paranccsal elrendelt falon.

Darócruhájuk ledobták és kőművesek lettek ők.
Kezük formálta kőtorony háta emelkedett előbb,
éj szétfoszló koromcsíkjai között vertek rá tetőt.

Tetején áldomást forrás-énekükkel csaptak volna,
tető pléhablakából nevezve néven mindent sorba,
de a legkisebb átbukfencezett fejük fölött, szólva:

– Magasba húztam veletek ezt a falat, mégis mélybe.
Zuhanok, hiábavaló társak, lelkem semmijébe.
S befúrta magát a halálba. Ködlő szeméremrésbe.

A fahéjszín hajú

A hegyeken csillag úszik,
búcsút int az indulónak.

Álmomban, mikor szárazon
csörren a szél fűszálakon,
előttem lépked, őszt hoz ő,
mint amazon vadász lovat.

Fahéjszínű szép haja, lám,
lassú, meleg esője mind
egyszerre csak lehullik rám.

Szólok hozzád, aki nem vagy.
Szeretlek, féltlek. Köd leszáll.
Lassan ballag ősz alattam.
Tán soha többé meg sem áll.

Vörös és fekete

A vörös testvére a fekete.
Piros szájak meleg öble fekete.
A meztelen hús benseje is fekete.
A száj vöröse lesz majd egyszer fekete.
Bukó napra éj csapódik – fekete.
A bűn vörös. Bűnhődése fekete.

Nézz rács mögül a fákra ki:
vörös óriások, roppant rőt örömben.
Még látod őket fekete ágbogukkal,
s fekete varjakat rajtuk kárörömben.

S hogy fordítottját láthatod?
Halott, fekete faág, ha rőzse lesz,
izzó, vörös mosolyra gyullad,
mielőtt vége lesz.

Nincs más a pillanatnál

Mint a szél, vad-hirtelen
elrepült hány év velem.
Szívem hűlni kész katlan,
porlik. Mégis rejtelem.

Hiába bontogattam,
magamnak sem maradtam
virágos messzi bűnök
lángjával teli katlan.

Mélyében ott szerelmem?
Aranyból ajka verten.
Hiába szól a rózsa.
Ág alatt feje, verten.

A hó is véreres lett.
Hólé? harmat? – kereslek
téged, kézzel fogható!
Helyedben pára reszket.

Vedlő fekete frakkban,
árny, vízbefúlt alakban
minden ajtót sorra nyit.
De kár! Mindenütt laktam.

Mit szólhatna? „Nincs tovább!” – ?
Megunt dolgok vak sorát,
hallom, döngve veri szél.
Ver minden csillagon át.

Nincs más a pillanatnál!
Hangtalan, ahogy hagytál,
szám, Uram, hadd repedjen.
A hajnal áthaladt már.

Mély múlt hangja

A szélcsend, a szélcsend odabent,
szelíd anyja hullámaimnak.
Mindig a mélyben és soha fent,
hűs karjai álmodni hívnak.
Itt mindig a mély múlt hangja cseng.

Lélek lélekről mit is vallhat,
kit ezrekből kézen foghatott?
Szikrázó csönd úgy el sem altat,
hogy számra ne lopja mosolyod,
villogó testét minden dalnak.

A sikamló, selymes levelek
– álmodva is e lombot látom –,
míg aranyló alkonyat lebeg
fejem fölé a fényes fákon,
átizzva felfejtik testedet.

Szemeim előtt oldódsz szét te.
Lány lábnyomában zöldszín tóvá.
Lecsüngő szőlőn ömlesz égve,
érsz gyümölccsé és forrsz majd borrá,
börtön köré, a néma létre.

S ha körös-körül a hegyeken
koppan a fagy foga kihívón,
rozsdarőt őszből – nincs egyebem –
ittmaradt meleged kiszívom,
s lágy szád, a szélcsend hív nevemen.

Őt, a mély múlt hangját hallgatom.
Szétcsapódó kacaja vagy már.
Múltunk csipkerózsa a falon.
Számomra így is megmaradtál.
Alá temetve úgy alhatom.

Hét görög húgomra bízlak

Hét görög húgom fehér szíjú saruja lefoszlott,
tapadó, meleg, jópuha talpuk csípőmet éri.
Széltapintású lábujjuk mellkasom somogyi dombján fut,
barna bozót csapzott csigákban göndörül lábujj-közükbe,
barnul ott mélyen a gálosfai erdő.
Fölöttünk felleges, holdas júniusi mennybolt.

Ó, ez csak muzsika! Ártatlan
gyermeki álom hét görög leányról.
Mert kifehérültünk olajvirágként, ha sárga
hímporát könnyelmű örömmel kiszórta magából.
Kifakult szemünkön vihar tajték-hályoga terjed.
Sziklaívként meredő szánknak nincs több mosolya.

Csavargók tapogatnak körül. Széthasadt
gallérredők alól nyüszít bozontos kutyájuk.
Hosszú, őszülő kutyaszőr tele van bogánccsal,
tapadó tekintet tetűpetével.
Jön velük a rossz hír, tűnyelvű hazugság,
gyanú és egyéb vad.
„Szeretőd kezében méregpoharat találtak.”
„Én neveddel álltam elébe – ő búgócsigázott.
Fölmagzó kígyósziszben derékig merülve buborékot fújt.
Rád azt mondta: levet magáról,
mint öngyilkos, szikláról a testét.”

A harmadik kórházban látta őt, fehér
spanyolfal tilalmas csapdája fonódott köréje,
s nyugodalmas kényelemmel kötögetett
ágya szegélyén a Halál.

Csavargó rosszak, elég volt! Én húgaim hívom,
hét görög lányok játsszanak énvelem,
kagylók csönd-járataiba osszák szét hangom,
szívverésemmel gyűrűzzék meg a kócsagokat.

Mellém, arany homokba ássanak.
Szelíd szájuk megmondja, hol vagyok.

Kezed múltja és jövője

Feketévé égtem belülről
és sápadttá evett a tűzvész.
Fogollyá kötözött tavaszom
szikrázó fényéből merülj föl
szemfedő fehér kéz, hűvös mész.

Tudom már, nem vagy égből való,
ujjad áttetsző gerezdje sem.
Fejem most mégis elpihenne
(mint halcsont fésűd, papírhajód)
a sarkáig-tárt titkú kezen.

Égsz-e még, mint tűz első gallya?
Én úgy kívánom még az ágyad.
Négy hársfa tartott lombsátrat rá,
s mint kígyó szájában az alma,
mosolygott lelkem teutánad.

A telehold lesz ilyen jóllakott,
ha a rácson át néz részegen.
Sebeivel szunnyad a föld már.
S elképzelem, bőröd hogy ragyog
a törékeny, okos kis kezen.

Lesz-e még kezed csöpp medence,
suhogó, lágy tüzet itató?
Lesz-e még szelídcsőrű madár
derekam körül? S rossz szememre
ejtett sál télen, ha süt a hó?

Marad-e fény nekünk, jó, meleg?
Jövőmből még kezed fölsuhan?
Hogy mit sem tudva csak éljek, mint
hegy fölött tavasszal a szelek,
míg fű lepi vért-szagzó utam.

Karácsony után

Északon a szőlő fehér már.
Közepéből egy anyó elém áll.
Míg a táj karácsonyi rajz lett,
földszínű, meleg
szoknyában olyan ott,
mintha temetőből lépett volna
a kék, madárpelyhű hóra
egy jószívű halott.

Jézusnak hoz tán jómeleg
báránybundájú bekecset.

Egy esztendő Márianosztrán…
Szép, szeplőtlen Katolikus Mária,
míg dudál a szél,
mint sivatagban rőt oroszlán,
rejtené gyermekétől,
mi az, ami fájna.

A szomszéd templomban él tehát Jézus.
Öt napja már! Rólunk mit sem tud még.
Örülhetünk: még édes az anyatejtől szája.
Vágyódhatunk: ó, ha én is csak ennyit tudnék.

Olykor tót dalocskák zsolozsmája hallik.
Mária mossa lábát benne.
Hát, csak ne érje a földnek szele se,
tiszteljük illendőn, örvendezve.

Itt hozzászoktunk a más öröméhez.
Félteni őt,
mert nekünk nincs már féltenivalónk.
A földön porcukor a hó – majdnem édes.

Egyszer majd Jézus nagy fiú lesz.
Jó lesz, szép lesz.
Bár megveszünk addig,
s poklokról száll majd vad imádatunk.

Hajnali hóesés

Nincs az a meleg, puha száj,
úgy tapadó,
mint ez a hideg, csupasz táj.

Az éj tengere árad. Ó,
jeges hó hull,
didergő számra szakadó,

elsüppesztő takaróul.
Nem ám kint száll,
énrám bensőm réme zúdul.

Tíz vad társamon se hintál;
mind fekete,
pókszárakkal akiken áll

a lámpa rácsszerkezete.
Hideg eső.
Bennem hulló. Múlt sebe-e?

Rossz álmot hajtó temető?
Koporsószög?
Gézbe pólyált szíve? Merő

méreg-pehely? Fehér sórög?
Életadó?
Széthullt lelken nyugtató föld?

Bensejében tűz a lakó?
Csont-kasomat
melegével simogató?

Védeni jössz mélyben magot,
gondoskodó jó gazdám, Tél?
S csírázhatok?!

Kampó, kötél, hurok

Az egész pincében egyes-egyedül.
Öt kihűlt, fehér, néma kazán,
öt kutyává szelidült néma tigris
leskel lapulva, sunyítva rám.

S kong a bolt és döng a lépés, és gyűrném
makacsul a fenevad időt.
(Lesnek kihullott évek tigrisei,
vadak, az állatszeliditőt.)

A sarokban kampó, kötél és hurok.
Rám mered, míg hátul felröpül
– szinte érzem – puha mancsból a karom,
tigriseim karmolnak körül.

A sarokban kampó, kötél és hurok.
Imádatos szent szerszámai
annak, ki nem jámborrá aszalódva
– ép szívvel akar fölszállani.

Nézem. S mint gyermek, ki önmagával
szeretkezik, fölháborító,
s annyira kívánt és bűntelen tett, rád-
forrni gyermekké tevő bitó!

S így, közel az imához, de a tettől
messze, jaj, messzire szegény,
tudom, nyakamba kéne vetnem s ezzel
nem érhet fel semmi költemény.

Tudom, hogy az irtózat alján a mély
tele bennem gyönyörködéssel,
hogy milyen kimondhatatlanul erős,
aki saját keze közt ég el!

Tudom, a halál: gyermek. S megvet minden
okoskodást. Kötél és hurok.
S bár volnék oly ostoba, mint a hős, ki
ostoba, de meghalni tudott.

Kifaragott fejfák

Nálatok későn érik meg a szerelem.
A köves lankákon későn a bor.
Ráncos, vén fénnyel a hegyhátú kerteken
tartja az estét a fenyőfasor.

Alatta, miként nagy, goromba subában
a lelketek bezárva egészen.
Csak a temető hív csontot-mosó sárban,
kisértetes, szurokegü éjen.

Ó, csak temetőtök cifra mállottsága,
álomlátó faragás a fejfán
hirdetheti, a ti lelketek is drága,
Isten ujja közt munkáló szerszám.

Kit minden asztalok végére elűztek,
szolga nem vagy kétes uralomban.
Temetődön, ága közt a sárga fűznek
de diadalmas Paradicsom van!

A keresztfán faragva arany gyümölcsök,
hosszúkás és majdkicsattant szilvák
fonják a korán halt lány fején a fürtöt.
Míg élt, ki tudta róla, hogy itt járt?

A fiú sebét havasi villám nyitja.
Fénnyé vált vére kigyújtja sorsát,
szemből Tejút indul, s átíveli hídja
sosemvoltod s csontig fogyott orcád.

Az ember ott vet, arat. Súlyos a kalász.
Nem, mint kövek közt zsugorodhatsz, rozs.
S éneke kigyúlva, ki mérné a kaszás
parasztot marokba zárt halakhoz?!

Megérett

(Zárkatársam 50. születésnapján, 1955-ben)

Ötven körül már-már
odakünn is nőne
nyári szarkalábok
alatt heverőre
az árnyuk vesszője.

Férfias, érett kor.
Fanyar és őszellő.
Magvat vetett ősz ráz.
Hamvad lopta tikkadt
vésszé váló szellő.

Ilyenkor a szilva
nem édes, de férges.
Nappal fonnyadozás,
éjjel kortyos kancsók
bora talán vér lesz.

Szeret-e, ki kontyos?
Ilyenkor már zengő
hűtlensége forral.
Loppanó árnyjárás –
holdvilágos erdő.

Ilyenkor az asszony
fehér harisnyában,
földre levert szemmel
hazudja, hogy „érted
lett sáros a lábam.”

Néha penge villan.
De csak véres álom.
S kibukik a hó-haj
homlokodra, mintha
hab tör át a gáton.

Néha van bizalmad.
„Megereszti gyeplőm!”
Karod közt a poklok
malomköve lendül:
kifogsz a Teremtőn.

De mint ledől tornya
faludnak is egyszer,
nem malomkő mállott,
te őrlődhetsz meg csak
szál halottá, ember.

Sűrű

Egyre sűrűbb szövése még a
rácsnak. Hat éve nő az ablakon.
Fázom, nem jár boldog ember erre.
Magányos csillag felé száll dalom.

A kopár égen lábujjhegyre áll
és mint fákon át egy szelíd nimfa,
rászórja a hajnalt hűvös ékül
nyughatatlan lázú álmaimra.

Szelíd kísértet

Hol a Görbe Tér, mint mostoha
zöld gyermekén, rajtad nevetgél,
csillagok bójái közt tova
magadból meddig is mehetnél?
Már Vacsoracsillag mosolya
érint – lásd, nincs másod sebednél.

Ha nincs derűd – hiába. Veszten
az élet kőre kap, eltörül.
S minden test megbékíthetetlen,
hideg dühvel kavarog körül.
Hajolhatsz, mint nád szélbe lebben:
tenger zúg lenn s mindenütt köd ül.

Ha nincs fényed, hát kitől remélsz?
Barlangban vagy? – világa lehetsz.
Hol csendülő, durva követ érsz,
ott duzzad párnád: fészket keleszt
körül a vak éjből, hogy te élsz,
álmodsz. Mindent boldoggá tehetsz.

Óvd szépséges, sebes önmagad:
szeressed, mert fényteli éden.
Elefántcsontboltjai alatt
vár reád kifaragva, készen.
Fény öntöz és istenig ragad
az ész-kihagyta annyi résen.

A világon mi más melegít?
Kápráztató játéka talán?
Fennakadtál rajta, mint szelíd
kísértet a Középkor falán.
Hát találj el végre lelkedig,
s pihenj le váratlan aranyán.

Elégia

Ülök. Magamban. A hegyet nézem.
Csak képzelem a vén diót fölém.
S hogy a hegyet nézve feleségem
mindnyájunk képét hordja a szemén.

A fiút, amint kezében szőlő.
Apját, aki csak ír és mosolyog.
Anyámat s az erkélyt, ha ragyogva
tartják aranyló kőris-oszlopok.

A kertünket, ha fölötte béke
és érő gyümölcsök illata száll.
Fehér kutyám az ő szemét nézi;
lappangó tolvajt itt úgyse talál.

Valami koppan. Tán egy rossz dió?
És újra látom: nincs fölöttem fa.
Nincs családom, feleségem, kutyám –
fiamnak nem szabad kacagnia.

Láthatatlan jár csak itt a földön;
árnyék, ha a fény nem folyja körül.
Sosem tudom, szél fúj csak, vagy ő az,
aki nevem kiáltja messziről.