Helyettesítők Velencében (2015)

Kárpáti Kamil esszéi Gí fotóival

Az album Kárpáti Kamil Velencei Biennaléról szóló művészeti esszéit (1988-2011); Gí kiállítási enteriőr- és műalkotás tárgyfotóit, valamint Velencéről készült egyedi felvételeit tartalmazza.

Részletek az esszékből:

„A művészetről aztán igazán elmondható volt mindig, hogy semmi sem idegen tőle, ami emberi – természetesen egyetlen megszorítással: semmi nem idegen benne az emberitől, amíg az az emberi nincs híjával a művészetnek.

(…)

Talán kirajzolódott olvasómban a szerző fölfogásának lényege: sosemvolt művészet sosem lesz. Ez pedig nemcsak azt jelenti, hogy a futurista reménnyel szemben: semmiből nem születik művészet, hanem elsősorban azt, hogy a nem művésziből művészet csak akkor válik, ha sajátságos törvényeit megvalósító önmozgása, alakváltásai és határmódosulásai folytán a nem művészi kívülről a belsejébe kerül, elemévé válik, s a törvényt kifejezi. Régi korokban ez olyan világos volt, mint a Nap. A tudományok újkori s különösen legújabb kori kivirágzása azonban fokozatosan elhomályosította, hogy a művészet ugyan mindig kifejezte a világ állapotát, az élet minőségét, vagyis a társadalmi embert, de azt egyesegyedül saját maximális megvalósulásával, azaz a művészet törvényeinek betöltésével tehette.

(…)

Mára a művészet az egész társadalom számára Rejtelmes szigetté vált; ezen a többé-kevésbé ismeretlen szigeten éli a hajótöröttek életet; fölmentő flotta nemigen indul megtalálására, s ha netán mégis indulna a társadalomból expedíció, az látszik a legvalószínűtlenebbnek, hogy ez Velence felől, a Biennálé kikötőjéből indulna.

(…)

Ha a művész megmarad a fizikaóránál, a tanterem olajos padlójára helyezett fehér hengere, meg a plafonra ügyesen rögzített fekete páraelnyelője között sokkal rövidebb távon hömpölyögtette volna páráját (s így sokkal kevésbé hozhatta volna őt abba a helyzetbe, amelybe szerencséje a San Giorgio Maggiore Basilica ég felé nyújtózkodó fala közé emelte). A függőleges gomolygás itt a tanterminek sokszorosává nőtt. De a nagyon megnyúlott, ám vérszegény látvány vajon megtelt-e a gőzzel együtt gomolygó – akár csak az egyház által előírt öltözékű – szárnyas angyalok sereglésével? Vagy William Blake, lepleiket elhajító, lázadó angyalaival? Esetleg Burne-Jones szerelemről éneklő hús-vér testű nőangyalaival? Netán Klimt lányainak erotikus önkívületben kavargó szenvedélyes – mai – szabadság-angyalaival?A fény a művészet csodáira képes. De minden, amire képes: művészet is?

Összes prózái 3 (2012)

KK Összes prózái 3

Kárpáti Kamil ifjúsági és gyerekregényeiben méltó folytatója a klasszikus hagyományoknak, Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig, vagy Tamási Áron Ábel- könyveinek. Találóan írta és mondta Komáromi Gabriella, a hazai gyerekirodalom egyik legrangosabb kritikusa:

„Trombitás Ali üvegcsengő hangú Mézcsöppentő Jolánja olyan, mint a földre pottyant tündérkirálynő, és mesebeli atmoszféra veszi körül a fagyökérarcú, bűbájoskodó öregasszonyt, akitől még a rablógyilkos is megszelídül.

Három dologból van sok ebben a regényvalóságban: a szegénységből, a jóságból és szeretetből. A Trombitás Ali trilógia külön varázsa a líraiság, melyben könnyedén érvényesül a modern regény megváltozott időképe: filmszerű szerkesztés, váratlan vágások, képi, szcenikus megjelenítési mód, és a részletek realizmusával az egész szimbolikussága jár párban. (De pl. a stílus leleményeinél is időzhetnénk!)

A három könyv történeteiben a felnőttekről, játszótársakról mesél, arról, hogyan alapítottak cirkuszt és tartottak nagy sikerű előadást Trombitás Ali és barátai, majd a második történetben hogyan „rabolják el” Babát, Jancsi kis szerelmét. Majd az utolsó történetben a lélek történéseinek kerete a kényszerleszállt repülőgép, s megmenekült utasai. Közben zajlik a sintértelep árva kutyáinak kiszabadítása, a jóság megvalósítása, élése.

Kárpáti Kamil gyerekeknek szánt könyvei az emberi jóság mutatványairól szólnak. A Kárpáti-regénynek az az egyik legvonzóbb vonása, hogy mindig közösség akarja, teszi a jót. Ahogy a regény világában mondják, a „fél utca segítségével” jönnek rendbe a dolgok.”

Összes prózái 5-6 (2014)

KK Összes prózái 5-6

Kárpáti Kamil Az Isten háta fekete (regényfolyam)


„A kortárs magyar próza kimagasló alkotásai között hiába keresi az olvasó Kárpáti Kamil Az Isten háta fekete című regénytetralógiáját, nem találja. Nem azért, mert nincs ott, hanem mert láthatatlan. Nem a regény tulajdonságaiból adódóan, mint inkább szerzője „anonimitásából” eredően. Az idén májusban 84. születésnapját „nem-ünneplő” író mint egy modern karthauzi évekkel ezelőtt visszavonult mindennemű közszerepléstől, önmaga menedzselésétől mindig is iszonyodott – csend veszi körül, lassan rákövesedik a némaság. De pesterzsébeti „remetesége” csupán a külvilág zajától és a szakmai acsarkodásoktól szigeteli el – csigalassan növekvő életműköteteivel együtt.

A kíváncsi és elszánt olvasó azért sem találhatja meg könnyen a jelentős prózaírók között Kárpátit, mert elsősorban költőként ismerik, akik ismerik. Hívták egykor a „szerelem lírikusának”, a Rákosi Mátyás rémuralmának váci poklában alakult „füveskertiek” vezéregyéniségének, XX. századi reneszánsz költőnek, akinek az itáliai örökség ihletésében született költeményei egyedülállóak a kortárs irodalomban.”

Ki Ékes András, az Isten háta fekete c. regény főhőse? A tanyavilág szülötte, akit a sorsa tesz az átlagnál érzékenyebbé, keményebbé. Akinek eredendő naivitását idővel fölváltja a részletek közötti összefüggéseket saját bőrén megtapasztalás drámája. Istenhátamögötti parasztfiú, akit hirtelen elhatározásának szele fölkap, és belesodor a történelem kellős közepébe, ahol akarata ellenére – ha a pusztaság kis porszemeként is, de - kénytelen részévé válni a világot mozgató erők játékának. Története tipikus XX. századi történet.”

Az Isten háta fekete tetralógia. Első könyve a mélyszegénységben, cselédségben eltelt gyerekkor, a II. világháború előtti-alatti években játszódik a Homoknak nevezett tanyavilágban, mely azonban egész életén keresztül kíséri.

A regény második könyve a felnőtté válás állomásai, a repülőgépmotor-szerelő mesterség, a katonáskodás, a barátság (Ákos), a harci bevetés, a rabságba esés, majd kiszabadulása utáni franciaországi élete, a Földközi tengeren matrózkodása időszaka, végül a keserves hazatérés 1945 novemberében.

A harmadik kötet föltorlódó eseménysorában a homoki poklából újra menekülő Ékes András nem sokkal az ’56-os forradalom kitörése előtt Pesten talál rá Melindára, a 45-ben megismert diáklányra. Vele még egyszer nekivág, hogy személyes boldogságukat megteremtsék. Mintha a külső élet is ezt akarná: a Forradalom kezdeti diadalmassága és a szerelmük szétválaszthatatlanul azonos folyamat, míg csak a szovjet tankcsorda szét nem tapossa a szabadságharccal együtt bennük a külvilág és legbensejük azonosságának illúzióját.

A negyedik könyvben egy belügyes golyója 1956 decemberében megöli Melindát (a Nyugati pályaudvarnál, a karácsonyi nagy asszonytüntetésen). Ezzel nemcsak az az illúzió foszlik semmivé, hogy a világ és András sorsa a boldogulás azonos irányába fog mutatni valaha is, hanem az a hús-vér asszony is elpusztul, aki által András élete értelmet kapott volna. Menekülő lába a nyugati határ felé viszi, de egy vadidegen visszafogja. A félig elborult, apátiába süppedt elme alig tudja, kinek fogad szót. Valakinek, akit egyszer csak Gyalog Pistának kezd látni, egykori gödörlakó hadifogoly társának. Ilyen apró lyukon át hatol be és kezdi el terjedését a fény Andrásban. Ilyen apró, alig számításba vehető „fordulat” Ékes András szelíd és nem dicsekvésre termett, de annál hűségesebben kitartó természetében az, hogy újra meg újra képes hajánál fogva kihúzni magát saját poklából.

Az író kiérlelt, a népmese, népköltészet motívumkincsét visszafogottan, de sűrűn alkalmazó nyelvet teremt. Az olvasó egyszerűen feloldódik a regény sodrásában, lebilincselő stílusában, a főhős egyszerre zajló történelmi és mélylélektani kalandjaiban.

Nincs Ékes András, aki egy percig is laboratórium-lakó lenne, az író megfigyelésének, netán kísérletezésének tárgya. Bár magából az olvasott szövegből mindvégig érzékeljük, hogy egy lélektani, vagyis a lélek viselkedésének, mozgásának – nem a regényhős szintjén, színvonalán való – kutató-elemző regényt olvasunk, mégis rendkívül olvasmányos. Tiszta a légköre és napsütötte a szelleme. Befejező negyedik kötetével Az Isten háta fekete a modern magyar próza egyik hosszútávú, maradandó értéke.

Összes prózái 8 (2017)

KK Összes prózái 8

A hazai irodalmi életben rendhagyónak, kuriózumnak számító kötet a 88 esztendős költő- és regényíró Kárpáti Kamil még eddig soha meg nem jelent esszé-és levélgyűjteményét tartalmazza a költészet és az irodalom-művészet nélküli társadalom tragikus barbarizálódásáról. Egyedülálló a szerző kifogyhatatlan vitakedve, ténytisztelete, ritka szókimondással párosuló konkrétsága. A szerző nem kíméli az újabb és újabb kritikusnemzedékek prominenseit, ugyanakkor napló-regényként is olvashatjuk a mélységes humánummal a hatvanas évektől napjainkig megírt vallomásokat a nem mindennapi körülmények között, de mindig szabadnak és függetlennek megőrzött életútról.

Költő és kritikusa a századvégen (2016)

Kárpáti Kamil és Rajnai László levelezése – Gí fotóival

Rajnai László (1924-2001) irodalomtudós és kritikus, amíg élt, nem jelenhettek meg művei.

Néhány éve folyik írói rehabilitációja. Kárpáti Kamil és Rajnai László levelezése (a ’70-es évektől a ’90-es évek elejéig) döbbenetes korképet fest a rendszerváltás könyvkiadási anomáliájáról, az erkölcsi züllésről, a magas irodalom teljes háttérbe szorításáról. Rajnai írja egyik levelében:

„Egy elismerő szó nekem többet jelent, mint kimondhatatlan bosszúságok árán pár napig árválkodni egy könyvesbolt kirakatában, azután megint eltűnni a semmiben és a közönyben.(…) Persze, tudom, hogy én is megjelenek majd egyszer, amikor eljött az ideje. Kissé talán porlepetten, talán kissé meghaladottan is, de legalább nem meghamisítottan és önmagamat elárulva.”

S egy másik Kárpátinak szóló levélből: „elvben mindmáig nem adtam fel a reményt, hogy egyszer méltó formában (mert az a régi csupán első nekirugaszkodás volt) foglalkozzam költészeteddel a nyilvánosság előtt. Voltaképpen most, gyűjteményes köteted megjelenése alkalmából volna itt az ideje, ha silány egészségem és a műfordítás robotja (tíz esztendeje művelem, anyagi okokból) nem szívná el csekély erőmet. […] leendő mondanivalóm főbb állomásait azonban eléggé világosan látom: a szürrealista és érzéki zenekíséretet kiváltó festőiség; egyazon melódiának egy eleve melodikus lélekből való szüntelen kiáradása, akárcsak valami 20. századi trisztáni zenéé, végül megható-természetes ragaszkodásod nem a tradicionális értelembe vett, hanem örök lírához, mely halhatatlan, ha manapság általában aluszik is. Csupa Rád nézve jellemző, de ugyanakkor megkülönböztető mozzanat is a kortárs költők nem túlságosan igényes versenyében. Mondom, jó volna felrajzolni ezt a festői-dallamos-lírai mozgáspályát, mely egyre merészebb távolságokat ível át röptével – s közben érik, mint a jó gyümölcsök.” Rajnai László, 7. levél, 1984. március 29.

A fonal fölfejtése (2019)

KK A fonal fölfejtése

Kárpáti Kamil nélkül ma nem tudnánk, ki volt Gérecz Attila. Vele együtt a füveskertiek létezése is a legendák homályába veszne. A Stádium Kiadó tizenkét könyvet jelentetett meg ebben a témában a rendszerváltás óta Kárpáti Kamil (Babérkoszorú-díjas költőnk, a Gérecz Attila-díj létrehozója, valamint a legnagyobb hatású Gérecz Attila-esszék szerzője) költői, írói, szerkesztői munkájával.

Gérecz Attila és a füveskertiek 63 éve tartó kitagadása az irodalomtörténetből önmagában is nagy szégyenünk. A belenyugvás pedig becstelenség. Nem tetőződhet a szégyen azzal, hogy Gérecz Attilát, ’56 mártírját a költészet egyetlen vértanúját a nyílt színen fosszák meg valóságos irodalomtörténeti értékű költészetétől.

Próbaakasztás (2016)

KK Próbaakasztás

Az Isten háta fekete regényhősének, az 1956. decemberi budapesti asszonytüntetésen lelőtt szerelmétől a Próbaakasztás c. novella szadista smasszer tisztjéig, rabtartók és rabok végtelen haláltánc-sorozatával a szenvedésnek állít emléket a szerző. Kárpáti Kamil barátai – az 1960-ban létrejött Átlók művészcsoportot vele együtt alapító kongeniális festőtársai – Gaál Imre és Rátkay Endre festményei teszik átélhetőbbé a történteket.

A könyv előszava:

„Az ifjúságnak ajánlom könyvemet, aki még képes szívével látni és emlékezni. Kinek gondolatai a szárnyai.

Én is emlékezem. Már réges-rég térré változott, ami idő volt. Benne élek. Többnyire egy cellához hasonlít. Én ugyan ebbe soha be nem tettem a lábam, most mégis belőle nézek kifelé. Még ha kinézhetnék! De ahhoz még rabnak se kell lenni, elég hogy hivatalában egy börtönigazgató hosszabb ideig szürküljön és kopaszodjon, ő is ráébred: cellából nem lehet kitekinteni. Nem az ablakban van a hiba. Hanem az emberben – hacsak föl nem kel, hogy kivívja a maga jogosultságát a szabadsághoz.

Nagyon sokáig volt egy bevehetetlen váram: éreztem, szép lesz a halálom. Villámcsapás-szerű. Ciángyors. De éjszakánként Gí már arra ébred, hogy hörgök. Ez a 88. évem.

Soha nem voltam senki másnál erősebb, csak a saját nyavalyáimnál. Karámban tartottam őket. Mint aki alkut köt és függetlenségre tesz szert; ez volt a nyugalmam. A nyugalmam pedig a munkám. Most, hogy a jobb oldalon vajként kérgembe behatoló fűrész – a lejáró idő – immár belülről kezdi elérni a bal oldali szív-kérgemet, kezdem érteni, halálomhoz még mi hiányzik. Az ifjú folytató. Ehhez kellene valamilyen folytathatóságot találnom.

Ha a régi lázzal még bármit keresek, ezt keresem: az ifjúság életerejét és továbbteremtő szívét. Benne ’56 forradalmának erejével és tisztaságával, az enyémnél valamivel szerencsésebb holnapon.”

Válogatott esszék (2016)

KK Válogatott esszék

A szerző elméleti munkája nélkül ma jóval kevesebbek lennénk, esszéinek válogatása éppen ezért a jövő irodalmáért (emberéért) való tett.

Részletek a Fidibusból

(A füveskertiekről)

Végletesen leegyszerűsítve a dolgot: az író csak az irodalomban és általa létezik. Egyébként elpusztul (íróként). Az irodalom nem bohókás szórakozás egy fizikai vagy matematikai versennyel összevetve, hanem (ahogy ezt manapság szokás nyíltan kimondani egy írói életpálya lezárulásakor) szenvedéstörténet. Az írói tehetség: barna szénrög. Manapság ráadásul rendszerint olyan körülmények között az, ahol semmi nem ösztönöz senkit, hogy közelebbről szemrevételezze a szénrögöt, „megvakarja”, hogy miből áll a csúf és közönséges felület mögött. Boldogabb korok mesés gyémántmezői már senkit sem inspirálnak, ha véletlenül szeme rátéved egy barna rögre, hogy hékás, hátha gyémánt belül.

Tudod, van Salvadoré Dalínak egy képe, Autokannibalizmus a címe. Tökéletes portré koráról, korunkról. Az ember (a nembeli), aki fölfalja önmagát (késsel, villával). Kétségtelenül nem árad belőle a derű. De még nem üres a tányér. Addig pedig még ehhez az emberhez is párosítható a madáchi küzdve küzdés. Ennyi a barna szénrögnek látszó érték lehetősége manapság.

„Tényleg kell-e olvasni?” – avagy a „tiszta fej” támasztékra szorul

Ha pedig az értékrend és a demokrácia mostani konkrét viszonyát kívánjuk vizsgálni, akár a helyzettel elégedetten, akár elégedetlenül, előbb azt kellene tisztáznunk, hogy a művészet egyáltalán hol helyezkedik el ebben az értékrendben (elején? végén? már ki is hullt volna belőle?), és mi, magunk egyetértünk-e a mára kialakult helyzettel, azaz a művészetek mai besorolásával, mostani társadalmi presztízsével? Ha aztán már állást foglalunk abban is, hogy a mai helyzetért mennyiben felelős a demokrácia (vezetői, politikusai révén) és mennyiben a mostani művészetek művészi és morális kondíciójuk révén, ezzel valóban alapot nyújthatunk a további tisztázó vitához és annak kibontható, hasznosítható eredményéhez is, amellyel új párbeszéd és új kompromisszum teremthető meg a politika és a művészetek között. Mert úgy vélem, hogy ez a lényeg, s a vita célja is egyben. Egy új társadalmi szerződés a demokrácia hatalomgyakorlói és szervezetten föllépni tudó művészei (művészeti ágai) között.

A bennünk testet öltő emberi állapota

Következésképpen nem azért voltak ellenállók, mert „börtönköltők” voltak, hanem egyszerűen azért, mert költők voltak. (Már akkor is.) Nyomatékkal írom ezt, méghozzá nem is magam, hanem a kor súlyos nyomatékával, amelyben a költészet rohamos (és világméretű) társadalmi presztízsvesztése, önmagába falazódása végre kikényszerítheti Illyés szavalt, de valójában talán soha végig nem gondolt sorának „politikai” értelmét: „Minden mű ellenállási fészek”. A mű az ellenállás. A megmérgeződött világ antitoxinja; túlélési lehetősége. A költőről (ha versben, ha zenében, ha bármi másban jut el is a költészetig) nem csupán régente, hanem századunk derekán túl is az volt az elismerés legközkeletűbb, de legmélyebb sztereotípiája, hogy teremtése egy virtuális világ létrehozására összpontosul, s amennyire megközelíti e virtuális teremtés az egyetemességet, akkora a költő nagysága. Még a fokozódó mértékvesztés, a kritikai zűrzavar előrehaladtával is a mindig bizonyos értelemben konzervatív, azaz a biztonság okáért magát a történelem ólomsúlyú (tehát nehezen vagy sehogyse kizökkenthető) mélytalajába bokáig, térdig, övig (nem ironizálni akarok, ezért nem teszek említést a szájukig, a nyúltagyukig múltbakötözöttekről) belecövekelő szakértő is e virtuális egyetemességhez mérve egészen jól elboldogult az értékek minősítésével. Egyvalami azonban csupán mostanra, talán nem is mára, inkább a ma féljövőjének idejére várja tudatosítását. Ez az irodalom valódi „politikája”, azaz politikai szerepe a társadalom (de szívesebben fejezem ki magam úgy, hogy) az emberiség sorsának alakulásában. A politika a költészetben az a felismerés, hogy a költő nem (nem csak) virtuális világot teremt; a nagy: egyetemeset, a poeta minor pedig ennyi vagy annyi fokkal kisebbet, részlegesebbet. Hanem a valóságos világot teremti újra és újra folyamatosan úgy, hogy életben tartja. Hasonlattal élve, mint a tüdő az embert, s kissé általánosabban: akár az Amazonas dzsungele – a világtüdő – az emberiséget.

Összes prózái 7 (2015)

KK Összes prózái 7

„Műveltségélmény, időutazás, korhangulat – római éjszaka és megannyi képíró (klasszikus festő) tüzes firenzei, velencei mennyboltja jellemzi a költő verseit és esszéit, mintha a személyes egy végtelen szalagra kiteríthető volna. (…) Kárpáti művészettörténészeket megszégyenítő „lábjegyzet-tanulmányai” – amelyekben Vasari éppúgy megkapja a magáét, mint mondjuk Charles de Tolnay (Tolnay Károly) vagy az egyszerűen csak Mr. Gombrich-nak nevezett az A művészet története című könyv szerzője –, amellett, hogy közelebb visznek a költészetét átjáró-átsugárzó, ezt a szeretet-himnuszt valósággal reneszánsz fényben láttató olasz élményhez (Itália több minden mellett, akárcsak a noah-noah, itt az egyetemes beszéd jelképévé vált szabadságkívánás s valaminő – a szerelemtől nem független – érzés beteljesítője), művészettörténeti kiigazításként is hatnak. Ma íródtak, de nem dőlnek be a nagyon is ingatag, mert többfelől manipulált, többnyire „amerikanizált” korszellemnek – különösen a 44. Velencei Biennalé erős megregulázása (No Expo!) tetszett –, hanem az időt álló művészet magasabbrendűségét hirdetik. A költő képzőművészeti kitekintései – valódi esszéi, tanulmányai – mellett ugyancsak értékes „lábjegyzetekben” (amelyeknek a kötetekben külön ciklusuk van) fűz megvilágosító, a látomásaiban föltűnő szereplőkhöz.”

Részletek Szakolczay Lajos tanulmányából
Tartalom
A barátok királysága
Európai mérce 7
A szépség szeretete 11
Az Átlókról 23
Gaál Imre első képeskönyve 26
Rátkay Endre második albuma (bevezetője) 28
Rátkay értékfölmutatóiról – okulásul 32
Nagy László, Kondor Béla – Gaál Imre, Rátkay Endre 41
Czétényi Vilmos művészete 51
Czétényi Vilmos és Monotípia Szigete 55
Az Aranycipõjû 58
Kiadói jegyzet Zsombok Tímár György könyvéből 59
Kadarkuti Richárdról 60
Kadarkuti Kecskeméten 61
Nolipa illusztrációk Összes verseim 650. oldaláról 64
Életrajz-töredék 64
Egy szobor megközelítése négy tételben 66
A valódi Otto Dix 76
Leonor Fini 83
Levél az illusztrációról 87
Gí fotóiról 92
De ki az a Holdkifli kisasszony? 95
Gyorsfénykép egy hazalátogatóról a Michelangelo vírus korában 99
Egy Hartung-kiállítás megnyitó szövege 101
Hartung Sándor rajzai elé 103
Egy ifjú festő mappája 104
Gaál Imre világa
Bevezető 109
A szentély Gaál Imréje 113
A Szent Erzsébet- és Szent István-ablak festője 113
A tizedik tized 140
Fejezetek ifjúságunk idejéből 166
Az öröklét szemszöge
Donatello a San Lorenzóban 215
Három találkozás Sodomával 226
Firenzei jegyzetek 244
Pentecoste 244
Kis Hölgy 244
Szeléna 246
Signoria… 248
Mindkettőnket… 250
Üde Giottója 251
Giottón, fönt 253
Bronzoroszlán 256
Az Erotikus kánikulában… 257
Bardi 258
Szeparék idilljét 258
Szent Bárkafestőnek 259
Egy palack bort is kapok 260
Vasari ürügyén 263
Így jutottam el… 266
Idén gyakran megfordulok 268
Törtorrúval 270
Vecchio zászlaival… 270
Bandi: Rátkay Endre 272
Másik tanúja, Csillag Tibor 273
Cosimo de Medici 274
Ingyenevők 274
Harlenoah 276
Látod, e lépegető… 277
Dante és Firenzéje 278
Croce szűkül 278
Ő meg járva rajta 279
Vagy ugra-bugra félrevert 280
Homérra 280
De sír helyén 280
Így a művészet 281
Az óriást e csőcselék 281
Ravenna 281
S nem itt 281
Caravaggio elrejtése
Tolnayhoz kapcsolódva és vitatva 285
Kis jegyzet egy megírandó Signorelli tanulmányhoz 287
Római jegyzetek 299
Volterráról 299
Kacsintó Jézusok 300
Beato Angelicóról 300
Francesco Borromini 301
Római csigalépcső 301
A tetőmellvéd ikerfejei 303
Mint Buonarroti a harisnyába 303
Caravaggio hiábavaló olajába ivódva 304
A Holt Lelkek Temploma 304
A hatalom ragyogása 306
Tisztelet „Gonella” Pálnak 308
A pápatemetőn 309
Signorelli Orvietóban 312
Caravaggio elrejtése 316
Mit akar egy noah-noah Mantegnától?
Bevezetője 321
Mantegna „tüskéje” nyomában 330
Mantegna és Janus Pannonius 332
Jegyzetlapok Mantegna köré 335
Mantegna Nicolosiát 335
Mantegna 335
Az eredeti büszt 335
A Chiesa degli Eremitanit 336
Francesco Squarcione 337
Éppen Nicolosiára 337
Gentile Bellini 339
Niccolo Pizzolo 339
Vitruvius 340
Suppie’ ház 340
Khmer bellmerbaba 342
Palladio 343
Mantegnához 343
A menyasszony vetkőztetése (regényrészlet) 344
Velencei jegyzetek 349
Charles de Tolnay 349
Max Ernst 349
Magritte 349
A magyarított… 350
Balthusi fülkék 350
L’oiseau Bleu 351
San Giorgio 351
A Fenicét… 351
Crisostomónk 352
Frari-lakók 353
S. Maria Formosa 354
Zanipolo 354
Carmine 355
Ujj: Campanile 357
Salute csigái 357
Gesuiti 357
A Helyettesítők
Helyettesítők Velencében 361
No Expo! 367
Velence 44. Biennáléja 367
Pedellus, sámlibajnok, kőfúró, handlés 367
Emlékezzünk egy szakállas börtönviccre 370
A két csapda 372
Kis kitérő: vészhelyzetben az epigon… 374
A törvény 377
A harmadik csapda 379
Római utcaseprők az Arzenálban? 383
Ha még lehet… 388
A velencei gigász 393
Későbbi sorok A velencei gigászhoz 408
Tintoretto az 54. Velencei Biennalén 409
Gí jegyzetlapjaiból 427

Összes prózái 2 (2012)

KK Összes prózái 2

Az esszékben, tanulmányokban, levelekben a 2012. március 15-én Babérkoszorú Díjat kapott költő a mai ember és költészete, az irodalom és a modern társadalom viszonyában keletkezett legégetőbb kérdéseket tette vizsgálat tárgyává. Ezek az úgynevezett műhelylevelek nem csupán írójuk kivételes szellemi erejét, emberi hitelességét, írásművészetének érdekfeszítő szépségét tárják elénk, hanem lebilincselőek magvasságukkal, megbízható útitársaivá válnak a XXI. század olvasójának.

Részletek a „Tényleg kell-e olvasni?” – avagy a „tiszta fej” támasztékra szorul c. levélből:

Ám az utóbbihoz érkezve (költészet) éppen amiatt, mert annyira elválaszthatatlan az embertől, még soha senki nem tudta kimutatni ember előtti, emberelődbeli létezését. Hálisten semmiféle listánk sincs emberelőd-formációiról és „tévútjairól”. Semmi, de semmi nincs e téren, amire „tévútként” faji gőggel lenézhetnénk, amitől nagy önelégültséggel megkülönböztethetnénk magunkat. Illetve összemérhetnénk az emberen kívüli költészetet meg az emberit. Pedig hogy valamiről megállapíthassuk, ez tévút, legalább még egy utat ismernünk kellene. De ilyet nem ismerünk. Így aztán semmit nem mond a döntőnek szánt kérdésed, mely szerint nem tudhatjuk, hogy az irodalom nem tévúton jár-e. Ennél valamivel okosabb az irodalom, hiszen jól eldiskurál a madarakkal és farkasokkal. A fák, virágok nyelvét pedig éppen most (most: XX. sz.) kezdjük fölfedezni. S talán éppen ezért nincsenek kényszerképzeteink utakról és tévutakról. Az útja önmagából áll, vagyis az emberi szellemből. Ezt pedig nem más, csakis saját kiterjedése határolja. Ebben a szférában az evolúció: tartalmától megfosztott fogalom. Nem lehet vele mit kezdeni. Mint ahogy azt is botorságnak tartanád, ha mondjuk, előállítanál egy kört, valaki pedig arról faggatódzna, hol körvonalad kezdőpontja? Vagy a végpontja. A költészetben az evolúció csupán szerény mellékfogalom a pantha rhei, a változó-változatlan, az időtlen pillanat olymposzi kőasztala tövében. (...)

Ismét végletesen leegyszerűsítve a dolgot: az író csak az irodalomban és általa létezik. Egyébként elpusztul (íróként). Az irodalom nem bohókás szórakozás egy fizikai vagy matematikai versennyel összevetve, hanem (ahogy ezt manapság szokás nyíltan kimondani egy írói életpálya lezárulásakor) szenvedéstörténet. Az írói tehetség: barna szénrög. Manapság ráadásul rendszerint olyan körülmények között az, ahol semmi nem ösztönöz senkit, hogy közelebbről szemrevételezze a szénrögöt, „megvakarja”, hogy miből áll a csúf és közönséges felület mögött. Boldogabb korok mesés gyémántmezői már senkit sem inspirálnak, ha véletlenül szeme rátéved egy barna rögre, hogy hékás, hátha gyémánt belül.

Tudod, van Salvador Dalínak egy képe, Autokannibalizmus a címe. Tökéletes portré koráról, korunkról. Az ember (a nembeli), aki fölfalja önmagát (késsel, villával). Kétségtelenül nem árad belőle a derű. De még nem üres a tányér. Addig pedig még ehhez az emberhez is párosítható a madáchi küzdve küzdés. Ennyi a barna szénrögnek látszó érték lehetősége manapság. Ezt ajánlom a figyelmedbe. A kés és villa autokannibalista használata helyett a gyémántcsiszolás automatizmusát. Le a szutykos barna felhámmal! Az alaktalansággal. A porladóval. Eljutni az időtállóig, a gyémántig. Miként lehetséges mindez a te számodra – ez már valódi kérdés lehetne.
Címkék: Próza, Esszé, Tanulmány, Kárpáti Kamil Összes

Összes prózái 1 (2011)

KK Összes prózái 1

A Stádium Kiadó által 2011. májusában megjelentetett Összes prózái 1. a 2009-ben megkezdett Összes versek 1-2. szerves folytatása. Az Összes prózák első kötetében Kárpáti Kamil a füveskertiekkel, Gérecz Attilával, költői hagyatékával, majd utóéletével foglalkozó esszéit, tanulmányait, kritikai dolgozatait, közírásait és leveleit tartalmazza.

A szerző 1992-ben alapította egykori politikai rab- és költőtársa emlékére a Gérecz Attila-díjat. 2002 és 2006 között a Kulturális Minisztérium Gérecz-díj Kuratóriumának az elnöke volt. Emellett 20 olyan antológiát szerkesztett, amelyek új költő tehetségeket indítottak pályájukra. Kárpáti nagy ívű tanulmányok sorában foglalkozott az ifjú irodalom problémáival, gondjai elhárításával, értékei felfedezésével. Az Összes prózák első kötetének anyagát ezek a tanulmányok és az ezzel kapcsolatos levelezés anyaga képezik.

Élni

Négerek testén nem látszik ám
a korom!
Hontalan, fehéren éltem itt
a korom.
De az ember kora
a legsötétebb korszak.
Mint nílusi szolga
kimúlok maholnap.

Dombok faiskoláin a Hold
zöld citrom.
Szeretőm szemében is álmom
hogy mind rom,
kimúlás érint engem,
a talpamon bizseg –
pattanjon szét a burok,
üres maghéj-szived!

Levegőbe dehogy suhognék,
minek azt?
Se angyal, de ördög se volnék
(ki nem az?),
se úr, se szellem, csak hús,
ami majd kifehérül
keresztben a láb előtt
a vastag holdsütéstől.

Bennem nincsenek „bátor” hangok.
A korom
sem látszik rajtam, ha undorral
lemosom.
Halottmosóm, aki lesz,
észre se vegye voltom:
rossz helyre pottyant, aki
itt átszakadt a bolton –

máshova szánta, aki dobta!
A virág,
ha majd nyílik bennem, kinövi
a hibát,
s megszabadultan le-
hull a szép, petyhüdt szirom.
Lesz tekinthetetlen
és nyomtalan idom.

Revolver, kötél ide nem kell.
Mi maradt?
Hogy életedre ráfeszítsed
magadat?
Múmia pólyafoszlány?
Nem leszel megtalált lelet.
Forgószélpor-szobor, ha ne-
felejcskék semmi vet.

Húsz év már elszaladt, húsz év még
hátravan.
Étkem és ágyam légy, te csak ne
szállj szavam.
Ne inalj, mint a nők.
Sorom itt kő-végbe zárd.
Majd Az, aki tévedett,
vissza, egembe ránt.

Vad ének lányokról

Ma még megbocsátom anyámnak, hogy lágy,
asszonyi kézzel kulcsolt át valaha.
De hol van, hol az áldott méhű, kinek
dereka

megkel, mintha csillagot zárna mélye,
s csillagként repül fel karja közt fiam?
Megeresztett gyeplővel rohan mind, ha
napja van,

csak előlem szálltok ti égbe egyre,
mint forgószél-kapta templomi menet?!
Szátok piros pörölye, ha lecsap rám,
majd tudom: lecsap, hogy összetörjetek.

Szemedben akarok fürdeni

Add szemedet, a tiszta lámpát.
Virágos tenger és kikötő.
Mély öblében a szédületnek
(mint ezer kivérző rózsatő,

illatos, forró, halálra szánt)
leszáll az est – nem volt alkonyat,
vágyom szemed fényébe fonni
még egyszer csapongó hangomat!

Szemedben akarok fürdeni!
Bombatölcsér gödréből tavat
(ahogy földről fölemelt szemed)
árasztott körénk a csók alatt:

bal kézre tőlünk a temető,
alattunk csobbant a Jutadomb,
s repülők magasságáig ránk
tornyosult a tenger puha lomb.

Morgenstern* kamaszkora

(A költő emlékére)

Vártuk hableány énekét.
A kis hajó könnyen siklott.
Hidalgó, bíbor jegenyék
tövén álmodtak kagylók, gyíkok.

Fekete bársonytokból hegedűt
emelt fel egyikünk és jöttek
(és megtelt a part, csak úgy feketült),
kik lesznek Szentek, Hősök, Hölgyek.

Mi váltjuk meg a világot!,
mondták és sírtak, nevettek.
Morgenstern írt. S e királyok
ott mind magukba szerettek.

* Morgenstern (jegyzet)

Esküvői közjáték

Lelkipásztor szól szeretetről.
Kalapokon virág rezdül.
Imaként hűs parfüm száll föl.
Hal-szájból a buborék-sörét
smaragd színű hűs vizekből,
ez a vers is úgy röppen föl,
Ti-tá-ti, úgy szálldos köréd.

Finom fülcimpáid sebten,
csiklandozó leheletben
gyúlnak, hogy még jobban lessem!
Vadász szemem tüze rózsa,
rajtad ég – engem sebesít!
Virágnyitó tüzem, ó, ha
ideűzne az ölemig!

„Milyen ijesztő ingovány!…
(Szemedben vágy és rejtelem.)
Milyen ijesztő ingovány,
ahova húzol, szerelem!
Tűzhajam légy elbújtatóm,
fogd föl szemének szigonyát!
Segíts anyám, ne megadón
bólints a számról rá tovább.”

A félelem puha talpán
így sompolyog a templomba.
Kalapokon virág pendül.
Tűzhajadat lám, megbontja.
Fejedet te mélybe hajtod,
s a református pap rekedt
igéinek fürdőjében
mosdatod a lelkedet.

Én lábad nézem. Te is nézz!
Meghökkent üvegkalapács
zihált ütése az egész
templom! Jégből verve a rács!
Nyársait szigorú-halkan
döfik rád a kéklő dalban.
Bennakadt: horog a halban.

Menekülj Hal-lány! Az én szám
némán is csengőn kiáltoz,
kék szemem hajlékony táltos,
lelkem ötujjú fürge kéz,
öt ujja pehelytoll-meleg,
nem sebesíti térdedet,
tűrd cirógatásom némán!

Lehúzza cipődet vágyam.
Szoknyádon furulya-szellő
redőket lobbant. Mint kendő,
melybe cipót bugyoláltam,
úgy hajlik félre s a kenyér
szőke hajával a bőröd
süt, ahova ujjam elér.

Míg a pap szól szeretetről
s kardot nyelt vőlegény föl,
az eltört lámpafénybe néz,
virágos, hívő seregben,
egyedül én engedetlen,
fejem s szívem félreverten,
kis Ti-tá-ti, csak téged néz.

S mikor egy hegedű égve
új égboltot feszít ki ránk,
mint mások az imás könyvet,
összezárjuk némán a szánk.
Üvegkalapácsok, rácsok
hökkenve dörögnek körül,
de ingünkön át már végleg
szívünk a másikhoz kövül.

Milyen virágzó rejtelem
szentségtörésünk Istenem,
mikor igédből test terem
és egy vele, és egy velem.

Álommal teli párbeszéd téli reggel

– Még csak tizenegy van?! – A lustaság beszél
belőled, mert délig alszol ma is, megint!
Várod, ahány görcsös tuskó: repesztve mind!
Vincéről gőz szakad, míg a lurkó henyél!

– Vince meg a munka! Már nem aluszékony?
„Házmesterek szégyene” volt tegnapelőtt!
Ne félj! Szóltam is: Fejszéje a tönkbe nőtt!,
hallhattad!
– Haragos szája milyen vékony,

ahogy Vincével együtt szid, szenvedélyes
színészként. Olyan, mint Anna, ha fölébredt.
Mikor még birkózva mellemre rátérdelt,
s kiáltott konyhába: „Anyu! Menyed éhes!

Sokára adta meg magát a rossz fiad!
Védtelen lánnyal kezd ki?! De most már bánja!
Nézd, hogy kikészült!”
S dugva öt ujját számra,
pergett nyelve tovább: „Meghal, ha nem ihat

egy korty tejecskét ez a Tsatsifi, hallod?”
S nemcsak hangját hallom, öt ujja éj-ízét,
beszívom foszló kalács-szagát (jaj, kiét?
Tavalyi fantom-hangot hallasz ó, dalnok).

Anyuskám tudja jól, szerelem betegít.
Az ágy kriptamély homályán a megbukott
fújja, fújja, amit tavaly még nem tudott.
Schopenhauer, nőgyűlöleted se segít.

Rétestésztaként nyúlok tetszhalálban.
Lustaság? Kilukadt szívvel írok tanulmányt
kőszívéről. Anna, belőled tudományt
alkotok fél nappalon át fekve ágyban.

Bár tisztán látom: csak árt a vetkőztetés,
a bonckés kacajod burkát kihasítva
a csók kibújt a zsákból – és semmi titka!
És épp ez a titka, az egyedüllevés.

Akkor is. Abban is. Ez gyümölcse magva.
Mintha itt állna, látom a tükröt, a nőt.
ő és a mása: négy mell, négy szamóca döf,
és négykezest játszik így, magára hagyva.

Tükörből kihajol, tükörbe behajol,
mintha rejtené virágba borult bodza,
egyedül van, magának kitakaródzva
mély pillantása tükörképébe hatol.

Most megvagy! De anyuska kint csészét csördít.
S köznapi meztelenségébe visszalép.
Már megszokott a jelmez s megszokott a kép:
összenőttünk újra. Tükre fényben fürdik,

elhagyatott, és fujdogál benne a csönd.
S mikor Anyu a fonott kaláccsal belép,
lát szelíd illetlenséget, és ez elég.
(Egyek voltunk, mint most Vince előtt a rönk.)

Kelj fel! S vigyázz, mikor éjjel hazatévedsz!
hallom anyámat. – Korcsolyapálya az út!
Nyakunk szegjük! Fölszórhatnál egy kis hamut.
Baj kerülget minket, hallasz? Hova révedsz?

Alvást színlelek aranyeső szó alatt.
De jó, hogy zizeg fölöttem napsütése.
S anyám belefeledkezik rémmesébe:
boltban lát félméteres patkányfarkakat!

Az aknavert raktár dobozhegye alól
(így Anyuska) kibújt egy szürke óriás.
Mekkora volt! Kő-szemén földöntúli máz
sütött. Mászva csördített guruló lavórt.

Nem érted? A patkányok most előmásznak!
Vigyázz magadra, kérlek, korán jöjj haza!

És Julianna lámpakörte-vonala
hunyt szemem mozaikjában kél ráadásnak,

mint az ablakon átlépő Nap, aranytál,
tömjénszag, szeplő-eső – érint esengve.
Csak a kocsmatöltelékek harmadrendje
nehogy megneszelje, hogy ágyamba bújtál!

S nem is enyémbe! Hisz az volt Vince ágya!
Vince meg kintről a szobába betoppant:
dunyha földön; mi izzadt párnahabokban
föl-le; s megfúlásom… s lábujj-vonaglása…

Becsípett testünk a harapófogóban!
Kalapács alatt a hajszálrugó-ideg.
Vince az ágy rezét fojtogatta. „Vigyed!”
hördült. Mégis, ennyi rosszban mennyi jó van!

A kocsmazaj. A nyitott folyosótorok.
Ágymeleg-szagú kövér lány öltözése.
Téli nadrágba rejtett szeméremrése.
Dupla gyapjúharisnya. Csizma. Hó ropog.

Jó a világgá-menése. Jó a szégyen.
Felnőttek fölénye. S a felelőtlenség!
Hogy Vince szeme foszforeszkál, zöldben ég.
S kiköp rám azóta, ha meglát, sötéten.

– Akkora patkány? Kéne jó patkányölő –
mondom Anyusnak, mikor a filmnek vége.
Elég, ha fölkelsz és hazajössz estére.
Csattog Vince fejszéje, tuskón dördülő.

Naivság dicsérete

(Balzám Béla emlékére)

Megint tőrbe csalna csend
dúlt, kiégett templomon.
Előtte patakja cseng
és fönt, fönt a szent torony
csúcsán zöld kakaska leng.
Szél zúg. Hull a szenny, korom.

Mögöttem dombok, nádak.
Talán csak sejteni ezt.
Mákszirom-szinű szájat,
a fojtott esteli neszt –
röpül s ragad magával
a bűvös, neszteli est.

Mögöttem tengerek tán.
Sötétben sima tavak.
Szemedet te veted rám
tengeri szelek alatt.
(Mint fény a vad beretván,
a Hold rám lopva halad.)

Világunk megváltani
akarod-e még velem?
Szívemből kihullt Anni,
mint kipergő búzaszem.
Nem vár rét… ráhajlani
kivel űzne szerelem?

Mint a Pokol mezején
Héraklész s cimborái
s Hülász a lét peremén
nem szűnhet soha fájni
– űr tátong a Menny helyén
s kígyózó, sorvadt fái –

s rohan mind, hol tűzfolyam
tornyosul a mezőkön,
mindent vesztve úgy rohan
véresőbe özönlőn,
ha angyal int boldogan,
s várják, szóljon: Mennyből jön!

Így bolygok minden úton.
Nézd! ingéből kilépve
szeretőm csak a húgom!
Húgom a Vágy. Mivégre
csapna rá szomjam búgón
meddő Léda-ölére!?

De ne nézz bajaimra…
Boldog vagy te a Mennyben?
Úgy képzelem, mintha
kisfiú súgna bennem.
Pávát rebbentő hinta
kapudig száll szívemben.

Kígyó kúszik – elporlad.
Szörnyű arcú fantomok,
mint a víz, úgy elforrnak,
üvölt száz gonosz torok,
vessződ suhint s nem forrad,
örök seb lesz a nyomod.

De nem! Az égbolt ágyán
nem vagy te bosszuló angyal!
Énekelsz. S mindjárt márvány
testtel lép eléd a dal.
Nem-álmodott fény vállán
tűz rád csillámaival.

S ki alkotója voltál,
tudod, az Istent dicsérd,
ki azúr útján sétál
tiszta alkotásodért.
– Te, Égi Ifjú! szóljál,
most, hogy látomásod ért!

Mert boldog, aki naív!
Ki játszani merészel!
Lelkében csatát ha vív,
telik tücsökzenével,
végül csak egy szép nagy ív
áll a csatán csendjével.

És az Ívnek tetején
Szemiramisz kertje él.
És ha nyíl zúg feketén,
elkerüli, elvetél.
És az ember ív-hegyén
fele se-por, fele szél.

… Volt-varázslat – elveszett.
Ó, nélküle, mi, rosszak!
Értünk esdeklő kezek,
ti soha nem halottak.
Boldog, ki – Naiv Szemek –
homloka alatt hordhat.

Ha a nőnek lelke volt csak

Ha a nőnek lelke volt csak,
mint szikrázó víz a szitán,
elillant a mellkasomról –
levegő-szoknyája súrol
s már távol hullámzik lilán.

Hátam mögött incselkedik
kis, piros, felvágott nyelvvel.
Mint sárgabegyü madárra
komondor szökik, utána
szökik nagy, sötét szívem fel.

Kacaja porzik. Friss porhó,
üvegcsengők sora törve.
Hullik rám az üvegszilánk.
Utána kap vadász-karom –
s üresen rándul ökölbe.

Makkos lombból hevenyészve
ha bozótra vetek ágyat,
holdas hasa villog elő,
köldökéből gyémánt izzik –
melle nyílt a gyenge fának!

S elképzelem, hogy liánok
nyers erőm a fölhöz kötik.
Odaoson. Csupasz lábbal
szívemre hág, s tapos míg a
kevély lakat le nem törik.

Egy epevörös szoknyára

Epevörös, fekete eres bő szoknyasátor,
ráforr bársony azsúrodra szemem, a bátor.
Eléri az ő combjait és kincseket rabol:
kivillog alabástrom bőre kelméd alól.
Halványkék ér ágazódik a térdhajlat haván,
letépnélek, kiterítenélek Alá s alám.
Lázam, mint kivégzés útjának köve, kordét ráz,
úgy himbálsz egyre glóriás, óriás bordélyház!

Tavasz

Égben a nap – a kápolna mögül kidugott
meszelőfej, orrtalan színpadi bábu!
Imbolyog még s visszaijed.
De cserepek hátán fennakadt fénye zizeg,
a sok bogármuzsikájú.
Kinyújtozkodnak, összesimulnak,
cigánykerekük pörög a szélben,
összefogódzva úgy lovagolnak,
angyalhaj-fényűt pisilnek a mélybe.
Feketére fogy a hó irígy ezüstje,
a falak oldala ázik,
a fák gallya-koronája –
fülem elé hajló hóvirágot
tűzhetek hajamba nemsokára.

A hajó érkezése

1

Kürtjelei szüntelenül partot csapnak.
Hálóingként egy fúga lázas hang repül,
rajta napsugárra fűzve szárítkoznak
hosszú lábú cigánylányok meztelenül.

S bámuló kikötőnk kamasz orra előtt
kél kopár, fehér égen délben a csoda:
kajütablakon át legelészni indul
levett ingük, bugyijuk juhocska sora.

2

Kürtjelei szüntelenül partot csapnak.
Ketrecből tyúk – egy fúga kotkodács repül.
Napsugárpórázon a korlátra dőlve,
kofák kékfestő ingére mellük kiül.

És kikötőnk bámész orra előtt ekkor
kopár égen készül a hiteles csoda:
száz töltött libájuk tart bugyogó-revüt,
mert őrajtuk ilyesmit nem látunk soha.

Ének a becsülettel fölcserélt bundáról

Az állvány ing, recseg,
szörnyű hegyes bakkecském ő.
Április tíz pokoli éje ez,
szubrett lovagol a lépcsőn.
Jön a Vilmos festeni őt:
„Fessem?!” néz a festő kérdőn.
(A becsületről énekelek
neked ma én, mert elveszett.)

Negyvennyolcnak áprilisán
omlik eső, süt a nap,
református lelkipásztor
piros lukból vörös lukba
kergeti a becstelent,
lengeti az istenét.

Bunda, bunda, vad bunda, barna…
„Kölyöknek minek a drága rongy?!”
Nadrág sebén a térd felett
s kinőtt kabátja ormain
tüdőbaj, lankadt dögmadár,
üveg mélységek köze húz.

„Adok hitelt!” – ugrott a pap,
tapsolt a páholy, s bent a nő
pohárra guggolt – „igyatok”
(festi a festő, kedve nől).

Így vettem meg hitelre én.
A belseje de hófehér,
tíz jancsikályha hője ér!
Gondoltam, majd megremeg
gőgös melled a blúz alatt,
ha református lelkipásztor
bundáját én fölveszem.

Becsületem könnyen szállt el, mint a tél.
Vad barna bundám sovány vállamon
kifordulva int, mint akasztottakon
utolsó ingük, a halotti-fehér.

Református lelkipásztor
hogy kopog az éjszakában!
Zene ez az őrült kongás,
gödörszélig űző rontás!
Recseg-ropog rám az állvány,
lovagol a lány nagy árván
szörnyű és vad álomképben.

Festett ajkán, gőgös keblén
hiába járt ujjam hosszan,
ezer szavam láz és átok,
„démonok, én várok rátok!” –
míg küzdenék a vérebekkel,
jaj, mi lesz, mi a becsülettel?!

Fülel a csend – mit felelne?
Vers, lengjél a gyászmenetre.

Az Éjszakához

Hűs nyomor vonagló
éhezés éhezés lesz-e majd tavaszéj
Rongyait lengető
szomorú legyező
leszek én – szerelmem március fűmély éj
Vagy jön a diadal
lánykarok földtündér
agyagból-aranyból lányszemek ibolyéj
asszonyok tavaszlány
szőke-rőt szél szájú
Rómahegy Napöböl vállain tavaszéj
Vagy néma démonok
ajkain ér hurok
Ringató csípőjű
haragzöld méregág
koszorúk halottja vagy nekem tavaszéj
Föl föl föl te gőgös
diadal forró éj
emelném tehozzád szertelen ne veszíts
Szállj velem süvöltőn
a szél ha üvölt fönn
millió oroszlán félelmes tavaszéj
millió oroszlán
térdig a tavakban
félelmes csobbanó démoni tavaszéj
Széttépett nemtőim
tetemén habzó vad
megrendült Rómahegy aljában gyilkos éj
gyásztavasz démonéj
förtelemszörnyű éj
zuhanó csillagok alatt te kőre vert
Rügyeid omlatag
folyamba hullanak
szétdúltak megöltek
megöltem földúltam
rőtarany szeretőm
húztam a túrt füvön
Diadal a neve
A nevét nem tudom
Nem ismer nem ismer nem ismer
nem akar

Sátáni, angyali én s te

Beleszerettem és megöltem.
Tiportam. S testébe botolva
egyszer a nap ott ért a condra
fölött: tölgyként, haragoszölden
emeltem s fontam a karomra
dögét. – Így még meddig vesztődjem?!

Ha számra napfény-pára tólul
s átaranylik a mellkasára,
mint boruló döglégy-fény a sárra,
kész kinccsel megrakott hajómul:
elfagyott lelkem álruhája?
Förtelmére, mint takaró hull.

És akkor, mint Jézust az öszvér,
meleg párámba takargatom.
Zokogó szent, szent lelkem adom.
Kéklő tóvá olvad az ősz dér,
belefürdetem minden bajom,
s esdek: Fogj! Szívedre kötözzél.

(A kaposvári) Rómahegy hóban

Láttad? Hajnalra hó volt. A Rómahegyre sok út vezet, de mind fehér!
A faágakon immár meggyűlve reszket a szép, halotti, néma tél.

Szemöldökfán lóg örökölt kabátom, szellőztetem rossz szekrény-szagát.
Tálból az anyóka-barna körte mindjárt vissza, nyári faágra száll.

Ház fölött didergő, meztelen anyóka télen túlra néz – hol a melle?
Hol a sárga szilvától gyöngyöző szoknya suhogása, kedve?

Hol a derekamig növő fűből ő, és lábujjai közt a tücskei?
Versengnek tagbaszakadt felhők: nagyobbat rajta melyikük ütheti.

Még a tó jégpáncélja alá menekülhet talán, s iszapba fúrva,
álmában gömbölyödve, mint egy medveleány, édes Nyár lehet újra.

Hegyemelő, ki ha akarja, a Kapost rázúdítja, árvíz-időt,
de két pitypang-pihéből hidalva, se talpát, se kontyát nem éri rög.

Ó, anyó! Hallom, ahogy az ég alján halomba dől ropogva csontja,
gurul koponyája a jég xilofon-lépcsőzetén, s szilánkká bontja.

A medencecsont sikongva tör szét, az ujjperec, mint a fa, csak kattog.
Szerelmesek! eszembe jut szép fűszál-nevetek, kik odakint fagytok.

Mint az áldozó, ekkor a körtét metszi villanó, jéghideg késem.
Dobj a nyár után!: puha, loccsanó zajt ad a húsa, tompát egészen.

És mosolya van, mint minden szelt gyümölcsnek. Így nevetne Kató rajtam.
S még mindig a nyári réten ülnénk – pipacsbután. Pedig baj van, baj van.

Gyilkosság ősszel

Sok verset írni – sok kínzó gyötrelem
fagyott alant a puszta pusztulásra
sok verset írni – a bőgő állatot
gyümölcs levével álomra ringatod
sárga haja ha mint a gyönge len
szemére hull légy kész a gyilkosságra

A fákat már halomra ölték a vér
vízen csillog a sok levélhajóval
a bőgő állat mancsa Rómahegynek
ígért vihart pamlagnak és a csendnek
pamlagon a vén rózsa összeér
a dérrel s a kókadt mákkarókkal

vén rózsa izzadt álmú fegyvertelen
ha kinőnél az októberi napba
a dermedt szoba falait kitörnéd
s a jégverő kacagó új körték
ki-kipattannának mint a szerelem
s szállnánk az égnél is magasabbra

De gyilkos vágya csak az ártatlanság
fehér ajkamra sok-sok lázcserép ül
gyümölcs levével álomra ringatom
Rómahegy alján viharos állatom
s míg suttogom hogy arcodon lankák
szemedben kút én megölöm végül

S utána újra sok-sok veret írni
szívét kitenni a téli tájra
ez az állat lehetett volna testvér
vagy szerető de a zöld vizen mer vért
s fölötte az őszi álom sírni
készül mindünk helyett a jég bugyrába

A vén rózsa hever a szűk pamlagon
a gyilkos – fiúk ti jók – majd merre megy
a szép állat az úton már megfagyott
erős harapó ajkakról álmodott
s keblére friss metsző holdfénnyel fon
éjjelt sok versem anyja a Rómahegy

Kép sárga mezőben

Szájam szögletéből hullámzik elő
ez a hideg, sárga mező,
ez a holdfény, ami apadt
folyót öblít, fákra fügeként tapad,
ez a házsor, cserepe zúzott, törve,
ül fonnyadón ráncos körte
a vénasszonyok kontyain.
Állnak hideg mezőben odakinn,
legyezi őket a szél és mind öreg,
le sem tapossák a füvet,
gyűrűjük fakó, vasból van –
véraláfutásos táncuk elé
miért futottam?!
Ahova lépnek, nem ég a fű hegye,
meghidegült csípőjük ünnepe.
Mint egy ide-oda nyúló
tojás formáját nem lelő hurok,
vacog tőlük a szív, epe.
Megfúlok.

Sarló cirmával

Szárnyakat kívántam tegnap én, és
tavakban – alul – olyan volt az est,
mint levetkőzött múzsám meztelen,
sarló cirmával a nyakán.
A szárnyak „hosszúak”, „hegyesek”,
„csapódnak”, „surrognak!” „nagyszerűk” –
mondták a költők a Lány fölött.
Nem törődtek mással, csak hogy vessz velem,
ujjaid hárfahang-porával,
szemed megdermedt kristályaival –
sarló cirmával nyakamon.

Áldott állapotú

Diókat törtek, jöttek ünnepek,
ti angyalok hajára ültetek,
kerek fejekkel tömpék, vastagok.
Hegedűtokba kagylókat rakott,
vékony ujjal a fagynak kopogott,
száncsengőt hallott, ablakot nyitott,
tarka köntösű lányok a havon,
nem látta senki – kacagott azon,
a lakomán csak szótlanul lesett,
súgott valamit – mégiscsak neked?
de rászisszent a kín, lobbanó tű,
és olyan lett, mint a kitépett fű.
Rőt lett arca, mint egy túl-telt alma.
Szemében gőg volt és mesék szarva.
Letaposva, miért is állsz te ott?
Ti nevettetek, tömpék, ittatok.

A szürrealisták párizsi kiállítása 1947-ben

Kedves, elmondom azt, amit el lehet.
Elmondok neked valamit.
Párizsban kiállítják a melledet
és hiányzik majd hajnalig,
a gallyfonatú pamlagon
az ablakból ha rád vetik
fűbe vert almák fölött a fák, gyom-
illatú, izzadt árnyaik.

A kút, a két kútszerű szemed, a szép,
Párizsból néz át a falon.
Kristálygömbje őrzi szerelmed szeszét,
függ közben kender szalagon.
S koronaként a térd felett,
hol a holdfényű hóban elakadtam,
a combíved és fél öled
talapzaton, kitakartan.

És jajongsz, mint vesztett forradalmakkor
erdőre hányt véres szigony,
de mégis elszakadsz tőlem, magadtól,
s születik a boldog iszony:
krisztuskereszt darabkái,
mikor éhes Párizsnak felmutatnak,
mint a szerelem ostyáit,
szétosztanak és befogadnak.

Vers, homlokomon

Negyedik este nem játszom
rímekkel én. Madártoll
sárga, vörösses kanári
tolla lesz minden vers. Hideg.
Pedig nem játszom babrálva
puha pihékkel, dölyföm
kifordult lebegő háló,
szél ha cibálja, csak remeg,
nem öltem még halat, embert,
fulladó kötél ha leng,
sajnálom rajta a csomót.
Nem öltem. Mikor öleltem,
nem csurgott nyálam, kiömlő,
tán számon sok a cserép,
talán szememben a fehér
szétpattant régen, valamikor,
talán bennem nincs a kereszt,
talán bennem sok a jóság,
ezért egy szétszakadt gyerek
énekétől lesz lány a sikoly
a hajnali dombperemen,
ezért lesz kifordult dölyfből
a háló, szél öle, illat,
savanyú vad-fehér mámor –
ezért lesz hideg fény, kristály,
vers, szabadult, homlokomon.

Alap­ve­té­sek

a MŰHELYBŐL hajítsd a gyöngyöt     HOZZAD a göröngyöt
ŰZZED a zöldet a kénest     a hamvas brokát
sem ide kell     sem ide jó     MEGFELELŐBB a vászon
vakító lepedőt dagasszon zivatar

KEDVESED hasa szép-pelyhű     NAP-porú     NE     füröszd tejben
KEDVESED ajka szép ha sziromja harmatos
MINDEN púder illatos rúzs s más cicoma gát csak
LEGYEN szeretőd tűz víz s szerelem szagú

NEVETNI nem lehet csukott szájjal     NEVESS halálig
ne légy vadállat     ESZELŐS majom     a MŰHELY legyen
a tiszta játékok helye     OTTHON     Perzeusz
kígyós-koszorús medúzáját     NE     NEKED tartsa.

Az eső nevet

Olyan az út most, mintha tükre volna.
Fenekéig sár – fölül csúszna pompa.
Mint a csibecsipogás homlokomra,
zúdul az esővíz hullahoppja.

Álmodozik a kőnimfa combja,
míg csípőjét fémvirág öve fonja,
ázik és nem lódul kilengve, kongva
indóház kétfejű harangja, gongja.

Orron koppint, robban a vízcsepp, ontja
cseleit! Mintha égbe vágy a bomba,
s ölés helyett minden atomja lomha

nevetés hullámfodra, tóvíz-csokra,
kékszárnyú madár pillantása volna.
Fiókát itat s száll a boldogokra.

Öreg Márton barátomnak

Majd átadod a fáradt ember sisakját,
fakult hajon áttöri ónezüst napját
az őszi szél. Sarokba babért kotor.
Ki karját tárja s a mennyt ölelné vágyva,
mért sorsa az, hogy szétzuhan a sárba,
mint cseréppé égett agyagszobor?!

Aki féli babonáit, lennél inkább
erdő alján a kerülő! Jó pálinkát
innál s a Hold, mint vörös dinnyebél,
ökröd szarva között megállna, bevárna,
a Holdbéli meg kihajolva kínálna,
mosolya cakkos, mint a pernyeszél.

Vagy pék lennél, akit a kalácsíz átfon,
téglát égetnél sípszóra Tüskeváron,
lovakat hajtanál mezőre a hegyen.
Mestergerendáig süppedt házban állva,
szabó, sürögve-forogva szűrt próbálva,
néznéd, aki az úton csak megyen.

Ring, megy, megy, de ringva inkább visszafordul.
Haja kormos, meszes arca rózsás bortul.
S tűbe szúrván ujjad az örömtől
nyitnál nyikorgó ajtót, sepernél földet,
s göndör bárány bekecsében jönne hölgyed,
lakomáznál pörköltet, körömből.

Ágy lába végződne fölül ököl-gömbben.
Mintázza Földünk, az ember csak rádöbben,
ha világos éjjel eszmélkedik.
S forogni indul a gömb a muzsikára,
ámulva nézel Tibetre, Szaharára,
míg körülszuszognak kicsinyeid.

Mint egy fogat, habos hintó – nyoma se itt!
Fogtad-e rejlő valóság tündéreit,
kiittad-e gyűszűnyi örömük?
Talán bolyhas Strángos néni, félig vakon,
még titkos hírt dob be róluk az ablakon.
Álruhában ő is egy közülük.

De ez a legenda, miként az ökörnyál
magában baktató alakon széjjelvál,
szétoszlik. A rög vonzása marad.
A csont hajlása a vedlett kabát mögött,
sebnyi tekinteten a takaró ködök.
S a gomblyukban egy rőt selyemdarab.

Vörösmartyval

1

A csillag lehullt, szám fölitta.
Most két rózsában ott ég a szédült ötvözetben.
Nehezült dallam fúrja át a földet,
angyalt alkot szorongó vágyból,
csipkét rak rá a félelemből,
bársonyt önt rá nyomorunkból.

2

Folyók, ahol hálókban izzik a hal, mint a tűz,
völgyek, hol a dal emberek ajkán virágot fűz,
tárulnának hullámos, alkotó örömben?
Ha lomha habokkal új hidak kötnek szerelmet,
dalunk is vérpiros ujjongó rózsát nyithat?
Halványul a költő kínzó látomása?
Úgy várta százada ahogy ömlött szellemén keresztül,
hogy vernek a ricsajló kürtök fekete kínokat,
fúria mérgeket szét, s a nyomor legalján
a szárnytalan ember repül a fény napjaira!
De fényben reng a látomás ölyve –
fájdalmas fák közt megvakult fárosz áll,
melleit nem díszíti a mámor, combjait rejti a vas,
vak szeme éjbe lehulló napgolyó sápadt sírhelyén
förtelmes harcok jeleit látja –
elé egyre a tavasz kettészelt teteme hullik.
Mákföldön tolong milliós hadak óriás látomása,
lapul, nyerít, kiront a tájra,
a szép telihó paraszt világra,
sikolyuk kiömlik a földek fölé,
hullámzó hajuk fonatjába tűzvető szél kap.
Húszévesek, de az állhatatlan
nem töri őket szerelmek közé!
Harmincban járva ráncok rabjai, anyók;
hajfonatukon karaláblila imák megültek,
ha halálba merülnek „nincsen remény”.

3

Miért nem írhatunk óriás verseket még mi?!
Karjait tízezer évre kitárót?
A hangok, a rímek, a mosoly, a kéj, a gyász és a tett,
a végtelen emberi mű hibátlan énekeit,
hosszú, megérett ujjak, a műhely, a föld,
az ágyban új életet alkotó párok
ölelő énekével miért nem gyújtjuk föl a szemétdombot?
Kiknek tágult karikaszemünkben
tavaszt csihol a hajnal,
miért dobol a meztelen végzet
ilyenkor szájunkból riadót?

4

Veresalma! Erdőd elsüllyed, Gálosfa alja fon.
Alszol, kék szivárvány hever álmodon.
Így jön a tavasz ide, Somogyba.
Ezüstlapályú völgy zúg, megcsobban,
telepes kerekded asszonya szoptat, mint a Nap,
arany tallérként hullnak rá madarak.
Költő torkán „csörömpöl a szó”.
A Mély vasfejű álmai húzzák.
Kínban széthasadt rímek csapdája.
Ujján a falu eldőlt világa.
A csillag a lábán aludt ki.
Anyókák lelkén karaláblilákkal
és galambveressel áttörött imák,
kiszáradt vének körül a buggyanó
trágyalé-glória fénye.
A jövő újult eszeveszett átka,
s hogy nincs reménye,
csak kése és búzavetése,
s a poklok pokla jő aratásra.

Zenekar, csendben

Nyár utca vége, Rómahegy,
sötét, festett faoszlopok.
Fehér székekbe halkan
betelepszik a jazzband.
Hangszerüknek semmi hangja.
Ezekben a hangszerekben
rejtőzik a világ csendje.

Fázik

Karók között a tél lesben áll ma,
törpe fáidon még fényből gallér.
Borzolja szél és fázik a lélek,
árulón pendül, mint lopott tallér.

Imágó

Kamaszos testű Dianna, álltál
s csak tág, ijedt szemed volt eleven.
Mint barna bársony, oly meleg és
visszafojtott est hevert a kerteken.

Közel a dombon egy sváb legény
az árnyak nagy kutyái közt haladt.
Te imádkoztál, vagy mit is tettél
az időtlen pillanat alatt?

Elhagyott anyámat láttam, s féltem.
Magamtól? Tőled? Gyermek az éjtől.
Kinyúltál értem. Láttad, szám remeg.
S csak ennyit értettél az egészből.

Amíg

Szakadékon angyal függ, fönn a csapdán.
Fogd föl a szoknyád, suhogva csapd rám,
hadd öleljelek, amíg kiszabadul
s szárnya tág kasába fölkap vadul!

Kis Hajna meghalt

Völgyek nagy egeiben
hogy törtek össze
a szoknyás harangok?
Nyomott zenét döcög
a hegyeken
egy taliga.
Iszom hosszú,
rezgő poharakból,
táncolnak
réten a fejszék.
Hová süppedsz Hajna,
a jégszegélyű hóba?

Tenyeredbe vetted
fejét apádnak,
üstökös uszállyal
körülállt az erdő.

Tenyeredbe vetted
a halált babának,
madarak szálltak
nagy szárnycsapással.

Tenyeredbe vetted
a Földet.
Most már tenyerébe
ő vett.

Sűrű vérű

Vérem sűrű és sokszor kirobban a kínai vágy
az istenekkel vacsorázz ma
s díványom úszik a köddel az űrben
de tűzpiros szavamra vizelnek zölden
ész és társasága

A gyöngykása

A tavasz számtanra tanított. Égbolton a rezgést
vakító lámpa sugara falta gőgösen, mintha
világítótorony nőtt volna a park fölé.
Fehér hasára kék övet kötött a nő,
poharát töltötte olajsima borral,
mint esküvőre öltözött gyerek,
uszályát vitte törött idő,
de mégis, de mégis hall-
gat velem tömött tüdőd.

Nem futok a rozsdán tükörcsíkot húzó sinekkel,
néma arcból tincs közül rebben hangtalan szó,
néma beszéd, hosszú sorokat se írok többé,
(fájnának neki párásan izzó betűöltéseim),
hosszan kitartó rímben nyílt sebeim,
ajka Szahara-dűnéi mögül
a nézés, a nézés sárvize,
gólyalábú, fehér
palotáival.

Számtanra tanítóm kivonást firtat, kivon, mi marad?
Gyöngykása csönd. Botlábú karaván, sózsákú szamarad
fölhordta, ledöntsed. Dőlj oda magad is,
gólyalábú fehér
palotáival,
a nézés,
a nézés
gyöngykása
csöndjén.

Tavaszi dal

Ez itt a tavasz már, tavasz jár ide le,
villogó patakkal, fűhajú kontyokkal,
harsányan viharok jöjjetek, jöjjetek
megmozdult domboknak tóhabos oldalán!
Jöjjetek, jöjjetek lehajló égszoknyák,
fodrokba rejtőző fiatal boszorkák,
tavasz már, tavasz jár ide a dombokra,
üde köd aljában mindenki így tudja.
Makrancos tavaszom, szépítlek szerekkel,
megmoslak remegőn, kiforró folyókkal.
Fűhajad kibontják, szertehull, leomlik,
fésülik és fonják, de újra kibomlik,
gereblye száz karja szerelmes ölelő,
embercsók melleden szerelmes szomorú.

Ez a nap tavasz már, izzó szél bokra hajt,
vigyorog a Dudus, Kleofás, a festő,
hullámzik az égben ez a jó esztendő.
Tavaszlány, tavaszlány, hullámzik tölgy csípőd,
levele az égben, combíved sós ajka,
vigyorog a Dudus, kitárul a marka:
– délelőtt a lepkék tanulják a táncot,
– délben a bivalyok lomhán felvonulnak,
– este a csillagok örvénylőt ugornak,
– éjjel az emberek öledből fakadnak.
Két csecsed, mint a Hold, szád lesz a sarjú Nap,
lásson az irigyem kettőnket párosnak.
Kivágott erdőmet hozom én teneked,
hajnali, hajnali millió szivemet!

A katona és a költő

„…ott széplányok vörös hajukba
sötétkék szirmú virágot
tűztek.
Fehér mellükön remegett még
a mámoros nagyfiúk rég
fonnyadt
ajka…”

– Hol vannak a vörös leányok?
Sötétkék szirmú virágot
látsz-e?
Szürkén pirkad a gyárnak korgó
udvarán a napraforgó.
Most ő
virít.

„Én szeretem a napraforgót.
Hegedültem, s imbolygott, mint
lámpás.
Vállamon városom mosolya,
csak hevertünk a tujafa
lombja
alatt.

Kertek nyíltak, árnyba bújt a vad.
Kerítésnél zöld almafák.
Völgyben
a város kéküveg-sugarából
dombon túli puha távol
hege-
dűszó

párállt… Köde ajkunkat érte.
Vörös lány volt, hajában kék
virág,
mert a lány ott vörös hajába mind
gyöngéd, hívó nefelejccsel int,
így ta-
nulta.”

– De hiszen hiába települsz
itt le! Két nyár már megperzselt,
fakó
szelekkel csapong a dunaíz,
káposztafejek közt a puha víz
hűsen
csorog.

Mióta nem írtam verset én
Annáról!… Összezúz a nyár,
mint őt.
S Terézt, a copfos, szeplős hajlatú
nagylányt egy szentesi mély kapu
fái
fedik.

Perzselt füvön fanyar gyümölcs ért:
szívünket a lomha léc-sor
árnya
szúrja nyársra… Jött még Zsi, de a pék
őrizi még. (Rajta ujjnyoma kék
nefe-
lejcse.)

Savanyú este lett. Szomorú
katonámmal csevegtünk még
soká.
De a Hold asszonyokat szült a
párolgó kavicsos utca
kútja
köré.

„Ti, lányok, ti vöröshajúak!
Játszani vágyik hegedűm!
Látod,
mennyire tévedsz! Mind, mind Anni,
Teri, Zsi! Egyben: megannyi!
Halld a
hangjuk!”

(Savanyú este volt. Lám, ámult
katonám hogy fölvidámult!
Én is
keresném, de ki vörös hajába itt
betűzné kék virág szirmait,
nem szól
sehol.)

Karádi történelem

Cölöpsoron a fölosztott föld feszül
Éji örvényben guggol a zsivajgó házsor
Piacon forog az éj
Pergő bokáján lángcsóva
bomlik a földszagú szélbe

Cölöpöt döntenek a gazdag parasztok
Reng-döng az álmából kilódult határ
Dölyfös lábak dombtól dombig érnek
Vastag mellen arany gomb inog
Vad karokban balták égnek
Szemükben riannak lovas démonok

Balta villog
hajlékony éket zúzzon ütése
rablók teteme égjen fáklya mint izzik
parázsló békák rontsák a vetést le

Míg folyik az ezüst
hízik a fű
táncol a búza
liheg az almás
pereg az éj szélmarta bokája
fenekednek égnek lendülő balták
újak és nyalkák
sudár derekuk tartják
a szegény parasztok

Farkasok zúdulnak lankák zöld hasából
kigyúltan ömlik az éjbe Karád
Ezer emlőjű földlány
bontott sörényű föld te
már villan a gyilkos féktelen harc
tűz-ködöd alján
már szikla tör szirtet
omlik a bronz-fej
vas karok szórnak szennyes csillagokat

reped a fölhajított dob-arcú féreg
bomlott bikák közt
kettéhull
a tátongó világ

Jönnek rókavérű angyallányok
küzdők omló hátáról forognak
szemükben sikos hűllő
a bosszú szenvedélye
behemót falka fröccsen porrá a fák közt
foguk élén véres mosoly csapong
porrá fröccsen aranygomb
violaillatú ruhákon
kacagó vérbe mártják az ujjuk
a démoni besték

Indul a hajsza
alma- és meggyfák derekuk fonják hirtelen össze
ágak szisszennek csapódnak ösvényen keresztül
vermek kilendülnek a tapadó homályból
démonok bukfencet hánynak
és lila testtel hullanak tőrbe
egyre nyílnak a harsanó csapdák
egyre hullnak a megrontott balták
földlány vastag ujjai közé
már markolni készül
hajában fennakadnak
karjában széthasadnak
ujjain elhamvadnak
a dölyfös parasztok

Karádban lassúbb ritmusok szállnak
Lassan pereg az éj szélmarta bokája
Ezüst homlokkal állnak a szegény parasztok

Arany makkosok parazsa pihenne
a hajnal hamvas galambja libbenve
Karádra ül

Viharos kirándulás

Megűzött a vihar!
Megvert!
Szaporán kiabált a dombról le, le, le.
Villámlány szalagja lobogott,
csörgött duzzogó vízikürt,
a megázott szalma selyme alattunk kibomlott,
öt hófehér asszony rám vörös hajsátrat ontott,
míg lódult tócsák közt a vihar
sárgán settenkedett.
Lába nyomában füstölgő tajték szökken a fákra,
karma irigyen karmolna rajtunk
s tépne a bőrre piros formákat,
de öt asszony kék inge vakít,
ahogy lassú hullámban hajlik tíz kemény kebel,
öt blúzra csókol furcsa rózsát tíz bimbó.
– Hogy odanyúlnék a mézszínű nyakhoz,
vörös pihék hol ifjan kiülnek,
kócosodnak és vidáman görbülnek rám!
Szomorú eper a szám – ők nem veszik észre!?
Ömlik a víz,
lábukat körbe,
ujjaik közé,
bokájuk alá
– hűs víz, átlátszó, vadakat úsztató, kék és ezüst és – – –
tíz ujjam, forró, belémerj,
játssz és kacagj és hancúrozz!
Liheg a rozs a víz alatt,
nem látott ilyen meztelen lábakat!
Tíz ujjam elsőre rásimulj,
fuss rajta, cirógasd, amíg csak fölkiált:
Itt van közöttünk
az egyetlen-
egy fiú!
Karmos a kék szeme!
De jó, hogy megláttuk,
hogy szemét ránk verte,
fogjuk le két karját,
csókjait szétosztjuk,
öleljük fehéren!
Hull a víz, a vízben állnak, tócsákban ujjaik,
rózsaszín lábfejük haboskék tükörben.
De kürtös erdőn vízbe gázló éjszaka ver agancsával,
ágak közt tipor, káprázzak, eldőljek,
szelek, rohamok, a pokol fú dudát,
gyümölcsöt gyaláz földrázó erő,
s iramodnak a dombok közt széjjel
görbe, érett ágak közt a rojtos felhők,
táncuk indul,
lassú, döngnek,
a föld besüpped,
fejük pattan,
lassan, lassan
itt keringnek,
itt csapkodnak
fehér dühvel,
újra villám
nyelve vág le,
rikolt, leköp
megint,
megrázza az asszonyaim,
homlokukra sasok tapadnak,
szárnyhegyükkel arcomba csapnak.
Sehol viskó,
csak fű,
csak föld,
a bika az ólban dübörög!
Lapul a rozs és bugyborékol
s fújtató tüdőnkbe pattanó patakkal
omlik a villámszagú tej – az eső.
Remeg a testem vörös hajsátrak alján,
hát tépd ki, öt asszony keze ha védi!
Tépd szét e nőket,
ha szerelmes fiú csúfosan kívánja,
térdük bástyafoka mögül ölti rád nyelvét, viharlány,
büszkébb mezőknél, földeknél, égig érő fáknál,
velük hol vetekszel lendülő erőben?!

Nyomodban virágként hatalmas asszonyok virulnak,
karjaik végtelen egekbe simulnak,
ajkukon május és gyémánt szemünk lombja,
és fény, és tűz és diadalmas pompa.

Elájult mentő

Itt hever a kőpadon.
Fák a tisztást, a vad
álmait alvót körül-
állják a férfiak.

Homlokára mint a haj,
lelkére égő almaméz
oly hamvasan csorog, hogy
azt mondják: Odanézz,

de szépen elaludt!
Másodszor bukott a nap
vajúdó ár alá.
Még örvény nyílik s a hab

sírdombra dőlt virág.
Ha álma tart, újra lát
minden órát megint.
Hallja gerlék sikolyát.

Ölébe rongybabát
beomló házból vetett
egy kislány (maga helyett)
s mama-fényképeket.

Egy néni vízben égett
odú-ablakában.
Látta, hogy örök függöny
zárja körül a házban.

Jeges csillagkert, látta,
árvízbe leszakad,
kristálylabdája gurul,
földöntve házakat.

A víz fölött lángból gyúrt
csattogó lófejek.
Zabáltak a tűz körül
rongybábut, rongy szivet.

Míg megtelt a csónak
s egy lázgyötört gyerek
válláról a lidérc
rá nem hemperedett,

s iszonyától berúgva
a partra nem borult.
A kisfiú lidérce
vadul utánanyúlt.

Alszik. Megmentett leány
rá kabátot terít.
Jelzi trombitaszólam,
ismét esteledik.

Levél a szerelemről, árvízkor

Sápadt, hamvas lábad a térd fölött,
combhajlatod hol öledhez ér,
rőt sebhelyet mutat.
Emlékszel, milyen vad izgalom forrt
szememből rád?!

Fenn az éjben még állnak a hidak.
A víz sistergő örvényben tölgyet hord
izzó karján.

Tékozló tó a föld,
hánytorog, csap,
s a perc: mint kettőnk fűágyain,
amikor rohamozó szám
piros sárkánya tépett.
Árvíz és szenvedély – enyém s övé: egy!
Rád forrni
s házak szűz derekát dönteni lábam közé
– tajtékos ár! – ugyanaz.

Árvíz van, Szűz!
Tanulok ölelni.
A szenvedély testet ölt a hídnál,
s lesem a vas ahogy fogadja,
s miként a fa, a kő,
e sok leány hogyan
hömpölyög boldogan!

Induló

Utunk de messze, s hóhagyó
és vérpiros, és meggyveres,
a lélekalja télhagyó,
férfinép vagyunk, fegyveres.

Mikor téged vetkőztetünk
előbb hajad sátra hull szét,
piros tüzü freskón leszünk
örök testőreid ismét.

Te lentről fel, mi meg onnan
nézzük majd a meggyverö rét
közepén, hogy fűre hulltan
sötétlik a szoknya köréd.

Mint egy bíbor margaréta
közepe vagy meztelenül,
sziromként a szoknya szét a
fűre simul, kezünkbe dűl.

Utunk de messze, s hóhagyó,
és vérpiros, és fegyveres!
Piros tüzü freskón te Hó,
ne olvadj el, nevess, szeress.

Egy ifjú Somogyba érkezik

1

Mikor szemem az ég habos öblét
meglátta vidáman örvényleni
s testem körül nyulánk fák
álltak lábujjhegyen,
lombjuk között illatok ültek,
sok piros madár,
s a szél
(magányos gyönge gyermek)
érzékeny testtel elfutott,
már tudtam:
a távlat útján emlék hervadt el,
álmomon át késpenge csillogott,
s múltam alig lépett mögém a déli hold alatt,
már holtan hullt szívemből örökre ki.
Hát szomorú lettem új erdők között,
pedig arany bozótból
szökkent pettyes őz,
a mélyút fölött bevárt,
szembenéző gyerekszeme kísért,
amíg a szomszéd dombra értem,
s a látvány izzó mosollyal várta,
hogy befogadjam.

2

Előttem völgy ült, benne a falu.
Dombok aranyában ködlányok úsztak.
Láttam: fölborzolt sörényű paripák
feszülő szüggyel szálltak a lejtőn;
egyik szökellve emelte óriás derekát
és súlyos ugrással úrnője lábánál termett,
a másik ugrás után a levegőben állt –
hol vagyok hát?!
Amazonsereg kerít balra és jobbra,
s a mélyből magasba felcsapó lángnyelv
miféle katlan poklából tör?
Ház hever ott, domb falához dőlve,
rőt láng nyaldossa bent a szobákat,
s a vad tűz közepén kétöles férfi:
Héphaisztosz, az égi kovács.
Áll Akhilleusz, mellén összefont karral ámul,
s míg izzó pajzsra pöröly ír jelet,
én úgy tartok feléjük,
mint aki bozótos világok megjárta után
barátja ölelő karjába rohan.

3

De foszlik a völgyben a tündéri vígság,
ahánnyal lábam semje-ölére lép,
alkonyi menny mély sátra alatt csak
font-kontyú víg nőket látok:
vesszőt bontanak, oltanak szűz fát.
Nyoma sincs ősi tündérbozótnak.
Amazonsereg gyűlne?
Éles kapájuk emelve
igali lányok lépnek felém.
Mert bizony én
a rőtlobogású ház előtt ülök már,
épp mosolygó tálon hoz sajtot
a kovács nagyszemű lánya.
Túl vagyunk az első baráti szókon.
Dicsérem völgyük s nevetve mondom,
Héphaisztoszt hittem
és Akhilleusz pajzsát
e somogyi völgyben fényleni,
s ők egyre csak néznek,
mily ifjú és álmodó vagyok.

A víz istene

Valaki a Vízről jött fel,
haját fenyőkbe födte,
ujja között lazán szétmállott a bögre
(aminek hasa volt),
az ember nevetett, kacagott,
kucsmát viselt és rövid kabátot,
dalban beszélt, a holdra kiáltott,
de ez az ember nem lehetett az isten.

Még jött valaki… A víz felől még három.
Halat hoztak, válluk roskadott a hótól.
ők is kacagtak, ők is nevettek,
hogy hóval fedettek lehettek,
hogy derekuk ingva ha előredűl,
a hóba könnyük vegyül.
Ha megálltak, ráncukon a könny
olyan volt épp, mint lomb között fagyöngy.
ők is parasztok voltak.
A Víz nem küldte az istent.

S akadtam még annyi loppanó lélekre,
akik nem hagyták nyomukat szememben,
akik nem ittak sohasem napfényből,
csak kiütésük fürdetgették egyre,
kutyák zavarták őket fel a hegyre,
arcuk álarca repedt üvegből,
szívem keresték – ott ültem közöttük:
dohányuk füstje rezesre befüstölt,
szánalmat ittam bundamély kisüstből.

Valaki ismét a Víztől ballagott.
A Víz küldte hozzám.
Nem volt már fürge,
nem volt már paraszt,
nem volt már ember.
Csak subája volt és –
járásának suhogását hallani.

*

Dombok kanyarja vár ma.
Kunyhó és kalács.
Hal, amit a vízből merít a háló,
ágy, hol az álom holdtalan immár,
s éj, min a háló bogjai izzanak át még,
mint a tűz, ami itt
a víz alatt szunnyad.

Kamasz arcképe háború után

Hát kinek tányérján reszketsz, kocsonya?
Hát kit altat a trombita rigózó, rekedt zenéje?
Maholnap a föld, hol nadrágom megnyitom,
sem a miénk, ha megmosom veséim sós vizében.
Nyakszirtünkön mászik a tank – a boche kiköp,
lovagkeresztesek lángszórósa nyit piros halált.
Erkélyük tűzrojtján csüngve a nénik
szitává lőtt kötényükbe fölkapják a határt.
Hát mért érzem, hogy jó volt itt vesződni,
kányavisongás közt ólakhoz görnyedő derékkal
szökni a szíj elől, vonszolva haragom,
de ünnepen, harmatos avaron szállt a derék had!
Szálltunk, mert rongyaink hasadtan lengve
sok furcsa cselre s víg mókára adtak jó okot,
ma szuronyt hajigál a néma erdőn
az idő pengve, hol ajzó idegzettel gallyt lopok.
Hát kinek tányérján fénylesz, kocsonya?
Hát ki táncol az idegen, rigózó, rekedt zenére?
Olyanok vagyunk mi most, mint a falkák,
ha mögöttük tűz és előttük tűz a messzeségben.
Ablakból ásít éjre a sötétség.
Nincsenek tiszta, mélységes álmok, ha virradat ég.
Könnyeim meggyűlnek lassan a számon.
Életem! – Hisz’ nem is éltem. Engem ki hív haza még?

Tűzberek csata után

Rohamsisak.
Rajta lyukon tódul a hab.
Véres kelyhe parázs hóval.
A pisztrángok rásiklanak
s mulat a víz
gyöngyzenével, ringatóval.

Fönn a bozót
néha pattan – rőzséje gyúl.
Holt katonán csupa láng száll:
tüzes Nap még utánanyúl,
feszül a tél
a hóban, vad, négy mancsán áll.

A halottak
tisztelegve néznek terád.
Átlőtt sisakjukba füvek
pergik csupasz magvukat át.
Oly dermedtek,
mint veszélyes csókban szüzek.

De van ám itt
fekete meg tüzes bogyó!
Vérszínű ág-fejdíszedet
hullt madárként lepi a hó.
Véres csizmád,
mintha járna fellegeket.

Ahogy a hó,
úgy a harctér is elomlik.
Tömült harang a jégbucka.
S ó, hányszor tovairamlik
az alkonyi őz,
mielőtt holtan lebukna.

Télen a tónál

Czétényi Vilmosnak és a Misztótfalusi Kis Miklós Népi Kollégiumnak

1

Magad gondjába burkolózva
a párás tájon átlebegsz,
a lámpa ring s ringatózva
a tóra tűz száz holdfejet:
arany körték és fonnyadók,
ha zúg a szél, mind elmerülnek,
tél űz derengve és „hahók”
szaporodnak-keserülnek.
A földbe túr a tél, a porba,
hol heversz – ő ideér.
A köd lehúz, a porba fojtva
minden szép mesét.
Hát itt dúlt a forradalmad, mondd?!
       Szűrt bor piros vért kívánt,
ereid vágva, hogy már kifolyt,
       így lett vörös a világ!
Magad gondjába burkolózva
       halódhatsz itt, heverő?
Ha les a dér, szádon bimbósodjon
       még a rőt erő.

2

Ó, valóra kéne váltani
vad, tűnő ígéretet,
kitárom karjaim, ha hív,
kezeimre nézzetek.
Mint régi misén a szent körül
vértesek – helóta nép,
álljunk mi itt hát –, fölöttünk ég,

alattunk szép szakadék.
Számodra, pajtás, mi az ígéret?
Szúrós kalmár vagy?
Pénz?… Több?… Új világ?
Vagy nő kell? Csak álom-virradás vagy?
Télben menetelnek a katonák,
és dombokon, hol háló hull a
vadra, kígyózik lassan már a füst,
mert alant a város tűnt a ködbe,
robbant a rom, s csak fénye volt ezüst.
De nézd, a beton hogy tör magasra,
hogy kényszerít! Hogy leigázzon majd…
A látóhatár szürkén, derengőn
titkolja még a kék szuronyos rajt.

3

És összecsapnak ott a peremen,
tanyáidon, élet, ingatag
lelkek remegve figyelik: távol
mint küzd egymással a két csapat.
Aztán újra csurog a kristálybor,
sarjad villódzva a fű.
Lusta kádárok emelnek várost
– szemük vidám és keserű.
Legyél pajtás az építők közt!
       Szeretők nagy éjjelein
boldogság jár át újra, nyár lesz
       megint.
Valóra te fogod váltani
       a vad, tűnő ígéretet!
A büszke új… a várt világ benned
       lebeg.
Világos, tiszta gyolcs ha lobban,
       világos már az énekem,
megérti századom majd, tudom,
       hiszem.

4

A porban ha nevetsz galádul,
elfogadnál cimborádul,
te rossz, te bolond, te vad leány!
– Ó, sárba húz már ez a tánc!
A város szenderül, s loppan
keserű ajkadon a csók,
már száz ősz hold virít a tóban,
arany körték és fonnyadók.
Tél, ölelsz, s menekülni
miért, miért is kéne már?
Hajam szőke zuhatagján
oly tiszta fénnyel ült a nyár.
Megtanultam én dalolni,
hűvös télben az értelem
mondja ki, hogy visszanézzél,
s előre szálljon énekem!
Kitárom kezem a télben,
nő a nyugalom, bizalom,
s kicsúfol szomorúság,
fakó lány, csúfol a dalom.

Csónakon írt vers

Szabó Lőrincnek

1

Ha lábam már a vízbe lógna,
s üres homlokkal térdemen
soká itt elhevernék, én csak
nevetnék tükörképemen.

Gyűrűzne lent, én azt hihetném,
mindjárt szétfolyok, s majd aztán
a lassú, meghitt sodratásban
felszín alá oszlik fajtám.

Ha testem zöldes víz locsolná
– de jó meleg az ömlő víz! –
meghalok, tudnám, és örömmel
hagynám, ha a Nap-küllő visz.

2

De míg számban érik a dunaíz,
vetkőzik, futkos s hív, hív a tíz-,

a száz-szemű tömeg: rám mosolyog.
– Viszolyogna, ha elosonok?

Ha megszakadna a telítődés,
s nem volnánk tarka terítő és

nem éreznék, a vérük hogy suhog –
váratlanul csak fölfordulok?

S miként, mint árnyék a napozóra,
dögöm úszna, s harapna orra,

ahogy peckesen a koszból kiáll –
s nem megy neki, ki éppen pisál;

a víz, érzi, nem áraszt meleget,
mit máskor combjára keneget,

közös lében véle hullám vagyon –
s váratlanul majd megforgatom:

kivel szívesen levegőt se vesz,
zöld orral jön csak – s bőrén nincs retesz!

Pórusai kortyolnak szabadon.
Könnyedén magammal ragadom.

3

Vízben csücsülve vidoran
valamennyi szemét rám veti
a kedves százlábú tömeg. Leány-
szem pásztáz… jólesik neki

ki-be dűlt foltozott csónakom,
s hogy lelógok róla, míg sudár
rézvörös nyalábjával rajtam
inog az alkonyi napsugár.

Orrom tele van vízszagommal,
lábfejem ráncosra ázott,
bíz’isten úsznék (már, ha tudnék).
Most víz hintáztat, s hintázok.

U t ó i r a t

Ha lábam így a vízbe lógna
s nem volna itt már senki sem,
nem írnék verset (én nem hiszem).
Hintázna fejem nagy vizen.

Terihez írt keserű vers

1

Először volt Anna,
és megviselt úgy,
mint ahogy szeretőt
csak megigazult
szerető tud
megviselni.

Aztán jött a többi.
És megviselt mind.
De végül jött Teréz –
virág bólint kint,
piros és vad,
olyan, mint ő.

„Temetésemre jön.”
Leszek szép mese és
fürge ballada
az egész temetés,
népünnepély
s pletykatéma.

És azt fogják sokan
mondani, hogy
volt egy lány, Teréz…
Hallgass, csillapodj.
Meghallani
nehogy rohanj!

Teréz, Terike, te…
Szerettelek pedig!
Öt hosszú napja se,
hogy csókunkat vetik
lábak elé
az ablakok.

2

Ne felejts, Kékszemű!
Szám húsa szád husán.
Néha majd nyár után
Szentes is fölneszel:
Csú bácsi üvegbe
szentképnek térdeltet.*

Egymáshoz ragasztva
látható a csókunk.
Növésnek indulva,
ahogy indázódunk.
„Szűk nyakán keresztül
hogy tettek üvegbe?…”

Tedd majd az ágy fölé,
hadd kezdjünk nőni, ha
csillagos sötét lesz.
Kidugva nyelvedet
keskeny üvegnyakból:
elérlek! S szerethetsz!

* Csú bácsi üvegbe szentképnek térdeltet (jegyzet)

Teri

Megláttál-e,
amint lompos útról jöttem,
merész szemekkel
fürge csavargó,
üres kezekkel,
kicsit piszkos szájjal,
hol vidoran tanyázik még
valami a tankcsapdákból.
Ismerlek már,
elképzellek magamnak:
Fehér vagy,
mint duzzadt vászonlepedők,
ha lenge illatuk
elcsavarog a léceken át.
Vasaló melegével átjárt párnán
kezedben lenne álmodni jó.
S fürdődből jövet
kitárnám karomat
mindenkinek.

Sárga sodrú vers

A város, ahol télen
Annás kádárok aludtak,
lázban ég. Lámpafák alatt
a kádárok berúgtak.

Most részeg, rezgő estén
ha rímet hajint a szél, reszket.
Esthomályból gúnyolódó
lányok nyújtják: vesd meg! Vesd meg!

Ti is, jó költők, a város
lemeszelt sarokján
tikkadtan elégiáztok,
iskoláz boszorkány,

s veri a taktust tapsa.
Angyal ás egy vermet.
Szív helyett, ti, kővel-költők,
dugaszolnak versek.

Vérünk majd ha tüzesíti
a sárga sodrú lőré,
jön a cigány, s elvarázsol
részeg hegedűvé.

Szerenád

Magát zárt karokkal lebegteti lent,
és zöld mosollyal ölel át az este.
Bomlik a felhőkoszorú, mert kifent
a Hold remegő, megnyúlt, sápadt teste.

Imént a Város szállt könnyedén… Utcán
lomha lámpacsóva szikkadt, mint a vér.
Aztán a fák is szálltak, s ami lustán
még itt marad, hűlő mellkasomba fér.

*

Hogy kimentem a szép, forgó hajnalon,
várt ott a hídnál szomorú alkalom;

egy ismeretlen, lágy bóbitájú lány
sosem látott virággal ott állt csupán.

Híd alatt sötét volt, hulló holdfejen
verődött vissza a kékült hegyperem,

s a Város arcélén vöröslött a bűn,
s ő véle párban, mint két vessző az ű-n.

Mesterek ölében ült – látszott baján.
„Hát lovacskázni, mondd csak, jönnél alám?!”

„Inkább az ágyadban gyógyulnék előbb.”
Hídlábtól hídlábig vártuk az időt.

„Virágod lecsüggedt, gyógyulhatsz-e még?”
„Múlna a lázam, ha léphetnék feléd” –

mondta, és lampion volt a láz, vetett
bozót-szeméből leszelt virágfejet,

utána is kapott, úgy ért közelebb…
Hullott szirmából lett szemfedeled.

Búcsú Zsitől

A nedves tájon bólogatva süpped,
fűből kinő a buborék,
kandi ernyők lombja mögötted
kéklőn elég.

Zsi komoly ráncot húz arcára éppen:
„Harminc napja nem láttalak!”
Tág szemében virágom fényben,
a Nap matat.

Az estben Zsi a dombon áll derengve,
szoknyája rám hajol, velem egy,
parti fán megért s szemezne
rőten a meggy.

De mintha neki fordítana hátat –
„Harmincnapos lesz az új lakat!…”
Tárd másra virágos bokádat,
s ne lássalak!

Rázzon a szabadság, ahogy csöpp cicik
hamis dombjába számat ásod!
Világgá többé nem viszik
boldogságod.

Hajnal porhaván, az ágyon

Szent szeplők a hajnali porhóban.
Kitakaródzó Zsin csókom oson,
és meglesem, csípőjén hogy dobban
gyönyörű ütemünk arany dobon.

Fakoronák lettek a rímeim!
Idegen lányok mosolya de rég
suhan, mint árnyával a Zeppelin…
– Violán csak nem a Múlt tüze ég?!

Múlt tüze loppan lábujja fokán?
A forrás szomja vagy, Történelem?
Hány lányarccá válsz szét Zsi nyakán,
hogy egyetlen arc légy verseimen?!

Múlt tüze perzsel bűbájú bokán?
Szerelmem emlék – bár sohasem volt?
Hány szem bogarából néz Zsi puhán!
Rózsád szirmait kéne tagadnod?

Történelem, nekem lányszemből állsz.
Benne láttam ölük rózsájáig:
míg Zsi göndör páfrányosából szállt
a vers, lét-alatti lány, a szádig.

Este a tanyán

A zöld halom – alvó mell az őszben –
lélegezni látszik. Majd, ha beles
a Hold, a vak ló csikóját óvja.
Fél, mert zuhogó, vastag este lesz.

Itt csak kihűlt zsongás most a város.
Kordé nyög, ló nyihog – ez a szobám.
Hűs rézkancsóidra gondolok, rád,
s fekete-ezüst láncra a bokán.

Én eladnám mosolyom a réten,
eladnám szempillád seprőit is!
Versem a fakult kána-virágon,
nélkülem, bogárként kergetőzik.

Éveimet is vihetné handlés!
Tudom, nyikorogni kezd a kerék,
ahol csak fölütöm majd az ágyam –
szerelmem, térjek csak vissza, eléd!

S elképzelem: hajnalok szügyéről
mennyi férget fésülnék ki veled,
legyünk tiszta, mint lovarda-páholy:
tetűnket, mindet, szétengeded.

Hogy kerekeim mind szétgurulnak,
vak lovamnak nem lesz tréfás kedve.
De mégis hajnal, majd meglátnád:
fénylene Nappal s Holddal az este.

Esti fürdés

Az alkonyatban bolyhos szirmokkal virágok csukódtak össze.
S elfeküdtek agyag ágyaikon, mint takarók alatt a szeretők.
Zsire, a péklányra gondoltam minduntalan – ti, ki tudja,
milyen éjszakáknál időztetek. Nem hallatszott más,
csak a fojtott ropogás, amint millió béka nyújtott háttal
a tóba hullt, s hamvas cserepekre tört a komoly tükör.
Nézzetek hátra, mi lett szurtos városunkból? Talán
féltek a rideg téglagyártól, és hidegen alszik
lábatoknál a homokhegy? De képzeljétek oda Zsit, kikapcsolt
szoknyáját ledobva! Nem támad ettől tűzvész az egész tó körül?!
Míg fürdőző testetek fehér habrózsát ver fel a fekete tavon,
egyedül heverek a szúnyogzümmögésben összecsukódó
virágok között. Fürödjetek még! Holdbeli
nehéz arany rögként a lábfeje már mellemen pihen.

Párizsba érkeznek az angyalok

Az égből jöttek egyre csak
az égen túlról jönnek
mint tengerész a meztelen végtelenbe lendül
a fák bójái közt s a tölgyek
mosolyában repülőknek
dala duzzad zendül

Ha az Eiffel látna titeket
csörrenne az orra
félrebillent sisakján ingana az este
ezüstfürtös füst alatt
várna Párizs teste

Vihar előtt a kék világ vihog még
de csipkeszájú lányok mosdatják a bordélyt
ujjaikról ingükből terjeng a Chat Noir
(Rops bácsi* pórázán feszül a gyémánt nyál)
lakkcipős lábuk föling még
kitárja előttetek bársonyos benseje mikéntjét
az utcák is rengenek –
s ti énekelni kezdtek „rózsaujjú hajnalt”
s más homéroszi szlengeket

Fénylő fejetek körül az áldott földre
szirompuhán ha lóg az est gyümölcse
takarót Párizsra vetők
az Eiffel alkony-karokkal lehajlik
s nyüzsögve indulnak alóla
a katicabogarászó
kéregetők

* Rops bácsi (jegyzet)

Mese az esőben

A külváros ezüst esőbe süpped,
       az utca csupa buborék,
virág harangja a szikrázó csöppet
              szétszórja még.

Zsi komoly ráncot húz arcára éppen:
       Apám a pék, majd elfogat!
Szemévé lesz, ahogy rázúdul kéken
              az alkonyat.

A pék kemencéje átderengve
       szoknyáján süt, lánggal lobog.
Hogy férhet ennyi harag a szivedbe,
              lángustorod!?

Sűrű illatban áll esőben a pékség,
       szakadj már ajtajátol el!
Egy kürtös görnyedt kabátomban hétrét,
              egy új Sorel!

Nálam kétszer ekkorább, s bajsza: ennyi!
       Hátát ablakhoz veti, áll.
A lova rúgkapál, ha nem adsz enni,
              s ő trombitál.

Erre a hangra az álom szétlebeg,
       hálóingéből kiugrik
s végigkutatja apád Erzsébetet,
              dühe piroslik.

Lisztfelhő fölötte, ahogy elüget.
       Megsütne ő, mint egy lángost.
Jöjj, tegyük a holdat, szép, sarki követ,
              mialánk most.

Van benne hegy, völgy, de mégis inkább ágy.
       Jó kerek, fejtől a lábig.
– Te csak trombitálj!… S kutat a pék tovább
              hajnalhasadásig.

Képek egy faragott csontkürtön

Elefántcsont ház és ajtó.
Elefántcsont alom s padló.
Elefántcsont lovászrajkó
kiált rád, hétalvó vad ló!

Sörényed lángot vetve ég.
Nyalod elefántcsont kezét.
Diónyi szikra pattog szét,
ha csontpadlóhoz patkód ért.

Elefántcsont lábszára majd
megabroncsol, mezőre hajt.
Lesz ott lótánc, ugrasz is haj,
csontlovacska, nem ér a baj.

Amikor együtt rohanunk,
csillagok súrolják hajunk,
ahogy a selymesvizü Ung
először mosta derekunk.

Mert mi leszünk, ki repesünk,
elefántcsontba rejtezünk,
de Földön átemelkedünk,
fiú és ló egyek leszünk.

Elefántcsont ajtó tárul,
hajnal feszül kantárszárul
istállóház csontlováról.
Szarvasűző szem is ámul.

Gyerekkori augusztus 20

Amikor pirkadt, Ibolya néném már vezetett,
odaérve, sűrű hajnal úszta körül a Várhegyet,
szédítő mélyben láttam a Dunát s a híd felett
félúton éppen megállni akartam,
de Ibolya néném nem engedett.
Nem egyedül voltam: álomkarikás szemmel
jó néhány gyerek
rótta a kialvó lámpák alatt a hegyet,
vicinális hozta, vonat és hajó a virágos rengeteget,
kikeményített inget, vasalószagú szoknyát,
tisztára súrolt kezet.
A kapu, mint az angyalok átjáróháza fejük felett,
nyitott szárnya szőnyegként omlasztott
lábunk alá mesebeli ígéretet.
Mindenki megújuló szívvel lépegetett,
mintha forró bor gőze szállt volna,
s az orr remegve szívná a szegfűszeget.
Rendőrsisak se csikordult,
mikor virágok súrolták a lószügyeket;
mikor feszes táncba ingereltek csípő legyek,
szoborként tűrték, hogy farkuk bojtjával
játszik a gyerek.
Hajnal volt még, de az arany tornyokon reggeledett.
S hogy elérte a kaput a batyus, fejkendős menet,
valahol bent megadták a jelet,
és az alabárdok felfénylettek a tömeg felett.
Egymásba akadtak, mint szarvasok, ha verekszenek.
A kapuszárnyra mély dörejjel ráverték a reteszeket.
Lovasrendőrök terelték vissza a jöttmenteket.
Odabent elindult az álom-menet.
Amilyen Ibolya néném álma lehet.

Le, a mély Duna-parthoz érve elaludt minden gyerek.
Megtört kis testünk összegyűrte az ünnepet.
Bejutni nekünk azon a kapun nem lehet.
Vissza, Ibolya néném kézen vezetett.

Vers holdkeltekor

(Tuli nagybátyám halálára)

Hát mire jó ez a lomha csend itt, ha
tekinteted lapul mélyén, s arcom kutatja
az oszló hulla lenn?!
Mi hozott lábam elé, az örvény, az ár?
De hova tűnsz te szomorú ködkép?! Szavamra várj,
várj véres bogyók közt!

Igyekeztem mindig tiszta ésszel mérni, mit adtál,
a zajt, a csendet is. Bátyám, miért is zavarnál,
mint a babonást? Jó
vágyva lépkedni nők után szőlős dombokon,
s meglopnunk a fanyar venyigét, míg jó rokon,
nyugton aluszol már.

Már egymásra hajlik remegőn millió
fűszál, kúszik az árnyék, duzzad a víz is,
terjeng a halszag.
Bandzsít a nappal: a vad hegy szánalmas
bús fej sisakját ölti fel szemben. Varangyok
édene lesz a táj.

Még néhány perc, s tömör rézből kikel a hold.
Cikkan majd sűrűn az oktalan hal aranyhasa
s egy lány fehér húsa
meg-megdidereg a hűvös suhanástól,
összeborzad a forróságtól –
öleli valaki.

A mustos temetés

Valami úszik reggel a levegőben,
zümmögés
kísér és párás a selymes törökszegfű.
A temetés
alatt
még hullt a harmat,
kéken és sárgán és zölden a fákon
kandit az érő, súlyos gyümölcs: alma,
a körte és a
barack.

Sétának szép volt a jó gyaloglás: porrá
tört álom.
Ragyogott a sok szegényházi anyó s a
kék lábnyom.
A lány
bús, meszelt ládán
aludt, fehér kórházi ingben: szőke
hajából zökkenők szórták ki a napot,
senki se hiányolt
papot.

A kofák külön kullogtak és külön a
diákok,
kik meghívtak engem is maguk közé.
Sátorok
gyöngyös
pofával, vörös
tollakkal hulltak elénk a lompos
dombok fái alól. Valami kósza
szent ős ünnepe
volt ma.

Menj szeretőnk, ki nem szültél nekünk szőke
gyereket!
Sírtunk és szomjaztunk hegyen a mustra a
sír felett.
A hold
bazsarózsa kelyhe szórt
mézet a nyakunkba, mikor este lett,
s kék és fekete mandula-szemünkben
a vágy és a bánat
egyszerre
reszketett.

Noufer dombja

– Húsz éve, hogy Pesten a könyvkötészet
becsukott. Azóta Noufer úr privatizál –
meséli nagymama s közben megáll
a kötés is, az idő is. A dombkörnyéket
látom én: egy májusi délelőtt
csókjaiban tündököl a föld, a kerítések
rácsán még átugrik egy fekete madár,
de az orgonaág már csupa virág.
Dombon áll a büszke, sárga templom.
Lajos úr pap lett és mondott sok zsolozsmát
sárga templomában –
kiabál a csend ma, pókos a vén templom.
A domb! Szeretjük mi ezt a dombot!
Szeretjük ám nagyon!
Bátyámmal szép volt minden nyári est.
Békák kuruttyolnak, a kertész vigyázva ereszt
fekete kútjába csomós kötelet
s mezítláb öntözi a virágokat.
Homályos este oly ezüstös, fehér lesz a hold,
virágok tövére mindenütt alvó bogár hajol.
Holdas este szeretem a leányokat,
akik megállnak a léceken túl.
Este van, nem látom őket, csak alakjuk vibrál,
puha idomjaik s hajuk illata rám száll,
szívemben a bánat egyre lazul
és oszlik, ha virágot adok én
nekik. De a gondolat furcsán mélyre kanyarul!
Még jó, hogy az örökös környezet benyúl
és visszaránt. A lámpa ég feketén,
és olyan az este, mintha hanyatt fekvő
ájult lenne: nagymama meséje kihűlt régen.
A dombra hosszú árnyék vetődik. Ott van.
Mint Noufer úr talpig feketében.

A konyha előtt

A konyhaajtón magas küszöb.
Ott ültek sok este rokonaim.
Ölünkbe hulló éjszakáktól
lettünk áttetsző akvamarin.

Közös álmokból kiömölve,
mint július fehér kavicsai,
napraforgók sötét szárnya alatt
a szó kezdett aranylani.

Csillaghullást néző kisgyerek,
láttam, fabimbók ágak végiben
fémzenével kipattogzanak
s nagyanyámra úsznak, mint mély vizen,

egy elképzelt-megtörtént mesén.
S nyílnak ráncos homlokú fején.

Szerelmes vers

A csibék kaparták az udvarunk
homokját,
napraforgók tövén a legyeket
kapdosták
és megfürödtek óriás tóban,
egy rozsdamart, kékmázú lavórban.

Ha most eszembe villansz, az árok
ködösén,
nagy szemed rám emeled, de már nem
tudom én,
hogy mit is kérsz ott a partszegélyen?
A város füstje megfúlt a szélben.

– Mit is süt ma egy asszony? A fákon
megmarad
bugyborékos, nyirkos szövődmény, a
telt zamat.
Harapjunk beléje, mint két bolond!
De szemedbe kiült a csönd, a gond.

Hol is volt ez az árok? Nem tudom.
Zöld, kaján
nap törte át ködünk, s mint napszámos
a kapán
elfogy, ha földre veri az éhség,
elfogyott a nap. Lompos sötétség

állt közénk és sós mákkal hintette
a partot,
s lassan mind elmerült, mit többiek
akartok.
Elmaradtál a zizzenő fűben.
Meleg nyom csak, hol melletted ültem.

Ha így látnál, csibékkel, szeretnél.
De miért
kellenél te? Szép nappal, jó reggel
álmokért
kiáltgat rám egy kócos hegedűs,
fütyülök csak, nem vagyok egyedül.

A baleset

Át a búzatábla hosszán ugrani,
temetőre lelni csak egy pillanat.
Ott pihen Ildikó; s a matrózblúz, ami
parfümével itat dögbogár hadat.
Lábán a pántos, fénylő, vasárnapi
cipő… (Sóváran néztük misék alatt.)
A kanyarban templomig száguldani
látom küllős kerékpárján! S a Nap
lemaradozó izzadt fényszálai,
ahogy vállára kapnak, és ő kacag.
De kanyarba dőlve, sárhányóra ki,
egy busz halálfejes lobogója vagy.
Kijöttek érted templom harangjai.
S kinőtt a síron az új fű ezalatt.

Tavaszhajnali kép a kertből

Égő feketeség és villogó sárga.
Gyűrű, gyűrű mellett, rikoltó, kevély,
feszül a darázs kövér potrohára.
Az ág sikongó zöldje, a rügy feje,
a megesett új tavasz ül alája.

Vázánkon habzik a harmatos hajnal.
A harcosra riadót fúj a darázs.
Dzsidásan szökne, de illatos hajjal
fény szövi be a váza sikos falán.
Szökne, de csak festmény. Áll piros pajzzsal.

A korcsolyás

Mint korcsolyás a roppanó jegen,
zuhanok át friss emlékeden.
Ó, annyi még a buktató, ahol
örvény forr s a jég fölötte meghajol.

Talán táncom ezért nevettető.
Munkám is vár, hogy komoly tető
kerüljön végül a sziklaboltra.
Tekernél inkább alvón tiszta gyolcsba.

Olyan alvással, hogy ébredése
ne legyen! Tündökölve kése
hajnalfénnyel szemhéjam ne bántsa –
buknék emléked jégbe vont tavára.

Idegen hölgy a temetőben

Kibújt a parti fű, már gyengén
elsimult a zsenge fák alatt.
Tegnap a szunnyadozó kölykök
legelni vitték a lovakat.

Rossz nagybátyám is kikívánta
tépett testét a temetőbe.
Nem volt családja, ki siratná,
s nem emlékszik a sápadt hölgyre,

aki ott állt a délutánban
(míg áradt fegyőrből a törköly),
senki sem. Talán apáca volt,
és szűk gyomrában hűlő pörkölt.

Számára hideg érdekesség,
hogy nagybátyámat eltemették.

A kísértet

Az éjszaka egy kísértet megállt:
„Ki ismeri fel e kockás szövetet?
Ismernéd a nyúló holdat odafent?
Ha itt lappang, az ismerős homályt?

Mamlasz! – Vacogó nyomodon járok!
Szürke lomb alatt Anna bolyonghat itt?
Zörögnek lámpásuk himbáló kocsik.
Tengelyükre les a hűvös árok.

Sudáran mögüled fut! Lobbantja szél! –
De szembe, fiam, belém karolva lásd!
Hűdött lugasodban, ha fölgyúl a fény,
nézd csak, nékem hogy illegeti magát!

Hajlongnak a fűzek? Derékba törték!
Folyó hancúroz hullámos hajával!
Kékkockás szoknyával arcát lefödték,
kik megtalálták hajnalhasadtával.

A vízben szétolvad a tégla. A kő
hajszálereibe beszívta vérét.
Tűz-bozont alatt a semmirekelő
örvény vette előled tüneményét.”

Eső

A kémény ledőlt, hahó,
a korhadt donga roppant
és kifolyt a bor a hordó
sejtelmes, hűs fenekéből.
A ház leégett tegnap,
s mint fehér ruhák szélbe,
nagyapa is ment kocogni
fehér szakállal az égbe.

Hogy este mentem és az út
porán a hold kifröccsent,
lányokat láttam: kis hasuk
ringott a könnyű szoknyában.
Ím: túrója lett az est
tejének, csomózik a lábam
körül puhán, mint szerte,
fehéren e csöpp hazában.

Nincs kedvem és nincs kenyerem.
Meghalt a Cinke otthon.
Hamis talán az énekem,
hogy osztozni semmi koncon
sem akar velem a kutya
se?! Pedig nem vagyok pirulóbb,
mint ki a kalmárt levágta,
csak tán vadabb és virulóbb!

Ezt gondolom, míg az éjbe
szorul ki minden keserű,
s belenyilall a lépbe,
hogy hiába sajogsz, bolond,
sarkad hegyéig kénytelen,
meglátod majd, milyen kár volt
kínozni szép idegeid.
Eső lett. A cipőmre ráfolyt

a víz. S a zuhany alatt
újra látom: ledőlt görbén
a rokkant kémény, a falat
nyugodtan falta a tűz már.
Nagyapa elment messzire,
s megdöglött a kanári.
Hiába járok esti utcán,
nem tudok, lám, találni

valakit, hogy jóllakhassak,
ha már a koncból nem jut
annak, ki virulóbb!
                                Hogy csak
asszonyok járnak, esernyős
lányok, lever, dühre késztet,
de dühöm kiömlik, víz lesz,
míg átvágom a vidéket.

Januári ének

Menni, menni, menni, ó, január,
ne kérdezd hová menni, hogyan, miért,
csak szökni gönctelen és könnyedén
divatelőző-divatjamúltan.
A havas hegyeken oly nagy hatalmad, január!
Faló keserűség gyullasztja bennem az oxigént,
hogy égjen, égjen sebesebben a szemét.
Menni, menni, menni, értitek,
így, kötetlen mindenhova,
s ha meglepnek a misztikus vén erdők,
hát iszonyú rendbe csapva át
írni balladát, elégiát és hexamétert,
és akkor hagyni faképnél az egészet,
a rendet, az ütemet, a szeretve-unt csecsebecsét,
hűs erdőt hattyúkkal, tavakkal, törött istenekkel,
amikor nekem tetszik.

Éjszakáim, éjszakáim – nyomasztó éjszakám volt:
lappangó düh futott a szemgolyómon széjjel,
mint mikor a tüdővészes órás kis szerkezetével vesződött
a zümmő-zsongó lusta délutánban.

Pedig milyen kerekded
szép, szelíd a hombár csillagvilág!
Pedig forró álomra hív a január: a kert,
befagyott ablakon a jégvirágok, a csönd, a tél,
„jó lenne a holdba menni” –
meleg, hegedűk, leányok, a meztelen hold,
a nagy, a piros, a kerek, a drága tallér,
a kút fölött a hold vágyít, fájdít, úgy,
hogy szégyellni kéne serkedő szőr közül ennyi sopánkodást.

Mégis, nyomasztó éjszakám,
mennyi disszonanciát kell a drótvastag
hajrengeteg mögött lapultatni!
Rejteni, mert bőgve nevetnek az ügyetlenségen!
Mint mikor a villamos majd’ elgázolt,
de én megedzve a csábító, kerítő, remekművű éjszakákon,
nevettem, míg öt centire volt a lábam a metsző keréktől.
Rejtőzni kell, mert kritikusok jönnek az éjszakában,
nyikorgó kilincs meg se moccan,
jégvirágon nem hagy nyomot a pára,
de jönnek, jönnek papos papok, kegyetlenek, borzasztóak.
Legjobb barátom is, ismerősöm a térdnadrágban,
fukar ficsúr és borotvált, sima idegen.
Ó, hát nem vagyok oly finom és érzékeny,
mint a svájci óra, a makacs, leheletnyi csoda tán,
ami azon a bágyadt délután
a tüdővészes órásnak nem engedelmeskedett? –
de mikor a mester a márványlapon széjjelzúzta
a gyönge koponyát,
hajszálrugója pengve sírt, sírt a roncsokon…
A roncsokon? Hát ronccsá zúzhatnak engem is?
A hívatlanok, a kéretlenek, az értetlenek, a kritikusok:
a házirend, nyárfák közt a bolondokház,
nevek és számok és rokonságod,
és napos utcák nénikéi?
Jönnek és jönnek sorban: titkos találkahelyre,
mint konzervatív bölcsek a Pantheonba:
kövérek, tokásak, gyilkolni akarnak.

Menni, menni, menni, ó, január,
írni, zülleni szerető nélkül,
kiállni a szegényeknek szóbeszédül,
akik olvasva nem olvasnak,
az utcasarkon,
a boltszegélyen
élik részegen és tehetetlen,
amit az életből nekik hagytak.

Ó hold, piros, kövér, telivér hold
az éjszakában csüggve,
mégis mi kérdi tőled: érdemes-e oda vágyni,
s hinni a vágyban, hogy egyszer odahajt,
lakik-e még egy csavargó lélek nálad,
akiért érdemes,
piros, szép tallér,
vágyni tehozzád?

Vezessetek

              Kalauz, a sín, nézd:
sebesen siklik Anna kapujáig!
              Kismamák, a szárnyam
adjátok vissza Anna kapujáig.
              Babák vezessetek
föld fölött arasszal, fényben tipegve.
              Esték harangjai
rajzolódjatok most ki a szivemre.

Tolvaj

A tolvaj, ki a léceken túl megáll
(vállára esti fülledt fuvalmak nyomtak sebet,
fájót, meleget, puhát),
nadrágját egyre csapja, verdesi a szél,
ágak közül az udvarra mered,
figyel mozdulatlanul.
A cseresznyeszemek
néha kötődve összeérnek, ha a levelek alól
a fény a tolvaj fejéhez érve
ott nyirkosan, titkon lángra gyúl.

Aztán a léc-sor mintha dideregne,
lerázza magáról a kék-porú penészt,
a tolvaj setten, lopva ugrik át a
reccsenő lécek hegyezett fején
hűvös fénynyalábbal, ahogy sovány gerincén akadt,
rejtezik, lapul – neveti a Hold.

Tolvaj fut. Két nyurga lábán feszül a fáradt izom.
Este majd újra a fák között setten,
nyirkos fénye cseresznyeszemű fában rezzen,
s koccan az ujja ablakodon.

Vacsora

1

Nagybátyáim már eszik vacsorájuk.
Zöld falakon dísznek rakott tányér
karimáján bókol lámpaárnyék:
por, homály alól csillan porcelán lyuk.

Milyen fojtott, szomorú a konyha!
Nappal, ha kikel a gyönge nap, futok
belőle! – Nem leszek fokhagyma-dallamok,
kredencen álló pállott fények foglya.

De este itt találkozunk mi. Leves
párolog, már tűrhető a konyhaszag,
abrosz rejti asztalon a foltokat.
Nagyanyám oszt, parancsol – Tuli beles.

Tuli, a ködbe süppedő időkből
(akkor volt kamasz) legendává nőtt fel;
csak csalt, lopott, élt morfiummal, nővel,
míg elege lett orfeumi nőkből.

Apját barátok közt addig temette,
míg egy reggel meg is halt. A ravatalt
persze elkerülte, s ami pénzt kicsalt
a könnyes rokonokból, kocsma nyelte.

És csinált még annyi csúfos galibát,
a család kizárta és fújt rá nagyon.
Most évek múltán a piszkos alkonyon
anyja nézi, nézi sápadva fiát.

Szótlanul nézi. Az sem tudna szólni.
Vénebb, mint anyján a sárga ráncok.
(Nők!… Műtétek! Morfiumcsapások!)
Reszkető kezéből hull lopott holmi.

A többi: merev arcát rejti árnyba;
lámpa ne üvöltse ki bosszúságuk,
de mint kutyák a farkas szabadságot,
érzik Tuliból, orrcimpájuk rángna!

Mit keres közöttük ez az alvilág?!
Betellő gyomruk megfekszi éjjel, és
várhatja egyiket reggel új vetés,
másikat a bolt, dühük már-már kivág:

betegek leszünk, ha ez így itt marad!
De csönd van, s a csönd fölött ül nagyanyám,
mint felhő, foszladozva. Csak homlokán
vibrál lámpánk gyenge fénye sápatag.

2

Két elátkozott fia a családnak,
ma együtt ülünk a nagybátyám meg én.
Nagyanyám szikkadó, lilás kézfején
a surranó percek mind szertemállnak.

Kerítésen túl, hol a nagy eperfa
egy fehér ággal a kék kútig benyúl,
otromba, félelmes hang lelkünkbe hull,
bagoly huhog, halálosan bever ma.

Csörtet a hold a nyögő fakoronán,
s én aláeresztem újra a szívem,
ahogy az erdő derébe merítem,
hol egyszer fát loptunk virradat-korán.

Tudom, egyik este a félhomályból
szívem is végre útra kel és leráz
minden konyhaport, le, mint a lámpaváz
reze az árnyat, ha kigyúlva táncol.

Ének, mikor a Hold is sáros

Most még a Hold is sáros,
mikor az égre billeg.
A hajnalok az ősz
sátorába vittek.

Fröccsen zöldhabu tócsa,
a fák gyümölcse túlért.
Tűhegyű szél rázza
nyakamba a körtét.

Fonhatsz harang-alakú
levelekből (álmomban)
egész erdőt fölém
aranyból, lángokban,

ha arcod felhőfehér,
ha szemed árka sötét!
Ki volt, ki megkötözött,
s falat vert köréd?!

Le nem omló Jerikó,
ki zárta el kapuid?
Álarcoddá ki vésett
hideg lapiszlazulit?

Út sárarany tükrében
leslek, fák közé vesző.
Gyönggyel kiveri láb-
nyomod az eső.

Békazene három tételben

1

A kutakban koncertet
száz tátott-torkú béka ad.
Észbontón látod magad,
míg fehéren teveled
vihog pár undok falevél.

A kóbor, sovány kuvasz
ha a városon átcammog,
halottad lesz már a hangod,
ne késs hát, gőggel húzass
lótnyelvű, morc harangokat.

2

A homlokod még
nem pattant hát széjjel.
A kalapács még
zuhog duzzadt érre.
Gondolatod
metszett tisztaságú,
állhatatos
és hullafehér bábu.

3

Látod te taknyos,
kint aranyat mos
a Nap keféje,
olyan pofája,
olyan a fénye,
mint még sohasem.

Ide jutottál,
mert elfutottál,
mert megijedtél.
Bolond gyerekem,
minek a kötél
fehér nyakadon?

Ég és Föld

Egy sovány angyal int
a vastag kürtökön
mint tél a sülttökön
egy sovány angyal int

A Rongykirálylány áll
mázas bögre seprő
hátán mosóteknő
vasfazék fakanál

Kis lábán saru sincs
ujjai vidámak
szemei kitártak
rongyzsákja karmazsin

Fent hold idő világ
felhőraj kristálynyáj
rongyból varrt királylány
jég falán lyukat váj

Harangszó át azon
siklik az öléig
szoknyája fehérlik
beérem s elhagyom

Látom még égen ing
s fejjel le nagy hajjal
felcsavar az angyal
a nyomorra megint

Csavargódal

A szigetekre mesét szövök,
más házat épít vagy kőhidat,
vagy elpipálgat, ha sok a ránc
szeme körül s a fák levelén.

A svájcisapka félrehúzva
fittyen, orra hegyén áll a hold,
csobban a víz, taraján fény csap,
éjjel egy lusta pók szőni kezd.

Hajnalkor szétfolyó köd van, így
még szebb a világ! A tejfeles
fák közt szövőszék surrog: rigók
szövik fénylő, új nappalodat.

A füvön alszom, vagy ponyva véd,
ha zuhog az esti zivatar
s a bogarak mind behajóznak
leheletemben melegedni.

Kék szememben hegy kúpja füstöl,
havasok és tengerszemek,
mezőm széljárt közepén támad
szoknyaörvényben a máglyatűz.

Eldobom a formát is, félre
a csöndes megszokással! Kecses
ívek antik üteme helyett
kitakart Föld, megölellek.

Csuromvizes vándordal

Mostan, ha nagyvágó lennék,
én olyan autót vennék,
hasa elől szemlesütve
az eső elmenekülne.
Kétfelé fésülve esne
virágra, fára, üregre,
kéményseprőre a tóban,
lelkész lányára ivóban,
gőzfürdő kövérjeire –
s nem esne csöppje se ide!
De pereg odún az ostrom,
fatetőn, nádon, szalmaroston
egérfog-szuronyok, dzsidák
pergő vize veri Dsidát,*
veri ölemben a könyvet,
hűti csontomban az enyvet.
Ágas-házas violamag,
kit a néném fölakasztgat
gerenda-kampóra érni,
ingamód se tud kitérni.
Töredező ágbog-magház
lucskosodik, esőn hintáz,
ázott szoknya suhogása,
akasztóján hideg rázza.
Nincs is itt már mit csinálni,
boglyamély szárazig ásni,
sáncot vetni rongyaimból,
azt álmodni, hogy tücsök szól.

* Dsidát (jegyzet)

Piros Hold

Anna, öled tárod az éjbe,
a hűs forrás titkát, hova
utánam szomját oltani tér be
az emberek mohó sora.

S míg az égen lobog a holdfény,
szemedben látom én a vágyat,
hogy gyereket szülj, fájj és lázadj,
s aludj el a halál kövén.

Anna

Régi percnek új arcot adni jött.
Hajnal vizesen ragyogott hajában.
És szólt: ő van, Anna az almában:
óriás alma ingott a szám előtt.

És visszahulltak rám mind az évek.
Annán égett a nyári pompa habja.
Héj alól az almán átfehérlett
üveges kocsijából ő – csak halva.

„Jöjj, harapj bele, ha megkívántad!”
Szíved kivetett – a világba bújtam.
„Ajtód előtt találsz, ha kitártad” –
hallottam, s vadul az almáért nyúltam.

Mandulaág

Mandulafánkon fehér korona.
Úgy áll, úgy száll, hogy a telihold
hintázik rajta ritka éjszaka,
és mezőnek vág a szive-holt.

Vinne kis tenyerébe gügyögve
mandulaágat, hótól cukrosat,
de ahogy mezőn ággal átalér,
markában csak csupasz váz rohad.

Csontváz, elsírta gyöngyeit. Elfolyt
csillagával hogy ékszerezze,
kit üveghasú kályhatűz becéz,
s ablakhoz lép, hogy kinevesse.

Ha, ahogy az öreg nénik mondják,
kaptáraikból kirepülve
most angyalok szánkáznak a tetőn,
mért sír valaki földre dülve?

És fönt az Úr, ha úr, mért nem segít?
Egyiküket vígasztalónak
ezüst ablakból mért nem veti le
hosszú szárnyú simogatónak?

Szikrás telihold süti a mezőt.
Mandulafánkat didergeti.
Julianna, nevednek éjjelén
dől a hó. Útját is elfedi.

Karácsony

Termékeny méhű kicsi parasztlány,
Mária, Mária, szelíd szerető.
Megjöttél, csöpp fiadat szorítva,
mögötted fenyő áll és égbe nő.

Kis parasztlány. Annának szeretlek.
Halovány hajnalú szeretőmet
látom jönni a deret hajító,
jeges tavú megfagyott mezőnek

közepéből, ha most a többiek
hívására jössz, és csodálkozol,
hogy százezer férfi eléd borul,
tömjént éget, daluk terád omol.

Öt toccata

1

Egy évet dobtál el, hogy őt szeresd!
Habra hajló júliust, a forrást.
A fák karában ölelkező lányok
elől szerelmet ő font rád.

2

A könnyű völgyek szerelme tied lett,
tied a körtefákon hintázó gyümölcs,
mákszirom lelkével rózsa is kellett,
merészség, hogy piros versed ölébe öntsd.

3

Alul a szél, a távlat nyújtott ujján.
Kigyúlt elméd, míg az ég ölébe vágyik,
feszít a szenvedély, ahogy egyre fújnád,
vérszomjú, aki betör téged! – az áll itt.

4

A szél lapul, a távlatok égők,
örvénylő ihletem egyszer még tiéd!
Erősebb, mint a fuldokló szellő,
menyegződ kertjében tátogó bibék!

A lángra érő halmokon imádna,
hálókon át ha lanka leng elébed,
míg karod közt a Hold leszáll a Napba,
ölelésünkből lenne, vers, az éked.

5

Királynőt, nimfát szeretni nem lehet.
Érett ajkú lány, imádlak.
Egyszerűség karján a lelked
zöld tavaszt áraszt.

Felépítettem mindent – a fekhelyed!
Nap zuhog, levegő áztat.
Vesd szalmádra, szóltam, s: védd, szeresd,
Annám imádjad.

Sétán, holdfényben

Piros hold volt tegnap csak újra.
A horgas kémény nyakáról nézett,
ahogy lépkedtünk lassan és
barátnőm átkarolt. Ködök és fények

fölöttünk pásztákban lengve el
alkották a tömör misztikát,
mi lebegtünk éppen egy réten,
párálló, hófehér füzein át.

A bokrokból illat s a fákból is
kiáradt minden tartalom.
Könnyelműen lábunkhoz hullott,
sötétült a letört meggyfalomb.

Késői vendégek

(1945. januári emlék)

Félig ágyú, félig foszló
vasból egy szörnyszülött rózsa
nőtt a ház előtt a hóra;
vegyült bent magyar s orosz szó.

Az akna kiütése most
piros parázs gyertyafényben
olyan volt a vaksötétben,
mint a falra kötözött hold.

Anna és én a lyukon át
leskelődtünk a szobába,
de nem láthattuk, hiába,
kit bántanak a katonák.

Csak elképzeltük anyánkat,
Ibolya nénin a rongyát,
s ágy fölött rejtik árnyak
az aranypapír Madonnát.

S rejtekükből át a havon
robog a zsákba bújt kislány,
s robog fiúja is, tisztán
látva a rémtettet nagyon.

Rántva ajtót, fogantyúra
egyszerre dermedeznek ők.
Nézik őket a bennlevők;
három kéz megáll a sóban.

Anyánk keze a tál fölött
a kására szórt borson áll.
Aztán gyorsan helyet talál
nekünk is két ruszki között.

A kása mellé kleba jár
s fél fej hagyma a kenyérhez.
Később, közös dunyhánkba’ már
Anna keze ér enyémhez.

Hajnali vers

Tavaszi hajnal diadallal jön
sok alma rügye bomlott az éjjel
óriás fény leng madár csapong fönn
rőt ajkam villog bontott reménnyel

Mosdani hív a zöldszemű jókedv
hajnal ha fürdik lobban a pára
hajnali könnyű óriások járnak
s a Nappal vágtat versenyt a páva

Tavaszi hajnal lám mind idehoz
mosdani hív a zöldszemű tóba
tavaszi dallal rám int a gonosz
sánta a púpos rám int a fóka

Gyűrű (1)

„Ha csókollak, olyan vagy, mint a gyűrű.”
– Mint a gyűrű? Talán annyira fényes?
„Úgy hasonlítasz a végtelenséghez.”
– A végtelenséghez? Tán mint egy gyűrű?!

„Mint a gyűrű, mely önmagába hajlik,
s töprenghetsz rajta, hol indul? hova tart?”
– Hiszen kutathatnám végtelenségig!
„Addig majd karmos, víg szájam fogva tart.”

Temetőárokban

1.

Most két égitest: fél arcú éj, fél arcú nappal ragyog.
Ilyenkor dévaj lányokká válnak a banyák.
A zöld tó megkövült tajtékját hordják kemény mellükön
s mohó, termékeny holdfény öntözi a tanyát.

2.

Ilyenkor a szolga idő az árokban zokog.
Égszínkék szárnyával betakar az örökkévalóság.
Te nem egy szegény, sápadt lány vagy – és nem az enyém!
A temetőárokból kihullámzanak a rózsák.

Tetűvers

Kalapot hord ma Anna, illetlen csákót, eperszínt.
Akkor zsákcsuklyában lopakodtunk a dermedt éj után,
és szétlocsoltuk a tetveken s a nyűevett ruhán
az alvást utánzó hullák alól kilopott benzint.
Földöntött boltokon az ajtók, mint az elmenekült
angyalok szárnya. A lógás angyalságukba került.
Nyikorgó roncsszárnyat a szél nyávogva csapkod ki-be,
és nem volt amibe lemossa a vérét, semmije.
S nem volt szoknyája, amibe meztelenségét hordja,
keskenyülő arca elfogyott, mintha késsel szabnák,
elfogyott, mint éjfélre a születésnapi torta.
Tetűvirágos konttyal feküdne sírba, ha hagynák.
És nekem sem volt annyi eszem, hogy megfojtanám,
még mindig legelnivalót talált rétjén a szám.
Akkor nem voltak költők, csak mi lopództunk a szélben,
karunkon lopott kannában cipeltük a csórt löttyöt,
belocsoltuk vele az éjt, a hajnalt, néhány döglött
aknát is föltornyoztunk, hogy a tűzben észre térjen,
mert nekünk akkor (negyvennégyben) csak egy éj volt hátra.
Mondom, szétlocsoltuk a benzint a szétlőtt tanyára,
aztán hozta a gyújtóst kicsiny kezében az Anna,
félhalott örömmel lehelte nyár-szagát a szalma,
de nem lehetett ezt a nagy halált csak úgy élni át,
hogy a robbanás tűzpipacsában rongyunk csontig ég,
s boldog vigyorunk felöltve süttetjük húsunkat szét –
kihajtottuk hát az ólból legszebb ünőnk s bikánk.
Csókunk goromba kedve csapdosott, s vívtunk önfeledten
a benzinnel levizelt tanyán mi ketten.
Ó!… Mire a mámor megalvadt két nagy karikában
Anna szeme körül, a tenger sötét hullámaként
ismét nem láttam mást, csak a kagylóból kikelő lényt,
azt a jószagú lányt követte egyre sánta lábam.
Nekünk meg nem volt több bátorságunk a szálló éjen
az életből magunk kitakarítani serényen.
Lopott kéjünkkel rohantunk át a ház-temetőkön,
űzve a halált. – És ha célbavesz egy repülő fönn?
S szitává luggat félúton, befejezetlen csókkal?! –
Futunk s Anna arról beszél, hogy levágatja haját,
s arany búrában tartja hajastól tetvei raját.
– Csak egy okos tetűetető eljárást találj ki!
Szép békekorban mutogatjuk, mint mirtuszát a Tánti.

Anna kisujjára

A nyolcnapos szakáll vöröses lázban ég.
Beesett szememben de szép vagy Anna!
Örök szimbólumként virággal a nyomort
fölfűzöm én kerek, puha derekadra.

Úgy tűz majd rólad, mint bélyeg; ha kidöföd
hó-melled közül, mint tenger gyöngye lángol!
Bántanak? Hozzájuk, tudod te, mi közöd!
Kisujjad is isten szopogatja mától.

Derekadra a zöld Hold már fényét köti.
Mint aki a tükör titkos túloldalán
ágyát négylevelű lóherével tömi,
belőlünk az Élet így néz végig magán.

Ballada

Rozika szívét reggel
nem találta édesanyja.
Kirohant az útra rögtön.
Csak nem ott küllőzik-kerekezik
saját tulajdon húsából
az az egy darabka?!

Kirohant az útra eztán.
Kofák előtt habos szájjal megállott.
Fektetett nyolcast vet rá egyik.
Anyóka-hajába a másik
beletűz apró krumplivirágot.

Hiúság

Egy részeg asszony beszélget
a szomszéd ablak ajka tárt
zöld békák úsznak a beszédből
s ablakából az ezüst
pókokkal telefőtt vad üst
kicsillog az asszonyon át
       Göndörítem hajamat
       a vörösset az aranyat
Mintha szívében égne az üst
száján kígyót vet ki a füst
       Az utcában lakik hetvenkilenc szomszéd
       ötvenezer asszonyból ötven
       reggel hogy az erdőből jöttem
       mind megnézte hajamat
       a vörösset az aranyat
A részeg asszony beszélget
       Hol ötszáz asszony ült meg tegnap
       s a piacon hol ötezer
       mind elpirult mint a szeder
       és tapogatta kontyomat
       mind az ötszáz s ötezer
És lila fülekkel ül az üst
pók fő benne színezüst
kicsillog az asszonyon át

Az utcában van harminc ház
és április vad csörgőt ráz
s már látom én hogy minden ablak
mögött vastag üstök vannak
füst füst füst színezüst
s az ablakokban asszonyok
ajánlkoznak áprilisnak
ötven ötszáz ötezer

Tüdővész

Vernek száradt levelek
Sercegnek a cserepek
(Levelek cserepek)

Kristálytiszta rémület
Nyújtózna kémény-füled
Mögé egy árny üget

Lent mint puha zongorát
Lány az öle domborát –
Lesd billentyűsorát

Szikrázik a képzelet
Pányváján a lelkedet
Kútjába ejtheted

Ha földszintre ér erős
Hullámzó lányt félve költsz
Lemerülsz belenőlsz

Mélybe siklás erre kell
Fészek-ujja leemel
A rózsa hűse nyel

Tested renyhén ott marad
Ágyra vetették – kacat
Mint padra sár tapad

Szemed tükrös űre kő
Szád kinyílik véred bő
Pirosra dermedő

Fagyott bozót mellkason
Piros szakáll a havon
Barnul mered nagyon

Eb vonít – Zongoráján
Betelt ujj alszik hátán
Szobor áll a lábán

Bérházon át csend ugat
Kéj-halál tárd kapudat
Lebegtet a huzat

Megnyúlt orrú hajnal

Guggolnak a réti kazlak,
szúrós szaguk torkodra száll.
Köhögtetne, de a réten
fogvacogtató éj kaszál.

Vágja a fullasztó rendet.
Villájuk döfik csillagok.
Madárijesztő zörgeti
a legutolsó ablakot.

Félve érkezik a hajnal.
Átmászik sötétség-falat.
De a bölény fellegektől
orra megnyúlik, s úgy marad.

Battonya

(1944. szeptember 23-án)

Tábornok erre nem járt.
Piros lampasz
öt nappal később húzott át
a torkolattűzzel szegett éjben,
autón, félig alva.
Akkorra rezes fejük a dáliák
felemelték, csak úgy, mint egész nyáron át,
hajnaltól estig a napba.
A telitalálat kelyhe tárt
vasvirágszirmot nyitott
a tank toronyfalán.
A dögtemető fölött négy is állt megtorpanva,
de este ökörnyál vont köréjük uszályt,
mintha legombolyítva épp elúszna ott
a szilva hamva.
Mint két tüzet fogott part közt pókfonál
s egy csepp harmat rajta,
magába gömbölyödve pihent
Kelet s Nyugat között
Battonya falva.
Lőrinc nem tette tönkre idén a dinnyét.
Körül, a kukoricás partizán-rendje épen áll.
Hát elaludt a hűvösülő őszben,
a szabadság csücskével betakarva.

Ezerkilencszáz­negyvennégy, nyár

Az egész milícia a dombok közt lapult
lapos fejüknél kinőtt a kék karalábé
a pincék mélyéből vad penészszag áradt szét
vizes hajukra és szőrös mellükre zubogott
s a lankadt fán megfulladt a rejtőző őrszem
hónapokon át loholt a rekkenő halál
a hegycsúcsokon néha a tejfehér pamacs
a lompos eget sűrűn pepitázta
de a pompás kilátást nem látta senki
nem nyelte senki a fölforralt buja zamatokat
pedig éjjelente megszelídült a szorongás
a gyík szemén egy gyémánt
tört darabokra
és gyöngyözött a fű élén
       sós
       harmattal a holdfény

Ki járt itt?

Tankjukból áradt fullasztó meleg.
Mi lettél? Vérző, satnya bogár.
Utcánkban csönd figyel. Levél remeg.
Mintha a lápon katona kúszna tovább.
Belebotoltál… Felmetszett gyerek.
Körme közt árván teng a szirom.
Szétrobbant szíved ver hegynek eget.
Vaduló vad, bőgő és gyenge. Kínom iszom.

Házi feladat

Tízéves koromban Alival, aki akkor barátom volt, egy
       júliusi este teknőbe szálltunk, amikor eső esett
       és sütött a Hold, és megáradt a Kakastó.
A teknőt szürkület után a kamrából loptuk, és azt hittem,
       Velencében utazom, míg buzgott a víz, himbált
       minket, befolyt az állott réseken, és imbolyogva
       törtünk előre a tanyák felé.
A sínek alatt alagút volt. Sötét szájában megfújta Ali
       az ócska trombitát – attól még jobban zuhogott
       a tejszínű eső: arcunkhoz verte a partszegély
       bársony bambuszait.
A Lelovits-ház besüppedt farral térdepelt, tetején a
       holdszínű folyadék százfelé fröccsent. Mi az öreg
       fák lehajtott koronáit figyeltük megilletődve,
       amint leveleiken végigsiklik az éjszaka fénye,
       s indáik közt apró majmok guggolnak. Körülöttünk
       hízó rétek túrták oldalukat a Kakastóba, krokodil-
       fehér hasaalja volt a kukoricaföldnek.
Fáztam Ali mellett, aki rémülten szorongatta fakó réz-
       trombitáját, és nem nézett a szemembe, mert félt.
       Lúdbőrös lett a combom, és csípett a leömlő víz,
       amit tejjé sűrít s alul ezüst, hideg ezüst masszává
       gyúr a holdfény.
Csodaszép éjszakai kirándulás, hogy megváltozol! Majmos
       fák és krokodilmeredés a földön. Mintha foguk
       fennék ijedelmünkre. A teknő, amikor partra vontuk,
       undok béka lett – és annyi kísértet jár-kel
       körülöttünk, mint Huckleberryék Jimje körül.

Favágótemetés

(Bartalis János emlékének)*

A hó csonttá fagyva
fehéren villogott az alkonyatra.
Favágót temettek.
Fenyők között, hegyek alatt,
istenem, de jók is voltatok,
hogy vérvörös fáklyát hordtatok,
ti reszkető embermadarak!

       Fenséges és égbe néző
       szeme volt.
       A fáklyafényben
       megeredt forrása
       messze folyt.

Az emberek körbefogták.
A fenyők és az emberek.
A szél jajgatva fújta
a négy koporsószegletet.
S mert lábainál ő ad
majd fekhelyet,
a szálfenyő sírt és
reszketett.

       A halott a ravatalon
       fáklyák tüzében
       zúzmarakéken
       aludt a hegyisten ölében.
       A völgyben árnyak
       egyre szertemálltak,
       szőtték a mentét
       a vonulásnak.

Fejük fölött cinke helyett szakadozó
zászlóként az árva furulyaszó
meg-meglobbant a fenyők között.
Fájdalomba törülközött.

* Bartalis János emlékének (jegyzet)

Gyere! – Ne gyere!

Várok rád ablakomban.
Fönn üresen gomolygó felhővárak.
Békaként terül el az udvar,
tompa sötétben a kábult szörnyek: házak.
Szétlapított békára
ahogy nem lépne rá a legszelesebb lány se,
kormos ablakom mögött, érzem,
nem bukkanhatsz föl most Mátyás oldalán te.
Még egy szörnytől szétfeszül
a szűk udvar! Ennyi is több a soknál!
Mindjárt zuhogni kezd! Nem simulhatsz
nagyvállú fiúdhoz, hallod, mint folyondár!
Több szörnynek nincs hely itt!
Kagyló zugában megbúvó gyöngynek se!
Te se törheted össze ezt a
ronda tükröt! Hordom a nappalt görnyedve.
Mint aki kőtetőt tart,
szobor, kínom néma, fájásom dühít:
nem araszol el innen e béka
udvar! Én és a ház lerombolódunk rá, tövig.

Rokkant hős

Mankókkal jár a rokkant trafikos.
Koppan, kitüntetése cseng bele,
régi napsugár fakó rezével,
mint avarral ősz, a melle úgy tele.

Foltos katonazubbonya alól,
látom, harctér mászik ki a napra.
Nem írták fölé, hogy sír, csak trafik.
Kopog a hős. Két mankója tartja.

Rum

„Vigyázz, a pohár összetört, összetört!
A rum kifolyt, a drága rum!”
A csönd leszáll és nagyanyám
nézi mint folyik, folyik a drága rum.

Két napja csak, hogy anyu hozta, karcsú
üvegje félig volt tele.
A kredencen állt s a hátsó
mozsáron szikrázott a tekintete.

„Valaki meghal. Talán majd én leszek.
A rum kifolyt, a drága rum!” –
mondja nagyanyám. Azt hiszi
pohár jelzi, szép pohár, ha meghalunk.

Titok

A sárga halott is az.
Óriási nagy titok.
Kezében számtábla.
Rávésve számotok.

Fehér számjegyekkel
áll fekete oldalon
a féreg-dicsőség,
a féreg-alkalom.

Sárga halott leszek,
majd mindent kitanulok.
Kezemben számtábla.
Titkot írni tudok.

Bordács bácsi temetése

Mentünk utána csikorgó hóban.
Pihent vakablakú koporsóban,
és nem törődött velünk.

Csönd volt, beleborzadt a délután,
tántorogtunk gőzszárnyú ló után,
és csak a pap motyogott.

A sír szája messziről sötétlett,
s közeledve már fönt is sötét lett,
mikorra odaértünk.

Relief egy fegyházról

A fülkesor a fallal fordul
itt láncon lóg a megállt óra
a késfényű tető kicsorbult
nem emlékszel a fordulóra
a fülkesorra ott azon túl
a nyírtkoponyájú lakóra

Itt szétette a szó a selymet
itt megette a nap a bőrön
a fülkesor a sarkig elmegy
a szőrehulló arany őszön
megég a fű míg kőre ejted
tenger kopás az elmenőkön

A tekebábu csupaszságon
szén hátuk alatt csontfehérig
lesúrlódott innen az álom
a szem istállószegletéig
ott maradt csak mint széna nyáron
egy kiscsomó zöld tűz az égig

A Szabadsághoz

Rozsdás, rőt fényben a mezőn szalad
egy pásztor s tűz-ajka most ajkadul
nyílik és hirdet. – Mutasd meg magad!

Ó, szállj fel, miként a Hold a hegyről:
áldozatként, lelkével száll felé
a farkast altató csendü erdő.

Jöttöd bár volna gyermekistené.
Ne véreznéd ujjad – gallyt a mennyből –
míg gonosz fejünk megérintené.

Bartók

A hangszálakat metszhetik,
a gégefőt széttörhetik
– véres fülbe iszapot tömj:
e muzsika csak ünnepibb!

Az ének lesz csak lebegőbb
– ne némulj Hang, ó, ne előbb!
A torkodat bár metszhetik,
e barlang nem lesz temetőd!

Itassa bár a szomjazó
rögöt a vér, s a csorda – ó,
agancsemelő csoda-gím
iszonyúszép, vad, horkanó

pofájában e keserű
vérszaggal új s új legelő
selymén ha vérben hempereg:
nem némulhat e Hegedű.

Nem némulhat és fellobog!
S ha szétmetszve ráng száj s torok,
a csorda gímből egy, majd egy
felvágja fejét s ustorok

vérszomjú módján beleüt,
s e megszállott hang mindenütt
tovább, tovább, tovább rohan!
Nem hökkent gát ily erejűt.

Heverhet test és csont s a haj
fonódhat gaz szálaival,
a hang, a Hang átzúg, tovább,
a csodagím csorda-robaj.

Habár páncél, kőház, mellvéd,
ez a dal még alga-emlék.
Iszonyúszép jelenése
égő szárnnyal csap le melléd.

Az Örömről

Torkomba bedagadt a zeneszó,
s szemem bogara a hús piros homályába fordul.
Most két lefelé vetett fáklya a szem.
Feldöntött kandeláber. Zuhantában megcsikordul.
Sarkában még vörös karmu lángja láng,
de nehéz, nagy fonatot alkottak a denevérek,
s a szemem behunyom megadón inkább,
mint hogy bársonyuk közül nézzem végig temetésed.
Torkomba bedagadt a zeneszó. Hát
rekedt a hangom, s repedezik, mint cserép tűzben.
S tán szétreped, mielőtt kimondhatnám,
hogy nem voltam hozzád – halljad, halott! – sohasem hűtlen!
Én nem tudom, miféle istenekkel
kötődtél sorsomhoz, hogy legyek zeneszerszám-ajkad?!
Ismertem volna nálam annyi jobbat,
akik csipkebokorban kutattak s nélküled haltak.
Én nem tudom, mivel is érdemeltem
iszonyú kínom, hogy jaj, belőlem fognak kitépni!
Az őrült kéjt, az iszonyatost, hogy test!
koponyasár! belőled metszik ki azt, ami égi!

…S belőlem téptek, mint méhből magzatot,
s mint rossz kőből élni tudó márványt a szobrász kiüt.
Kívánták, hogy késükre mosolyogj,
de amikor fénylő véred kihullt, kihűlt a szivük.
Ó, hogy szégyellték mellük a jég miatt!
A kitépett, ázott piros izmot, mely olvadt – s újra nőtt:
tetemed körül milliók szíve van!
Az ember mellkasában szív helyett csak rakéta bőg?
Lehet? Csak téged kellett jégre tenni,
hogy a Hold lenyúló horgán most felakasszuk magunk?!
Lehet? Csak téged kellett széttépetni,
hogy csillagok nílusi sarába vessük a magunk?!
Hideg szájjal, mint a vas, hallgatagon,
így állnak itt… Maholnap állni se tud a repülő!
Amíg csak két csigolya moccan, két perc,
fekete űrnek előre-hátra hajtja az idő!
Szív helyett gép, és kar helyett a fémszárny,
amely nem köt, nem markol, sárból vályogot nem vethet!
Tudták? A csillag csak messziről csillag.
Tudták? Sivatag és tűzhegy, ha felé közelednek.
Én nem voltam más, csak kiáltozások:
Repülve ne abba a Vadként leső űrbe rohanj!
Jaj a Szerelem-út! A Szeretet-tér!
A Hegedű-tó!… S szavam nem vethette vissza Tihany.

…A börtön pinceszobáján zöld a fal.
Salétrom-fényképe a felakasztottnak egyre néz.
És mint a mák, nagy, nehéz lobbanattal,
ha nyílik az este, vetkőztetni kezd a nemlevés.
A rács között az éji szél belódít
kulcscsontropogást, csigolyasípon horkanó hangot.
Soha nem azt, hogy egy lány a fal alatt,
a fal alatt elment, s ránk zúdított gyöngysor-harangot.
Soha nem azt, hogy anyánk!… hortenziák!…
csak kettétört gerincét az örömnek, csak a hamut.
Köldökig tűzbe léphet a kísértet
s üvegvállán citerázik, vonít a kínunk, ha fut.

…Hegyek, kékellő ködből magasodván
a lázas kürtszót egymásnak hajítják, mint a labdát.
Ó, sohasem az én kiáltozásom!
És csillagemberek ragyognak, mint a fénylő labdák.
Oly súlytalan szakadnak tetemedtől:
műszemekkel nézik a láthatót a Mindenségben.
Aranyhalak vagy bárgyú réti pillék?
Megfejtett képletek csak. Szerelem se, bűn se, szégyen.
A Tigris hulláma semmit sem mondhat.
Liliom nyelve hallgatag lett. Paradicsom nincsen.
Ma kétszeresen holtak a halottak.
Nélküled. Mellükben rakéta van. Hát ki segítsen?
Az én torkomban rekedt muzsika. Hörgés?
Halott vagy – és nem láthatlak, csak mindig elevenen.
Befelé zúdult a szem. Testvérem nincs.
De árulót, ha fémszárnyukra tűznek – maradj nekem!
Ha két fémszárnyú majd kétfelé lökődik,
s közöttük, mint a gőzölgő kenyér, megszelten vérzek,
maradj szemembe zárt! s ha új özönvíz
után kérges kéz nyit, szemem, az Örömöt hordja kéked!

Néma szájú

Drága, nehéz szavakra gerjedj,
vártuk, de mint a medve, haj, csak
mogorva tűzzel bújt odvába lelked.

Úgy jártál, mint a vak, amikor
hályoga hull s a sóvárgott fény
vakító lobogása szemein forr.

Nem látsz. Nem hallasz. Nyelved dagadt.
Mint kinek izzó csípő nyeste,
véres, görcsös teste ráng – s néma marad.

Ölünkbe loptad gyümölcseit,
pedig csak csillagok közt sejlett
jövőnk – s most nincs szavad, hogy megközelít?

A falat le kell dönteni!

Koldus szüretünkre tündéri ősz jön.
Szemem kivájták, fülemet átdöfték,
mégis látom, mégis hallom, ha itt jár.

Fogoly nyolc évre sívó falat húztak.
Számláljuk csak, kövei közt, rajta, hány
befalazott pillanatunk piroslik!

Kőre vetett nyolc évem termése, nézd!
Nézd e kő- és habarcskáromkodást!
Barbár tetőjén a Börzsöny szele fúj.

Holnap a mélyből kilépnek a hüllők.
S széthasadunk csillagokig, hószemig,
kristályokig, fogalmakig, le s tovább,

le s egyre lejjebb! Széthasadunk létlen
havazássá, míg csak nem lesz nyoma több,
hol vakon s magamban brummogtam, ember.

Ó, de ez a tündér ősz még minket illet!
E kőre vetett múltunkból sarjadt ma!
Omolnia kell a Kőtestnek elénk!

Külön, vesztétől a széthullt világnak,
vakon is, fekete penésszel rajtunk,
s ha új évet kell újra kőre vetni,

de földdé kell vernünk málló köveit,
de tűzbe kell mártsuk jeges tetőjét,
mert ünnep ha lesz még, romjain lehet!

Könyörgés

Rühes próféta vagyok én,
hiába hegedű-érett.
Nyelvem hétzárú kazetta,
átizzik, ha hozzáérek,
s nem nyílik meg nekik, Uram.

Ó, vannak nékem kulcsaim
rongyomon egy karikában,
van ilyen tánc, én ismerem,
csörgésükre dűlöng lábam,
de mutatványom leköpik.

Mit mondhatok én nyomorult,
üveghídon átörjöngő,
a drágamívű paloták
beleivel tömült tömlő,
én, kirakatok szemete!

A Bombák pestis-szobrai
kockára nyírt tájak fölött
aranylanak alkonyatkor.
Csikorogva álluk röhög.
Ördögmosolyuk lecsap ránk.

Ollókkal, késekkel üveg-
ruhában futnak a lányok.
Kosfejükre vet füzért
szép ujjuk ott, míg én hányok,
és koldus lelkem vonszolom.

S bár ágyékuk mind duzzadó,
s mellük kosara kőkemény,
Uram, foszlik a redves perc,
s ha magam vetem földre én,
számban papagájnyelv forog.

Áramoddal leütöttél,
kutyatálak karimáján
a megkövesült piszkokat
nyújtottad, mint szilvát szárán,
vizeletük sugarában.

Megetted az édesanyám.
A csontkazal most vigyorog
s ujjpereccel teleszórja
az álom rétjét. Meglopott
vénné faragsz te már, Uram.

A szerelem ágya himbál,
holdig szökő áron bárka.
A rózsaszín hússal úszik.
Romlott hús, mit madárszájba
lassan osztasz a tengeren.

Jaj, a vers, hogy csak költeni
adatik a dadogónak,
mint zeneszerszám a szögön,
zeng, ha tőlem távozó vagy,
magától és érintetlen.

De fölugat, ha hajszolom!
Rothadó ringyó, a sápadt
holdsugarakban vet elém
kazalnyi liliomszárat,
állatszájból, fejetlenül.

Ím, csörgetem a kulcsaim,
a múlás kongó termeit
rüheimmel megfertőztem.
Erdő féreg tör szememig.
Megrágnak, mint a falevélt.

Csak szót nem adsz, amit kéne!
Dalt, mi erős, mint a hegylánc!
„Menjetek az asszonyokhoz!
Lány, te könnyű citerát szánts!
S te ereszkedj rá, mint a hold!”

A Bombák pestis-szobrait
törd össze, te szó, te: béke!
Rühes prófétád mért vagyok,
ha a béke istenébe
nem vethetem meg lábamat!

Az Úr legfőbb angyalához

Képzeljétek, most ezt az éneket
írtam az Úr angyalához:
– Ragadj el engem olajfaágú!
Világ-nevű! Öles vállú!

Most hallgatom egyre, hogy mit felel
a Sebesröptű gyümölcsös ajka.
(Nem a Gábor s nem a Mihály!)
Eljött a perc. Leszáll. Leszáll.

Száz kés megtépte hamucsuhámban
sebeim forró tulipánjai,
mint a lámpák állnak eléd, Öröm,
érkezésed megvilágítani.

Fölfelé

Küldd csak háborgó angyalod, ki
szökőkúttá tépi szét szivem!
Ahol a cédrus törzse törik,
ott is csak föl, tehozzád viszem.
Fegyencet, sebem tesz erőssé.
Véremben mossad széppé hitem.

Hegyek háta sorra elmaradt.
Patakággal kerített falvak.
Gyérül a fákon a gyümölcs – és
sötétedik szárnya a dalnak.
Szembejövők a ködöt merik,
már mind gyerekkoromba haltak.

Ki szembejön, hogy megüssön, csak
kődobó suhanchoz hasonló.
Köve, ha sérti is a felszínt,
érintetlen belül a korsó,
lesiklasz róla – mert gyorsvonat
sebes a kín! Följebb iramló!

Nincs is tán olyan, ki szeretve
azt adná, ami úgyse éget.
Csak holtak szemében ütköztök
vaspántokba így, kísértések.
A szerelem itt van már belül.
Minden belül. Élet, egészed.

S emelem hozzád magammal,
ki átaléltem szörnyű titkod:
hogy kettőnek vagy csak eggye te,
s a másikba kell mártsad gyilkod!
Kellett, hogy ketrecbe zárd magad.
S törvény, hogy rácsod sorra irtod.

Már tátogok, mint hal homokban.
Lázad bennem az emberi faj!
Másod is emelné homlokát:
arcéle fölött almafagally,
és ég, kékezüst koronádban
levágottan is, szárnyaival!

Hasítson ketté, ami lázadt?!
Kemény a sár? – Majd összetöröm!
Véres sebeim kapujából
keresztüllépj, lépj börtönömön!
Tudom, hogy tőledvaló. S tudom,
Földről túl ér, ha ér az öröm.

A szempár

Fekete fugájú siratófal.
Kivégző osztagok eltévedt golyóival.
Földszéli fal!
Kofahajófüst széncsillámaival.
Útvégi fal!
Halott súlya alatt nyekegő szekér
fölcsapott sártócsáival.
Zsákutcafal.
Ázó felirataival.
Véres ujjal, undorodással teletömött fal.
Börtönfal.
Hová mered sívó tekinteted, fal?
Hová nézel síró álablakaiddal?

Angyallakat

Mint a halott
elhallgatok.
Viaszodok,
mint a halott.

Virág vagyok.
Néma. Ahogy
lombosodok,
úgy hallgatok.

Széttépetett
virág? Lehet.
Egy hallgatag
angyallakat.

Harapja csak
saját vasát.
Mi van belül,
ki nem derül.

Őriz. Hogy kit?
Ne kérd, ne sejtsd.
Utamon zár,
kapumra vert.

Nyolcadik tavasz jötte

Ez a tavasz felleges arcú.
Mély, fekete háttérből lép ki.
Remegés a levél. Rügy sincs.
Szél rohant ág közül kitépni.

Mint a zöld, úgy remeg bennem is,
tavasz, jöttödkor minden bánat.
Becsukom vöröslő szemeim.
Fekete élű késsé számat.

Amihez értem, szúr, sebet ejt.
A fájdalom lassan megkövül.
Fellegverő siratófallal
nyolcszor-rab tavaszom vesz körül.

Károlyra mért rigmus

Lukas májú Károly,
nyelved mint a ráspoly,
mit reszelne rajtam
ilyen tömlöcaljban?

„Értelem meg ép ész” –
hátha úgy jössz: épp mész?!
Nem érted a nyitját:
virágibb, ha ritkább.

Ki tudná, mi józan,
ami forgandó van?
Nem józan – de bűvös:
magad rakd a tűzhöz.

Vers? – Szültödig lámpáz.
Visszanyúl, jó rámpás:
zsákolnak a képek
(daróc, s madárfészek!),

zsákra zsák csak hízik,
százig-e vagy tízig –
nézve nézd csak mindet
– réttel tömi inged.

Nem, nem a láng – mása:
teletöm parázsa.
Mit tehet a foglár?
Látná, hogy – Nap volnál?

S gömb, gurulsz a fénytől.
Versből állsz meg én-ből.
Föld fölött sötétből.
De följebb: az égből.

Új születik

Aki a Fagy kékeres arca láttán
azt mondja: nincsen több tavasz –
őrült vagy pipogya, vagy bűzlő ártány
orrával jön s hazudik az.

(A társam rám néz.) Hát tarts eszelősnek!
Engem ha semmi, semmi más,
az öröm napjai ha teleszőnek,
dúsan, mint ma a zokogás;

engem ha senki, senki más nem, csak ő,
a Dávid-arcmású jövő
igazolni fog az ólakra hágva,
kezében a parittyakő.

Nincs égetőbb hát, mint hogy Róla szóljak!
(Mint a föld, tompa, fénytelen
éjszaka, hej, ugyan kik válaszolnak?)
Hadd törjem rácsod, Értelem!

Vadító rácsát a Tapasztalatnak!
S ahol a Körhinta forog,
hadd törjem báva srófját falovadnak,
fahintódnak, hogy lerobog

Történelem, pojáca-kordéd a tág
földevő órjás semmibe.
Tudd: csillagokig emelheti magát,
akinek nincs már semmije.

(És társam rám néz: De ez csak őrület!)
Egy szál lélek! Pendelye sincs!
Az apokaliptikus horda üget,
kopó űz, de te vagy a kincs!

Meztelen szívedben, mint a tükörben
a Mindenség, nézd, mosolyog.
Nem látják ezt sem képletek, sem körben-
fülelő mérlegek, kopott

érzékszerveink segédei, derék
és tudományos eszközök,
de láthatatlan kezek felemelték
arcod a csillagok között.

(Társam rám néz: Lázas nyavalya ráz csak.
Felébredsz, majd szégyenkezel.)
Arccal a földön a Huszadik Század.
Halljad hát! – Senki nem felel.

Ballada

(a hét év után hazatérő fiúról)

Majd legalább heten érkezünk.
Szemem ablakán legalább hét
zöldszemü, zöldlángu, karcsu és konok
fiúnak tűnő mosolya ég.

Kit akarsz anyám kényeztetni?
Egy: – rőt vitorlákkal száll előled el.
Vacsorád nem kell, s ó, jaj, csillagközi
álmaitól félsz majd! S nem emel.

A másik szüntelen csak épít.
Fekete erekkel szántott homlokát
kebleden becézheted – hűs kövekhez
szokott! Majd sértené a brokát.

Amelyik meg egyre kérdi: hét perce
élnék? hét napja? hete? – Öcsém.
Egyszerűen megőrült az. „Nyiss kaput!”
szól, s nem osztozol az örömén.

Ó, közülünk majd kit szerethetsz?
Karjaidba kit szoríthatsz, mondd nekem.
Hol a régi? jársz előttünk, sírdogálsz
és – vállunkat vonjuk rá heten.

Héraklész

„Ha a nőnek teste volt csak
– lángnyelvek közt hancúzz, állat! –
kilendült a szemöldökfa,
rikoltott a vörös kakas,
felgyújtottam rá a házat.

Koponyáját, a fehéret
szárnyast-riasztó haraggal
löktem a füstölgő égnek,
míg lehullt az est ijedten
s megteltem rémes magammal.

A gyermekünk, kis pitypalatty,
üvöltve nyalta föl a vért,
szirmos ujjával makacsul
átfonta kihűlt melleit,
lenyúltam hát a gyerekért.

Az az éj égett csípőn, mely
homályt gyilkosokra szór.
Rándultak roppant vállaim,
s felvágtam őt, hogy mi terem
a rózsás húsban, hány pokol?

Itt, a Végzet ujja lássék,
a szörnyű tettben értelem.
Felfaltam a jövő időt.
Sáros hússal, íme halott.
Rajta át vezetsz, Végtelen.”

Dávid

Dávid – palástja nélkül! Hárfátlan Dávid!
Dávid berekedten. Szerelem nélkül.
Ó, az ifjúság színezüst lépcsőjére
Dávid felkapaszkodna a Télből.

Hempereg a tűzvész fénye a szemében.
Ajkait a rókák barlangnak nézik.
A nyakszirt kék erein farkasok
farkuk csóváit emelik égig.

Bárányganéval van teli a korona!
Dávid sarujába kölykeznek a kutyák.
Az énekek vadját megmásszák a vadak.
Lerágták róla tetvek a ruhát.

Nincsen még sötétség, de naptalan idő,
amikor a tarlón mászik a kupac:
a bíbor mellény, az imasál, a tömjén
kis bőrzacskója lángfalak alatt.

Gyermekcsontocskák, ha beléjük akadnak,
körbecsavarják a vékonyka bokát,
és vonszolják szeméremcsontok keresztjét,
mint ikonokat tolvaj katonák.

Csak Dávid marad ott a hómező fölött.
Bordáira feszült vitorlák: sebek.
Két tót falu koszorúgerendáival
vállán üresen világít eget.

Élet, halál szorít

Az új toronyról olykor elválik,
ha fénye húny s vihartól remeg,
a hegyek közt mintha üveg törne,
roppanva tapad ágra ág – s mi
megindulunk ketten egy szamáron.

Elhoztam mindent, ami még enyém,
suttogtam, s nevet: Majd ügetünk.
Az ágak vadabbul csapják arcom.
Kicsípett hús, homlok világol,
vércsíkos zászlóm vállon.

Jönnek sosemlátott fekete holdak.
Gyermekek akasztott teste
fehérlik szélben, amerre járunk.
Csontjaim dobálom ki a nyeregből.

Amikor semmi sem maradt meg,
csak az új torony lángolt megint,
hajnali fáradtság lepte s így szólt:
Térj a kövek közé. Fölkel a nap.

Mint akit szégyen bánt,
szálltam le mögüle.
Ujjaim közül kihullt a mag.
A sáron tengelyig-süllyedt
kerék nyoma fogta. Ujjongtam
és féltem: megfogant.

Gyermekkedvű óra

Ha legközelebb vagy, akkor is távol.
Karcsú tested a szögesdrótnál éget.
Könnyű kezed káposztalepkéje
fal elé verjen diót a fáról!
Érzem szád ízét, amikor letéped.
Ne múlna most a gyermekkedvű óra!
(Harmatkásás fűben az őr rád szólt.)

A sötét kihűlő lepléből még egy
perc hoz, sugarak emelnek elő,
szemeiddel még üzenhet a nappal,
míg talpad alól kiég a legelő.

Befelé hallgatózó

Ma erő kell a nevetéshez.
De még inkább, hogy ne zokogjak.
Aki koponyák fölött táncol,
végül koponyák közé roskad.
Mit ér sok piros sátor, sípszó,
hajtóvadászat a halottnak?

A hazám ez. Egében csak szél
nem paskol zöld marhahólyagot.
De albatroszt utánzó gépek
szárnyán az új Középkor vacog.
Fönt, fönt csillagközi réten
járnak a rakéta-angyalok.

S alább, az alsóbb rétegekből
rendre kifogytok tünde élők:
vadlibák magos citerái,
pacsirta-fúgák, s tudom, később
barlangok, denevérek,
lepkék s bogarak, éjjel égők.

Pillék kopaszra nyírt hajadnál?
Rettegve bújnak, ha kikeltek.
Hold árnyában kísértet
sugároz rád fojtó szerelmet.
Befelé hallgatózó! Messzi
detonáció repedeztet.

Nyugalom himnusza

Teletelni zenével, dallal,
egy szellős, nagy, nyitott koporsót
kibélelni puha avarral.
Szerettelek, kísért a szájad.
Ne vesd nekem többé ruhádat,
ne hordd nekem a karcsú korsót
harsanó, hamvas, édes karral.

Bokádnál járnak a viharok?
Lábad nyomában füstöl a tűz?
Csak nyugalommal bontsd rám karod.
Szerettelek – szádon hal vágyad?
Mint a hegy, mit barlangok vájnak,
elénk dőlnek tavasz és az ősz:
jöjjenek a nyomtalan napok.

Teletelni zenével, dallal.
Egy szellős, nagy nyitott koporsót
kibélelni puha avarral.
Tudjuk, szemünk rá ha téved:
öléig tart, rövid az élet.
Fogd velem! Csípd fülén a forgót,
s vágd vissza: istené a kardal!

Elégia

Ülök. Magamban. A hegyet nézem.
Csak képzelem a vén diót fölém.
S hogy a hegyet nézve feleségem
mindnyájunk képét hordja a szemén.

A fiút, amint kezében szőlő.
Apját, aki csak ír és mosolyog.
Anyámat s az erkélyt, ha ragyogva
tartják aranyló kőris-oszlopok.

A kertünket, ha fölötte béke
és érő gyümölcsök illata száll.
Fehér kutyám az ő szemét nézi;
lappangó tolvajt itt úgyse talál.

Valami koppan. Tán egy rossz dió?
És újra látom: nincs fölöttem fa.
Nincs családom, feleségem, kutyám –
fiamnak nem szabad kacagnia.

Láthatatlan jár csak itt a földön;
árnyék, ha a fény nem folyja körül.
Sosem tudom, szél fúj csak, vagy ő az,
aki nevem kiáltja messziről.

Szelíd kísértet

Hol a Görbe Tér, mint mostoha
zöld gyermekén, rajtad nevetgél,
csillagok bójái közt tova
magadból meddig is mehetnél?
Már Vacsoracsillag mosolya
érint – lásd, nincs másod sebednél.

Ha nincs derűd – hiába. Veszten
az élet kőre kap, eltörül.
S minden test megbékíthetetlen,
hideg dühvel kavarog körül.
Hajolhatsz, mint nád szélbe lebben:
tenger zúg lenn s mindenütt köd ül.

Ha nincs fényed, hát kitől remélsz?
Barlangban vagy? – világa lehetsz.
Hol csendülő, durva követ érsz,
ott duzzad párnád: fészket keleszt
körül a vak éjből, hogy te élsz,
álmodsz. Mindent boldoggá tehetsz.

Óvd szépséges, sebes önmagad:
szeressed, mert fényteli éden.
Elefántcsontboltjai alatt
vár reád kifaragva, készen.
Fény öntöz és istenig ragad
az ész-kihagyta annyi résen.

A világon mi más melegít?
Kápráztató játéka talán?
Fennakadtál rajta, mint szelíd
kísértet a Középkor falán.
Hát találj el végre lelkedig,
s pihenj le váratlan aranyán.

Sűrű

Egyre sűrűbb szövése még a
rácsnak. Hat éve nő az ablakon.
Fázom, nem jár boldog ember erre.
Magányos csillag felé száll dalom.

A kopár égen lábujjhegyre áll
és mint fákon át egy szelíd nimfa,
rászórja a hajnalt hűvös ékül
nyughatatlan lázú álmaimra.

Megérett

(Zárkatársam 50. születésnapján, 1955-ben)

Ötven körül már-már
odakünn is nőne
nyári szarkalábok
alatt heverőre
az árnyuk vesszője.

Férfias, érett kor.
Fanyar és őszellő.
Magvat vetett ősz ráz.
Hamvad lopta tikkadt
vésszé váló szellő.

Ilyenkor a szilva
nem édes, de férges.
Nappal fonnyadozás,
éjjel kortyos kancsók
bora talán vér lesz.

Szeret-e, ki kontyos?
Ilyenkor már zengő
hűtlensége forral.
Loppanó árnyjárás –
holdvilágos erdő.

Ilyenkor az asszony
fehér harisnyában,
földre levert szemmel
hazudja, hogy „érted
lett sáros a lábam.”

Néha penge villan.
De csak véres álom.
S kibukik a hó-haj
homlokodra, mintha
hab tör át a gáton.

Néha van bizalmad.
„Megereszti gyeplőm!”
Karod közt a poklok
malomköve lendül:
kifogsz a Teremtőn.

De mint ledől tornya
faludnak is egyszer,
nem malomkő mállott,
te őrlődhetsz meg csak
szál halottá, ember.

Kifaragott fejfák

Nálatok későn érik meg a szerelem.
A köves lankákon későn a bor.
Ráncos, vén fénnyel a hegyhátú kerteken
tartja az estét a fenyőfasor.

Alatta, miként nagy, goromba subában
a lelketek bezárva egészen.
Csak a temető hív csontot-mosó sárban,
kisértetes, szurokegü éjen.

Ó, csak temetőtök cifra mállottsága,
álomlátó faragás a fejfán
hirdetheti, a ti lelketek is drága,
Isten ujja közt munkáló szerszám.

Kit minden asztalok végére elűztek,
szolga nem vagy kétes uralomban.
Temetődön, ága közt a sárga fűznek
de diadalmas Paradicsom van!

A keresztfán faragva arany gyümölcsök,
hosszúkás és majdkicsattant szilvák
fonják a korán halt lány fején a fürtöt.
Míg élt, ki tudta róla, hogy itt járt?

A fiú sebét havasi villám nyitja.
Fénnyé vált vére kigyújtja sorsát,
szemből Tejút indul, s átíveli hídja
sosemvoltod s csontig fogyott orcád.

Az ember ott vet, arat. Súlyos a kalász.
Nem, mint kövek közt zsugorodhatsz, rozs.
S éneke kigyúlva, ki mérné a kaszás
parasztot marokba zárt halakhoz?!

Kampó, kötél, hurok

Az egész pincében egyes-egyedül.
Öt kihűlt, fehér, néma kazán,
öt kutyává szelidült néma tigris
leskel lapulva, sunyítva rám.

S kong a bolt és döng a lépés, és gyűrném
makacsul a fenevad időt.
(Lesnek kihullott évek tigrisei,
vadak, az állatszeliditőt.)

A sarokban kampó, kötél és hurok.
Rám mered, míg hátul felröpül
– szinte érzem – puha mancsból a karom,
tigriseim karmolnak körül.

A sarokban kampó, kötél és hurok.
Imádatos szent szerszámai
annak, ki nem jámborrá aszalódva
– ép szívvel akar fölszállani.

Nézem. S mint gyermek, ki önmagával
szeretkezik, fölháborító,
s annyira kívánt és bűntelen tett, rád-
forrni gyermekké tevő bitó!

S így, közel az imához, de a tettől
messze, jaj, messzire szegény,
tudom, nyakamba kéne vetnem s ezzel
nem érhet fel semmi költemény.

Tudom, hogy az irtózat alján a mély
tele bennem gyönyörködéssel,
hogy milyen kimondhatatlanul erős,
aki saját keze közt ég el!

Tudom, a halál: gyermek. S megvet minden
okoskodást. Kötél és hurok.
S bár volnék oly ostoba, mint a hős, ki
ostoba, de meghalni tudott.

Hajnali hóesés

Nincs az a meleg, puha száj,
úgy tapadó,
mint ez a hideg, csupasz táj.

Az éj tengere árad. Ó,
jeges hó hull,
didergő számra szakadó,

elsüppesztő takaróul.
Nem ám kint száll,
énrám bensőm réme zúdul.

Tíz vad társamon se hintál;
mind fekete,
pókszárakkal akiken áll

a lámpa rácsszerkezete.
Hideg eső.
Bennem hulló. Múlt sebe-e?

Rossz álmot hajtó temető?
Koporsószög?
Gézbe pólyált szíve? Merő

méreg-pehely? Fehér sórög?
Életadó?
Széthullt lelken nyugtató föld?

Bensejében tűz a lakó?
Csont-kasomat
melegével simogató?

Védeni jössz mélyben magot,
gondoskodó jó gazdám, Tél?
S csírázhatok?!

Karácsony után

Északon a szőlő fehér már.
Közepéből egy anyó elém áll.
Míg a táj karácsonyi rajz lett,
földszínű, meleg
szoknyában olyan ott,
mintha temetőből lépett volna
a kék, madárpelyhű hóra
egy jószívű halott.

Jézusnak hoz tán jómeleg
báránybundájú bekecset.

Egy esztendő Márianosztrán…
Szép, szeplőtlen Katolikus Mária,
míg dudál a szél,
mint sivatagban rőt oroszlán,
rejtené gyermekétől,
mi az, ami fájna.

A szomszéd templomban él tehát Jézus.
Öt napja már! Rólunk mit sem tud még.
Örülhetünk: még édes az anyatejtől szája.
Vágyódhatunk: ó, ha én is csak ennyit tudnék.

Olykor tót dalocskák zsolozsmája hallik.
Mária mossa lábát benne.
Hát, csak ne érje a földnek szele se,
tiszteljük illendőn, örvendezve.

Itt hozzászoktunk a más öröméhez.
Félteni őt,
mert nekünk nincs már féltenivalónk.
A földön porcukor a hó – majdnem édes.

Egyszer majd Jézus nagy fiú lesz.
Jó lesz, szép lesz.
Bár megveszünk addig,
s poklokról száll majd vad imádatunk.

Kezed múltja és jövője

Feketévé égtem belülről
és sápadttá evett a tűzvész.
Fogollyá kötözött tavaszom
szikrázó fényéből merülj föl
szemfedő fehér kéz, hűvös mész.

Tudom már, nem vagy égből való,
ujjad áttetsző gerezdje sem.
Fejem most mégis elpihenne
(mint halcsont fésűd, papírhajód)
a sarkáig-tárt titkú kezen.

Égsz-e még, mint tűz első gallya?
Én úgy kívánom még az ágyad.
Négy hársfa tartott lombsátrat rá,
s mint kígyó szájában az alma,
mosolygott lelkem teutánad.

A telehold lesz ilyen jóllakott,
ha a rácson át néz részegen.
Sebeivel szunnyad a föld már.
S elképzelem, bőröd hogy ragyog
a törékeny, okos kis kezen.

Lesz-e még kezed csöpp medence,
suhogó, lágy tüzet itató?
Lesz-e még szelídcsőrű madár
derekam körül? S rossz szememre
ejtett sál télen, ha süt a hó?

Marad-e fény nekünk, jó, meleg?
Jövőmből még kezed fölsuhan?
Hogy mit sem tudva csak éljek, mint
hegy fölött tavasszal a szelek,
míg fű lepi vért-szagzó utam.

Hét görög húgomra bízlak

Hét görög húgom fehér szíjú saruja lefoszlott,
tapadó, meleg, jópuha talpuk csípőmet éri.
Széltapintású lábujjuk mellkasom somogyi dombján fut,
barna bozót csapzott csigákban göndörül lábujj-közükbe,
barnul ott mélyen a gálosfai erdő.
Fölöttünk felleges, holdas júniusi mennybolt.

Ó, ez csak muzsika! Ártatlan
gyermeki álom hét görög leányról.
Mert kifehérültünk olajvirágként, ha sárga
hímporát könnyelmű örömmel kiszórta magából.
Kifakult szemünkön vihar tajték-hályoga terjed.
Sziklaívként meredő szánknak nincs több mosolya.

Csavargók tapogatnak körül. Széthasadt
gallérredők alól nyüszít bozontos kutyájuk.
Hosszú, őszülő kutyaszőr tele van bogánccsal,
tapadó tekintet tetűpetével.
Jön velük a rossz hír, tűnyelvű hazugság,
gyanú és egyéb vad.
„Szeretőd kezében méregpoharat találtak.”
„Én neveddel álltam elébe – ő búgócsigázott.
Fölmagzó kígyósziszben derékig merülve buborékot fújt.
Rád azt mondta: levet magáról,
mint öngyilkos, szikláról a testét.”

A harmadik kórházban látta őt, fehér
spanyolfal tilalmas csapdája fonódott köréje,
s nyugodalmas kényelemmel kötögetett
ágya szegélyén a Halál.

Csavargó rosszak, elég volt! Én húgaim hívom,
hét görög lányok játsszanak énvelem,
kagylók csönd-járataiba osszák szét hangom,
szívverésemmel gyűrűzzék meg a kócsagokat.

Mellém, arany homokba ássanak.
Szelíd szájuk megmondja, hol vagyok.

Mély múlt hangja

A szélcsend, a szélcsend odabent,
szelíd anyja hullámaimnak.
Mindig a mélyben és soha fent,
hűs karjai álmodni hívnak.
Itt mindig a mély múlt hangja cseng.

Lélek lélekről mit is vallhat,
kit ezrekből kézen foghatott?
Szikrázó csönd úgy el sem altat,
hogy számra ne lopja mosolyod,
villogó testét minden dalnak.

A sikamló, selymes levelek
– álmodva is e lombot látom –,
míg aranyló alkonyat lebeg
fejem fölé a fényes fákon,
átizzva felfejtik testedet.

Szemeim előtt oldódsz szét te.
Lány lábnyomában zöldszín tóvá.
Lecsüngő szőlőn ömlesz égve,
érsz gyümölccsé és forrsz majd borrá,
börtön köré, a néma létre.

S ha körös-körül a hegyeken
koppan a fagy foga kihívón,
rozsdarőt őszből – nincs egyebem –
ittmaradt meleged kiszívom,
s lágy szád, a szélcsend hív nevemen.

Őt, a mély múlt hangját hallgatom.
Szétcsapódó kacaja vagy már.
Múltunk csipkerózsa a falon.
Számomra így is megmaradtál.
Alá temetve úgy alhatom.

Nincs más a pillanatnál

Mint a szél, vad-hirtelen
elrepült hány év velem.
Szívem hűlni kész katlan,
porlik. Mégis rejtelem.

Hiába bontogattam,
magamnak sem maradtam
virágos messzi bűnök
lángjával teli katlan.

Mélyében ott szerelmem?
Aranyból ajka verten.
Hiába szól a rózsa.
Ág alatt feje, verten.

A hó is véreres lett.
Hólé? harmat? – kereslek
téged, kézzel fogható!
Helyedben pára reszket.

Vedlő fekete frakkban,
árny, vízbefúlt alakban
minden ajtót sorra nyit.
De kár! Mindenütt laktam.

Mit szólhatna? „Nincs tovább!” – ?
Megunt dolgok vak sorát,
hallom, döngve veri szél.
Ver minden csillagon át.

Nincs más a pillanatnál!
Hangtalan, ahogy hagytál,
szám, Uram, hadd repedjen.
A hajnal áthaladt már.

Vörös és fekete

A vörös testvére a fekete.
Piros szájak meleg öble fekete.
A meztelen hús benseje is fekete.
A száj vöröse lesz majd egyszer fekete.
Bukó napra éj csapódik – fekete.
A bűn vörös. Bűnhődése fekete.

Nézz rács mögül a fákra ki:
vörös óriások, roppant rőt örömben.
Még látod őket fekete ágbogukkal,
s fekete varjakat rajtuk kárörömben.

S hogy fordítottját láthatod?
Halott, fekete faág, ha rőzse lesz,
izzó, vörös mosolyra gyullad,
mielőtt vége lesz.

A fahéjszín hajú

A hegyeken csillag úszik,
búcsút int az indulónak.

Álmomban, mikor szárazon
csörren a szél fűszálakon,
előttem lépked, őszt hoz ő,
mint amazon vadász lovat.

Fahéjszínű szép haja, lám,
lassú, meleg esője mind
egyszerre csak lehullik rám.

Szólok hozzád, aki nem vagy.
Szeretlek, féltlek. Köd leszáll.
Lassan ballag ősz alattam.
Tán soha többé meg sem áll.

Halál a hegyekben

– Kőboltot a lélek fölé, mert megigézte a mélység!
S darócban, hó-kiütéses hegyen a zarándoknépség
fellegszínű lovakon gázolta a csillagok fényét.

– Kőboltot a lélek fölé! És összenéztek, hogy vajon
valaha melyik volt kőműves? Melyikük tudna majd azon
a kőbolton munkálni? A paranccsal elrendelt falon.

Darócruhájuk ledobták és kőművesek lettek ők.
Kezük formálta kőtorony háta emelkedett előbb,
éj szétfoszló koromcsíkjai között vertek rá tetőt.

Tetején áldomást forrás-énekükkel csaptak volna,
tető pléhablakából nevezve néven mindent sorba,
de a legkisebb átbukfencezett fejük fölött, szólva:

– Magasba húztam veletek ezt a falat, mégis mélybe.
Zuhanok, hiábavaló társak, lelkem semmijébe.
S befúrta magát a halálba. Ködlő szeméremrésbe.

Három ösztövér angyal

Szathmáry Györgynek

Mint a bárány béget
a templom harangja.
Költeményt belőle
Szathmáry Gyurka most
de szépet faragna.

Hallaná a három
ösztövér angyal, ki
véres falkánk várja,
mikor lehetne már
vásárra hajtani.

Fennakadó szívvel
lesnék a kongásra:
– Habos, sudár lábbal
szaladjunk el innen
inkább a halálba!

Vers, halhatatlan

Béri Gézának

A szél emelte fel,
a szél kiáltozta szét!
Ne kezem után kapj,
ne kapkodd hűlt helyét.

Ömlik ez a dal, hát
ne folyjon hiába ki,
a szél emelte fel,
csípő, vad szárnyai.

Rabló rohammal visz
odább kétezer évvel,
a szél emelte fel,
vívj érte a széllel!

A széllel, mi a rőt
kövek között a vihart
rabszolga-válladra,
mint lány veti a kacajt,

a széllel, mikor kék
óceán hullámait
kergeti elnyelni
gyümölcsöd, virágaid,

a széllel, ha röpül
s neki oly egyre megy,
téged csókol szájon,
vagy aki érte megy

kétezer év múlva
s leteríti a havon,
s szikrázó tetemén
zsákmánya lesz dalom.

G. A. úr(fi) szökése Vácról*

Ez az eső most oly puha,
mint lányokon a hűvös ruha,
cseppje egyre gömbölyödik
tükrös csillag-alakura.

Párkányon fénylő gömb marad,
nézzem meg benne magamat,
míg ringatózva így suhog,
foglyom szökevény pillanat.

Ágaskodnak rám a rácsok,
megirigylik, amit látok,
vad felkiáltójeleik
megcsapkodnák a világot.

Esőcsepp-mozimban pereg
jelenet után jelenet:
Attila ugrik rács közül!
Lót-fut riadt zsandársereg.

Az ám, a híres rácsotok!
Tört fogu eb, csak vicsorog!
Átharapott vas-hatalom,
közted az élet kilobog!

S hiába már az üldözők!
Reflektor-kés nem éri őt!
Árvízbe bújt gyümölcsfák közt
lélegzete felgőzölög.

Dunaparton a vérebek!
Fajankó kézben fegyverek!
Sortűz! – ha fölröppen galamb.
Szállni mégis csak így lehet!

Ez az eső már oly kemény.
Falat pincéig ver a fény.
Csillaghegyes robbanófej,
vad telitalálat-remény!

* Gérecz Attila (jegyzet)

A medve

Ki kezdte? Én nem tudom, ki kezdte.
Épp elég az, egyszercsak a medve

itt volt, mintha csupa friss szamócát
rejtenénk. Jött. Kereste a mócát.

Baltást, karikást, lángos-lobogóst.
Eljárna néki vidám ropogóst.

Eljárna néki keserű-epést,
csűrdöngölőt, hogy hadd hagyná eszét!

Első ustort Babits úr ragadja.
Majd kiborul a világ alatta,

úgy jár a koma, olyan keserűn,
száz éj kíséri száz rőt hegedűn.

Második ustor József kezéből
színhúst csíp ki saját szivéből.

A medve szeme lukas vashatos:
ugrótáncot jár az ustoros.

S brummog a medve oly mogorván,
mint a vonatfék csikorog a torkán.

Fáradt medve, ki állítja talpra?
Próbálja tíz is, láncát megkapja,

táncol körűle, de a medve áll.
Szemének nincs könnye már, fénye már.

Akkor vagyok én éppen egymagam,
ahol a börtön meredt háza van.

A csend zokogó iharos-mélye
hozza a komát viharos éjjel.

Ó, de terhes, ó, de iszonyatos
táncolni véle, hogy mint a habos

patak szökik a kő közt lefele,
vidám dörejjel zúgjon tenyere,

feledve legyen halott-látomás,
s míg hegyen zeng a dióropogás,

véres kézzel a börtönfalakon,
hogy táncolsz! a hírt, vesse át dalom.

Ballada*

A föld ölében járt ő egyedül.
Szikrázva zuhant a szén köréje.
Patkányok… Csurgák… Egyszer beledűlt
egy csille szénbe karcsún és holtan.

Vonszolta őt a drótkötél, hahó!,
fel a lejtaknán, jégcsapok közé.
Törődött testén elpihent a hó.
Hajh, legelőször szénné szíve vált.

Mint a kotlóst kicsiny csibéi, lágyan
ölelték őt a csillogó rögök.
Szép, könnyü keze hálásan, lágyan
koccant rájuk, s egyre feketébben.

Az égben is járt a csille útján,
szájáról ott szállott mosolya el,
s ő szétgurult szürke lányok ujján,
kik válogatták nagytól a kicsinyt.

Egy öreg anyóka megvette majd.
Jó öreg! Fiára gondolt egyre,
kit a bánya rémes ölére hajt
véres, komor fallal zárt éhség.

S hogy fiára gondol a drága, „Hátha
szépséges ujjával érte őket!…”
Minden rögöt megcsókol a szája,
fia ajkát, szívét, nagy szemeit.

A tűz liliomai már várták.
S az öreg anyóka jókedvü lesz,
ha meglátja tiszta, büszke lángját
szép fiának fekete tetemén.

…A föld ölében járt ő egyedül.
Szikrázva zuhant a szén köréje.
Patkányok… Csurgák… Egyszer beledűlt
egy csille szénbe… És elrepült.

* Ballada (jegyzet)

Márianosztra

A szél itt forgandó.
Lobbal jár, sebbel ver.
Lúdbőr vénkisasszony
uszályát felveszi
minden fű, fa, ember.

Didereg az ég is,
nem kel ki kalácsa,
nem is hold süt éjjel,
csak egy marhahólyag
libeg a halálba.

Lehetne Középkor
jelének vélni tán,
szinte bolyhas pányván,
függ az ordas semmin,
pislog a kés után.

Alszom

Kagyló páncélján naplemente.
Alszom. Tarka búgócsiga ring.
Látod, a kislány kacag, amint
eldől s kiszáll a hangja pengve.

Csípődön hull talán az est le.
Árvíz-magány süt a szemedből.
Szeress még! Ne rebbentsd kezed föl.
Ne félj, pacsirta szól csak messze.

Hogy lélekharang? S vinné lelked?
Hallod? A búgócsiga táncol.
Álmomban itt vagy. Velem játszol.
S búgócsigám lebegve kerget.

Az utolsó öröm

Fény, szép, szelíd lény, Isten mosolya,
arany meleg, égess a magányban!
Sok kövem közé nap se jut soha,
nagy telem alá rejtőzött szárnyam.
Fagyva ne érjen halál sompolya!
Búvik a vég jégcsapú szakállban.

Számon ne kérd, mi tett ily hideggé.
Rózsaszín lapja is van a kőnek,
ha fény ölel éjt asszonyi reggé
s rá vetkőződő sugarak dőlnek.
Haj, csak rózsák színével mart sebbé
forrott csókja rajtam az időnek.

De jön a Csönd az ő meséivel.
Bohó! Hol maradt Tűzberek bája?
Hol egy sötét erdő árnya ível
gyémánt havába rejtőző tájra,
s kamaszkorod téli regéivel
szökött szerelmed szép vadlibája.

Utolsó órán jön a jóbarát:
mert jó Csönd, a költészetet hozza.
Fény, arany lény, míg nyílik a világ,
zsendülő versek sorát lapozza.
(Azúr tengerre ring így jéghegy át,
s a zord magányt déli szél orozza.)

S míg úszik a jéghegy élő habon,
s muzsikája zendül a mélyben,
az ember bús, bolond maszkját hagyom,
hagyom az ős óceán ölében.
És úgy csügg az öröm kitárt karon,
mint csillagfürt az éj szőlőjében,

Álom – s igazabb minden valónál.
A vers: felejtés – kagylón kelt tavasz.
Szívetek mérgedt lombján haló ág:
utolsó jel… A jégbe fagyott gaz
síkjain, ha ijedt fényszál kószál,
selymén hajnalok pírja, hamva az.

Elhulló nyarak tüze, ha havaz.
Fény, mi ónos esők pásztáin szállt.
A ház… A kert… A nagymama… S a vas-
kerék alatt alkony árnya hintált.
Nyúlt, nyúlt az árnyék, libbenő magas,
hogy bután hökkenjen meg a sírnál.

Aztán a sírból nagy, nagy zene szólt,
s anyámat vitték roskadó gyászban.
Nem állta, ahogy rögre, rög hajolt,
átkuk zúgták minden dobbanásban.
S rá morajló koporsó válaszolt.
S lila ágyán szelíd nagyapám van.

Ősi szerelmet gágogó libák,
míg húztak a temető fölött el,
s lobbantak fáklyák, betegek, lilák,
bennem valami akkor törött el,
s ijedtem akkor, kisgyerek, virág,
mit tegyek majd azzal a töröttel?

Most, hogy a föld hűlni kezd alattam,
csak most tudom: egy üvegkapu volt.
Túl tenger. S azóta szakadatlan
tenger tör át az üvegkapuból.
S már dehogy bánom, hogy leszakadtan
csügg kapuszárny és üveg kapubolt.

„Vagy ki tudja? Tán ez is gúny nálad?”
int a Csönd. „Ez az üvegkapurím.
Délről a jéghegy Északnak szállhat,
hol nem kísért Nap tüzes hajóin.
Hol csak a jégbazilikák várnak.
Jegyesed legyen jeges jajú kín!”

Örömöm! Ki akar kifosztani?
Most jönnek el csak a legszebb szépek!
Mikor fárad az ősz piroslani,
piros partjában lesz a tó mélyebb.
S fehérebb a hattyú, ha sóhajnyi
szárnyára a rétek köde lépett.

Csak, hogy tűnt, nyílik bűve a percnek.
Anyám öreg szemére gondolok:
égő lányszemekben nyílnak-e szebb,
érintetlen tűzben a jázminok?
Mi nagyobb? Muzsikánk, vagy hogy csend lett,
hulló dallamát hordó csend nagyobb?

Elvadultság, magányosság vádjaival…

Elvadultság, magányosság vádjaival
bújom az erdőt a század vadjaival.

A század vadjaitól is külön, magam,
hol a sűrű legsebesebb csapása van.

Ösvényem végén néha mégis észrevesz
egy társam, s: – bálvánnyá meredsz, szétrepedsz! –

riadok rá facsaró gúnnyal. De volt már,
hogy együtt lépkedett velem és a zsoltár

oly egybehangzó énekkel repült égnek,
ahogy tűzvészben a tornyok együtt égnek.

Találkozom-e még velük? Én nem tudom.
Megáll szemük majd, mint rozsdás pléhkrisztuson,

rajtam is? Hogyan, ha gyertyáim magamba
szórják aranyukat. Hosszú az éj mancsa,

majd kinyúl utánam s akkor is cirogat,
ha vakító-zölden döfik már szárukat

égbe a palánták. De nem! Nem! Terek
diadalívei tartják már lelkemet,

s karcsú gyermekek a diadalív alatt.
S könnyű lábuk előtt a szétfutó utak,

szobros hidak s harangot hordó kupolák.
S megcsókolom szájuk hasadt kehelysorát,

és pünkösdi lángként szétvetvén magamat,
betöltöm méhük, csípőjük, és vállamat

és karomat köréjük fonva, mint ezer hegy –
erdők vadjára bennem ki ismerhet?

Aki összeragasztja

Ököllel valaki belevágott.
Máriaüveg
a gót, a felkiáltó csúcsú ívben
tornyosuló tető alatt,
tigris-szobrok,
rideg vének
között az ablakon.
Mint szabaduló fehér vadlúd
(egy pillanat és kiröpül!)
elsöpri a szárnyaival
a sűrűn eső holdsugárt.
Valaki ököllel belevágott.
S mint üvegfestmény,
szétszakad
üvegcserépre,
kéklő szilánkra.
Íme: elátkozott Pünkösd
néma lángnyelvei.

Csorba és kancsal derengéssel,
tó mosolyával,
amelyből szürke facsonkok merednek föl,
vize méreg,
élete halál.
Rossz Pünkösd
hulló, gonosz virágai.
Fölöttük lappang a tettes árnya még.
Mint Putifárné
arca ittas gödreiből
(azok a máksziromba süppedt gödröcskék!)
a levetkőzött,
erős éjszakák
nagy,
kábító,
telhetetlen szemmel
Józsefre meredtek,
s buján neszezve
megnyittatták térde
szédítő-mély szögét.
Ilyen arcátlanok
az üvegcserepek!
Rossz Pünkösd adta,
rajtuk a tett árnya még,
hogy széthullott,
széthullott,
széthullott
az Egy ezerre.
Részre.

Némaságuk
az első androgén hívó szava,
akit az Isten szétszabott.
Némaságuk a körében kerengő
eszelős nászmuzsikája,
aki kifordult
a teleholdfényű asszonyi mellek
szélfogó, lágy menedékéből
(remegő markából
így kizuhant a Föld!),
aki kifordult a Teleholdfényű
ágyát, lugasát
kínáló karjaiból
(s reszkető lelkét
fekete szilaj vonalakkal
beszőtte a magány,
mint freskót a repedések).
Jelek a Gyehennából.
Zár nélküli kulcsok.
Állatok szeméből az éhség.
Dániel szava,
akit felfaltak az oroszlánok.
Jónás káromkodása,
akit elnyelt,
megemésztett a hal.
Az öngyilkosé,
aki azt állította magáról,
Jézus.

Festett üveg.
Ököllel
valaki belevágott.
Egy kő-tüzű szemecske:
Anna szája volt?
A fehér:
Tűzberek fölött a hó?
A vörös:
Csak nem egy szem kukorica?
(Amit két ujja között tartott:
moccanó árnyak közé
besütött a tűzbereki hó,
száján tündökölni kezdett a fény íve,
vonagló arany éllel
zendült néma szája,
Anna,
Isten kisujja,
elefántcsont ékű hegedű,
első szerelmem muzsikája.)

Hordjátok eggyé
a széthullt darabokat!
Talán már itt jár,
árnyéka e szomorú beszédre esik,
aki majd összeragasztja,
eggyéforrasztja,
megtisztítja,
megszenteli.

Az elvarázsolt Paradicsom

(P. J-nak, a thai császár udvari festőjének)

…és egyszer csak egy nagy harang,
ólom színű, tompán csendülő
ereszkedett fölém. Bizony,
ez volt az est. Előttem pár gyertya gyúlt.

Ó, a gyertyák, mint megvakult
denevér csapódtak a kapu
szurokszín rácsaira! Én is
lomha repüléssel vetődtem alá.

Kint nagy, ivó szemével vár a Hajnal.
De a kapu zárva!
S az Ádámot kiűző angyal pallosa
most lobogva állja utam.

Egy szőke katonalányra (Narcissa)*

Tudom, a tornyok vörhenyes zsarátja
hullott közétek csillagok helyett.
Asszonyi hullák tapadó hajába
hullott a csóva, halálos-meleg,
félvad katonák inaszakadt lába
tapodott iszamos aranyhajt, sebet.

De gyönge lábad nem húzta a vér-e,
a vér kövér sara csizmáidon?
Ha könnyű ujjad már tőröd tövére
gonoszul tapadt, hogy tőröd igyon,
és melled halovány, szelíd ívére
hímként, izzadt ujjal csapott az iszony!

Fekszel most, tíz évvel idősebb vagy már.
Fáradtabb, s titkoddal gyönyörűbb.
De nem értem, bárhogy mosolyogjál,
sisakra hogy cserélted kötötűd?!
Hogy nem látta senki barbár hadadnál:
nincs helye köztük, kit csak az öle fűt?!

Tíz éve izzik sebed a melleden.
Nézlek… Égnek az utak, ég hazám.
Megdől a Föld, mint egy szétoszló tetem,
kihullt fénnyel roskad az ég alám.
Szétfoszlott, haló rózsád a melleden,
sebed a mellemen piroslik bután.

„…Szöghajam odahajlik az agyaghoz.
Hugaim, nővéreim már óvnak.
Félholt testemre asszonykéz havat hoz,
testem fehér friss ágya a hónak.
Társaim görbén futnak a lovakhoz,
megroppant vállukon füstöl a haló nap…”

Szeretlek, s álmodom fölötted, látod.
Aludnál, de néha utánam lesel.
Szeretlek, mégis: arcom mért is látod? –
kérdezem egyre, s te csak esteledel.
Most nyár van, szép vagy, mint a virágok.
Mellkasod sebe rám vad mámort lehel.

Keserű, fojtó, mégis drága bor vagy.
Úgy szomjazom titkos testedre már!
Mint vadléptű hadfik, kik harcba hordtak,
a zászlót, vonnálak – vesztemre bár – ,
hogy lennél ékem, s takaró karodnak
gyűrűjén túl, tudnám, elestem vár.

* Narcissa (jegyzet)

Szathmáry Gyurkának*

Gyurkám! Rosszkedved hessentse hamar
ez az együgyű kamilos strófa.
Belehajlik, nézd, a nőiszirom,
mintha ő is gondolatom volna.

Karcsú levele csupa zöld lándzsa.
Megvéd a gyötrelemtől egy percre.
Szelídül, illan a szél odakünn,
füttyög: mi lesz ez, tréfa-e, vers-e?

Magától születik ez a pár sor.
Mint kertmélybe illat, vakon vezet.
Hol batyuba kötöm átkos sorsom,
Dunába vetem a korlát felett.

Gyurkám, többé te se szomorkodjál,
mivel batyudat is kicipelve,
hídláb örvényébe csak bedobnám –
életed batyutlan múlva teljen.

* Szathmáry György (jegyzet)

Vadrózsavers

Beleszerettem a vadrózsákba
ittas fejével ül most bennem is egy rózsa
duzzad és egyre éhes
s bolond nagy dolgok történnek velem

Először jött egy vihar és megkerült
rózsaszín lágy esőbe burkolt
azután jöttek gonosz emberek
markukban szög és kalapács
s úgy jártam rajtuk ki meg be
mint villanó napsugár a kulcslyukon

Végül most éjjel párnámra oson egy egér
s ha cincogni kezd oly édesdeden alszom
hogy szökőkút sugarát lebegtető szél ha ébreszt
harmatos fűben találom magam
merő harmat a párnám
mivel álmomban oly sokat nevettem
bajaimon

A Halálhoz

Mint földi tűz fénye fönn
a felhőn, meglobogtatod
ujjaid közt az estét.
Vagy már pallosod ragyog?

Az ablak szárnya tárva,
gomolyog be a sötét –
csípőmre kötözheted
örvnek sikos szövetét.

Rabszolga voltam én csak,
de annyi édes gyümölcs
hasadó gerezdjeit
vetette elém a föld,

hogy jöttöd virágok
és gyümölcsök közt talál.
Hamvaszthatod! – még rád is
vad kedvük tűzpora száll!

Emlékszem, egyszer kéklőn,
mint kék ég a ház körül,
feszült a hamvas szilva
bőre s feszült a mag belül,

húsa barna lett – később
ilyen volt a lányoké –
tündöklő-tisztán duzzadt
magja, mint az áldott méh,

s hol gyermekkézzel piros,
párolgó földbe szórtam,
a ház köré, mely rég nem
áll, ott ma már hajoltan

hordja termését az ág.
És lehet, hogy Anna is
gyermekével odajár.
Fönn a régi hangra friss

suhogással ing a fa
s míg Anna alszik s szeder
hajlong köré, ölébe
szelíden belehever –

de jó úgy aludnia!
– Szorításod meglazul?
Látod, jöttöd árnya is
gyümölccsel telt számra hull,

mert idillé vált minden,
s mint mézben tolvaj darázs,
fulladva tőle – mégis
telhetetlen éhem ráz:

még! még! még! édes a múlt!
Tudom, hogy hűs szobor mind.
Tudom, hogy én faragtam
Anna száját, kökörcsint,

hajába szőlőfürtöt,
s később gesztenyelombját
csípőjén Máriának,
selyempuhává combját,

tudom, hogy Máriát is
csak én faragtam – vihart
álmodtam rá – szakadék-
szívébe kagylómorajt,

mégis: mindennél több, ha
rejtett arcú angyalként
(vagy mint villám a tetőn)
rásújtja számra a fényt

és csókolom a párna árnyát,
árny ölében széthasadt
esőcseppes, tavaszi
szél ölelte szájakat!

Hát nyúlj ki utánam, vagy
felásom lelkem újra
s e fonnyadt füzér minden
magját elvetem! S új ha

lesz a lomb, a termés, le-
szaggatom majd újra csak!
s ágak érnek, hogy a föld
zöld sarába fonjanak!

Ó, nem lesz akkor más a
himnusz: anya, gyermeke
szilvalomb alatt alszik
– és nem bírsz velük te sem!

Menthetetlenül

…és azt álmodtam, hogy nem
vagyok már. Nem volt ez kép.
Füllel nem hallható zene
volt csak. Ez űzött Feléd.

Ó, mert Te voltál csak, kit
úgy kerestem! Szögbe-vert
két karom fénye s tört láb-
fejem fénye énekelt.

Zene, zene sikongott.
Örvénylő, diadalmas.
Mint gidára sas csapott –
bárányára a farkas.

Talán egy pillanatra,
mint fához ha fény tapad
s föld meleg rögéhez ér,
én megláttam szárnyamat

kiégett, foszló árnyként,
szálanként kitépve – vedd!
Kiégett hold, mint sarló
hulltam az égalj felett.

És hiába nyúltam ki
könyörögve, vágyva, hogy
anyám hűvös ujjai
könnyű pántja át ha fog –

leszakadt háza, holdja,
szánalom és értelem,
egyedül Te voltál én.
Sötéted a vizeken.

Egyedül Te voltál már,
tövisem ránk szomjazott.
Szívedig fúrta magát s
– kitéphetetlen vagyok! –

láttam gyerekszemekkel.
Aki sírásból ébred.
Ébredtem. S menthetetlen
a testem körém égett.

Magasban

Kezem ügyében még a
Vajda János könyve van.
Kinyissam? „Csak pihenni!”
mondja ő is szótalan.

Könyv mélyén olvasatlan
váli csöndből jó karéj.
De szoknya surran s tudom,
már tükre előtt kész az éj.

Mint nyulánk, égő kanca
sötét párjára nevet,
vízbe csalja, nád közé,
de aki csak hiteget,

csak csalogat s köddé vál…
– barlang szája nyelte el?
ilyen vagy te öltelen
asszony-éj, ha vetkezel.

Ha piros sálad, mint a gyík
siklik térdeid között,
könnyes, fényes, lobogó
nagy szemed ha gúzsba köt,

épp mikor inged alól,
mint megváltó párnamély,
melled közül kibuggyan a
náladnál éjebb éj.

S tiszta hangján szól a csend:
„Aludj el… ó, semmi ez…”
De finom művű lábad – jaj –
rátipor és felemelsz,

míg vállam körül lassú,
fekete nyáj, csillagok,
(mint Anna körül a méh-
raj) időtlen imbolyog.

Ím, egy kis halál ez. Tán
próba. Közel a végzet.
Nem érek rá jó verset
írni – jó, ami kész lett.

Mert nem kívánom már az
Egyet. Értsen? Szeressen?
Ó, meredek a lázam
íve! Éltem, szerettem,

múlt idő ez már s teher,
melytől megszabadulván,
lázam sebesebb, mint fény
a kék szilvafa csúcsán.

Hátgerincen vonaglik,
sajdul már a pillanat,
hogy mint két hajló nyírre
kötözött test széthasad

(ott legalább ifjú zöldön
diadalmas vér lobog!),
majd széthasad a lélek
s énem! s nem vet több lobot

se vers, se csók, se álom.
Alszik ama Én már! Csak
sárga-kevélyen pondrók
lepik be derekamat,

csak rubintüzesen a
bábok lepkéi kelnek.
Fű nő. Tapadó moszat.
Naprendszerek. Szerelmek.

Mert csak a föld gazdagult!
Nyersanyag néhány torzó
szűz csípővonalára –
s csillogok, mint a porhó.

Most elmondhatnám én is,
hogy szivem békasó már.
Kit sólyma elhagyott, mit
ér magában a solymár?

Kit lelke elhagyott, mit
ér magában az ember?
Kinek pártjára álljak
meggyúló értelemmel?

Hisz poklod te vagy magad,
beláthatatlan tetem!
A rosszban itt valóban
egy a sárga láp s szemem

minden csillag-atomja:
sejtjeim s az ingovány.
Dögevő csőrén a fény,
s a fény naptüzü bokán.

S az édened – ha volt – csak
annyi, hogy benned rohant,
mint csillag az űrön át,
rejtélyes célú urad,

ó, a lélek, aki az
Istené! s majd egy vele,
míg veled egy csupán
a fák pajoros gyökere.

Omló rög – s ha kell, a fém
duzzadt ere hátadon
ömlik át évmilliók
alatt, s rád majd láva fon

vaskos, alvilági díszt
– hát nesze, nesze neked!
– Mit ér, ha nincs a szem már,
a szem, mi rája nevet?

A szem, amelyből néha
lelked gyúltan, mint a csók,
átölelt s magába zárt,
mint az együvé valót.

Rossz voltam gyereknek

Életem eljátszottam.
Minden jót eljátszottam.
Akkor voltam a gonosz,
mikor jónak látszottam.

Miért nézzek tirátok
tagadni a világot?
Az arcomon, arcomon
ég, élet, a halálod.

Elég vagyok magamnak,
torkig elég lakatnak.
Felperzselt kisfiúfej,
e vállról lenyakazlak.

Égben van még muzsika,
csak kár érte esengned,
ha éjszaka, éjszaka
földrázó ágyúk rengnek,

s úgy nézek már, mint a sas
saját sorsomba vissza:
fiúarcom s a rémet –
véremet éppen issza!

mellkasomon a mancsa
épp áttöri a bordát! –
már együtt, egynek látom
haramiát és koncát.

S ha a múlt képet dob fel,
mint ár a virágokat,
szélvert fennsík képe lesz,
koporsót húznak lovak,

nyakukon fekete bojt
ficánkol – vagy a halál
(akkor még olyan rémes)
baglya bukdácsolva száll

a menet előtt egyre?
Kezem jeges liliom.
Arcom szelíd, mint a csönd,
de ha arcom fölnyitom,

vad, gonosz pofával üt
egy vásott kölyök belém.
Pirosrongyú lángokkal
cicomázta fel a fény.

És lobog és fintorog.
S elöl hullámzik a nyáj,
a zokogó rokonok,
a fátyolok, s annyi száj

gödrébe villog a rőt
gyertya lángja, ha süvít:
„Miurunk! Jézusunk! Bocsásd
meg szörnyű bűneit!”

S szóról szóra (én vagy ő?)
ezt gondoltad te szegény:
(Pirosrongyú lángokkal
cicomázott fel a fény.)

A koporsó párnáin
miért nem fekszik anyu?
Akarom, hogy ő legyen!
Halott. Fahéjszin hajú.

Akarom, hogy hugomat,
kit oly soká s úgy igért,
örökre zárja méhe
azt a csúnya lány-egért!

S visongjon a tömlöc
sikamló falain át,
hogy „szabadíts ki testvér!”
hogy „jöjj! fojtsuk meg anyát!”

Emberek között nem járt
többet szenvedett nő még.
Mégsem kívántam mást (ő
vagy én?) mint sírbadőltét.

Hogy (én) lehessek majd a
legszegényebb, legárvább!
Hűvös, lila köddel (őt)
bevonva este lássák,

míg fenn orgonaillat
úszik, mint angyalének,
s kapukban összesúgnak:
„Szólítsuk meg szegényet.”

A tűzhelyfényben vásott
énem angyallá hevül:
„Meghalt áldott anyácskám,
és olyan rossz egyedül!

Utánahalok most már,
néha rám néz a halál…”
A nagyanyák sírnak, és
arrébb kicsi Éva áll

lebiggyedt ajkkal, könnyes
szemeiben irgalom.
Sötéten mondom: „Játszhatsz
magadban a síromon!”

És akkor elfut, apró
mellei megremegnek,
görnyedve hordja buja
rügyét a szerelemnek.

…Tízéves voltam ekkor.
Kezem hideg liliom.
Ki nézhet szemembe majd,
ha arcomat fölnyitom?

Hat durva vázlat Michelangelo alakja köré

1

Mi marad belőlem meg,
ha megtagadom arcod?
Hajolj fölém én versem,
keménymosolyú kardok,

ma éjjel kardok függnek
fönn a csillagok helyén.
Vajúdok, mint egy asszony.
Csak a kín, a kín enyém.

Ma éjjel szétszakít már
az undorodó élet.
Fekete gránit szád még
mondja nekem, hogy élek.

Egy őrült árny tart ide.
Vén ember. Néma. Közöny
mozdulatlan mohája
pihen a szemöldökön.

Felismerem s rettenek.
Kevély is tud hajlani.
Morajlást érzek s körül
árnyak zaját hallani.

Végzetes aranykígyó,
hegyeken siklik a fény.
Az éjben kardok függnek
fönn, a csillagok helyén.

2

Érzem most ujja bütykét.
A sarat és a márványt.
S vonaglok már, mint vad ló,
ha eltépi a pányvát.

Valaki úgy sikong itt
tömlöceim egyikén!
Valaki vad ököllel
kutat fakasztott szivén.

Valaki nagy, eszelős
szavakra gyulladt bennem.
Valaki lágy hajat tép,
víz árad sebesebben,

nagy, puha szirmokat tép,
húsevő virágokat,
s víz árad sebesebben,
hordja a tajtékokat,

valaki hahotázik:
Jézus Krisztus szeress meg!
S a lándzsák húsba vágnak,
húsba vágnak s nevetnek.

Valaki pörölyt emel,
iszonyú, merev vasfej.
Valahol árny üvöltöz,
hogy többé ne altass el.

3

Sikongjatok, hegedűk!
– Hát sikongd túl a Hangot! –
Vén volt már, s úgy akarta,
szóljon a kő, ha alkot.

Moccanjon Dávid ujja,
míg kezetek után nyúl.
A Vén e kézfogásról
álmodozott makacsul.

Úgy várta kínlódva és
magát taposva, mint ők,
a szótalan parasztok,
szőlőjükben a szőlőt.

S nem maradt, csak e rémes
álom: a meg-nem-váltott.
Tetemében tömlöcbe
zárt lelkemre találok.

Belezárta a kőbe.
Szegény, hisz hídnak szánta!
De az ember a tettben
nem lel csak önmagára.

Ember az alkotásban,
hogy lépne túl a Földön?
Jobban rab, mint a gépek
szárnya – hogyan repüljön?

4

Az Ő keze a föld volt.
S virág, ha fejet konyít.
Ő maga én, te, s mind, aki
valaha égre vonyít,

a csillagok felé, hogy
szakadjon Isten szive,
ha szelídebb börtönt ő
sem teremthetett ide!

Mert Ő volt a lázadás!
Iszonyú púp volt rajta.
Arca durva paraszté,
„gonosz, rabszolgafajta”.

Szemében olyan éhes
kívánság kiáltozott,
hogy ősapja lehetne
mindnek, ki elkárhozott.

S a púpja olyan kevély,
mint ezer király gőgje.
S mint keménymosolyú kard
az út kövén megtörve,

mint keménymosolyú kard
megtöretvén a porban,
darabokra hullt lelke
s dühöng a vak akolban,

aklában mellkasának,
mint márványba zárt szobrok
döngetik öklükkel a
csillámló, hideg poklot.

5

Kinek pártjára álljon?
Az Isten és az Ember
két tűzgerincen állott,
zárt, egymásra vak szemmel.

Csak felhők söpörték Őt.
Csak a kisdedek ringtak.
„Szeretők puha bölcső-
teste hogy alakíthat?”

Aki mindtől idegen,
talán a legjobb testvér.
Ki látta széthasítva
röptét a kikeletnél?

Ki látta kristályosult
üvegszemében önnön,
angyalkezek sújtotta
vágyát heverni földön?

Ő, ki mindig félreállt
zord homlokán a méccsel,
rabságodból hogy kitörj,
tengert választott széjjel.

A nyáj fölött megtárult
és tündökölt a mélység.
Hídnak dobta rá magát,
s csak az emberiségért.

Isten és az Ember állt.
És egymást meg sem látta.
Ő rándult csak, ha tiport rá
mind a kettő lába.

6

Fülünknek kedves ének,
ahogy megtörlek, látod,
oly baljóslatú a csönd,
oly tört, mi rajta rángott.

Ó, kell freskó a falnak,
és kell mítosz a népnek.
De mind be vagyunk zárva,
idő béklyója éget.

Bár határunk az Örök,
s terünk Végtelen talán –
ősibb igaz a gyermek:
nem lát túl az ég falán.

Nevessétek a jámbort,
ki kék üvegburát hitt
veszélyes csüngéssel
fölöttünk csillámlani itt,

én vállalom igazát.
A rossz foglyai vagyunk.
S nincs híd, se hús, se márvány,
amit Istenig rakunk.

Se szerelemmel telt méh.
Se halhatatlan halál.
Se keresztény, se pogány,
amire kínunk talál.

Ahogy a halálban
megvonagló rabszolga,
vállalhatom föl sorsom.
S állok, Mögé, a sorba.

A szerelem sivatagán

Pernyeszín, lila s jajongó pírú árny
egymással táncol szökő ég alatt,
s hogy hegyek fölé toppant a homály,
zöld szemére szállt s ott lobbant el a nap.
Vörös, vad tavakká hullt a fény, és
dörgött a csend, mint földrázta falak.

Alá, miként a tündér perzsaszőnyeg
égő, korallos foltokkal teleszórt
hátán nyújtózva hever a tigris,
nyújtózott az egyre sűrűbb este s forrt
elsötétült ajkán a hívás. Láttam:
szívéből szakadt ki a telehold.

S didergett az én levetkőzött lelkem.
Ha nem is mentem, megmozdult a föld,
hajamban gonosz, éneklő virággal
mélyére omló hegy – fejem – szívére dőlt.
Mélyére omló hegy, pusztuló tető
kigyulladt csipkebokra is szívére dőlt.

Ha van porló kőben zengés, köré
illatos felhőként szálljon a moraj!
S ha maradt még szó, széthasadt számra
loppanó, nehéz és kormos lángu dal,
szívét, e bukott-angyalú oltárt,
takarja be levetett szárnyaival.

S míg áll az est csillagokra kifeszült
ponyvasátra s verdes a völgy szele,
hozzátapadtnak érzem tűzbe hullott
sorsom – sorsom csak egy lehet vele.
Tudom már, merre visz a szakadékos
út: vemhes nyár és vetélt ősz heve.

Megyünk, s a vörös, vad tavakba kandi
szivárvány lábujjhegyen belelép.
Majd leborulok lába elé hídnak,
hol zöld sebével ráng a szakadék,
hol kéklő szemét rányitó mélység
ölében a ködtakarta semmi ég.

Ránk les a rabló és aranya helyett
kék élű késpenge szájával kitép
ajkából néhány karmos-ború csókot,
néhány varázsos, sikoltó igét,
s kitépné, ha fakult-aranyú hajam
sűrű erdeje nem fedné szivét.

S hány keresztút hány rablója vár még!
De mint szél sodorta zsarát lángra gyúl,
tiszta vizek partján néha s percre
poklos szerelmünk gyümölcsös álma hull,
s akkor mohón szám csókolva tépi
szálló időnk leégő fáiról.

S csak megyünk tovább így, szívén fejemmel,
kalandok, vérmezők ezer kapuján.
Varázsát vesztve jön új s újabb este,
s már semmi sem vágyik csókjai után,
csak az én szám kiolthatatlan. Hűvös
ujjain szétporló, piros jajú szám.

Csak én vagyok kiolthatatlan! Számít,
ha minden úton százszor válni indult?
Ha csillagivó szája néma zár?
Bíbor tilalomjel? S hogy szíve nem nyúlt
álmaim után? Ha szavam, az őt
imádó, koldusok lelkében kondult,

mint éjszaka tűzvészben a megrepedt
harang – míg ő süket és néma maradt?
De egyszer megmutatta: „Nézd, a patak
túloldalán nyit az olajvirág!”
S ha egész életem zokogás marad,
e perc illatos füzére fonja át.

Lehet, hogy ő sem több, mint bárki, ő is
a mocsár bolygó tüzében tántorog.
Számomra ő már minden. Rajta túl,
Nap, madárházadhoz macska sompolyog.
Míg forr elsötétült ajkán a hívás
időn, téren át: meghalni nem fogok.

Hideg téli est lett

Csapzott ködmön – nem melegít,
csak eltakar a téli fény,
de melegebb, de sugárzóbb
szerelmet fonhatnál körém!

Vagy úgy jártunk, mint a szappan-
buborék eregetője?
Gömbölyded labdája már-már
szárnyra lelt – s mi lett belőle?

Ringatta tündéri testét
a résen sompolygó huzat –
s elnyelte a párolgó est,
mint rét köde alakodat.

Állok, gyermekkorom
buborékcsillag-eregetője.
Lidérces álmok közt leválsz
rólam, a szívem már pőre.

Egy hideg, nagy kéz pehelyként
felemel és – nosza! – elvet.
Ó, hogy szíved mélyén felhős
tükröt leltem – sose lelket!

Ne mutasd hát here tükröd
bozótjában sajgó arcom!
Találd ki, hogy sose voltam!
Hitesd el, hogy alszom, alszom.

Közös egünk árnyad vette.
Gyümölcseid elejtettem.
Mosolyaid aranyrácsú
kalitkáján kisettentem.

Tőled távol szép halál sem
kötöz homlokomra holdat.
A szél kacag: Amin más jár,
a rögöt vállaidon hordtad.

Alkonyat jön. Vállán a csönd.
Meg sem írom ezt a verset.
Mint a szappanbuborék, száll
a hold. Hideg téli est lett.

Medve és dal

Nagy eged, hogy rám leszakadt már,
de magányos föld fölött hagytál.

Rosszabb lett, mintha nyakam szegve
parázs avarja, borít pernye.

Tőle lettem ilyen bozontos,
tántorgó léptű, ilyen rongyos,

vad, mogorva medve, esetlen
– bár késed lapulna szivemben!

Medve, medve, ej, minek nézett,
Atlasznak nézett tán az élet,

hogy téged, ki fenn, s rám sugárzott,
ólomboltú éggé varázsolt,

s alázárva, mint egy harangba
(eleven nyelve e harangnak

én vagyok!) zeng örök időkig,
testem ha falához ütődik.

Mint egy szeletet az almából,
kihasítottál a világból.

Fölneveltél. S mint a rozmaring-
kehelyben érett magháza ring

már ősszel, hordom ért kínjaim
sátorát, mint agancsát a gím.

S hordom, hordani fogom egem,
állócsillag-mosolyod nekem

megkövült karod árkádjai
közül fog eztán világlani.

Rosszabb így, mintha nyelvem tépnék,
vagy lila füstű szénné égnék,

vagy ég helyett süppedő korom
temetné be tántorgó nyomom.

Már-már úgy volt, felkötöm magam.
Kisebb lettem, hogy tolul szavam?

S csaló csapdán, a halálon
átugrottam, látván világom,

a föld (jégcsaprengeteg alja)
ölébe zárt énekem hallja.

Jég nem olvad tőle, jól tudom.
De mint egy orgonasípsoron,

kereszted terhével énekem
kiált a millió jéghegyen.

Csupasz, sikos falán, mint fenyő,
mered a dal s egekbe nő.

S ha levele csupa epe s tű,
mégis zöld, illatos levelű.

Engem is egészen eltakar.
Nincs is a medve már, csak a dal.

Heloïse éneke

„Nem volt még ilyen sűrű az erdő.
Villámok eleven kígyója még nem lobbant ennyi fán.
Remeg piros, bordó, karmazsin színű ágyam.
Fehér, beteg Abelard jön, jön hozzám lován.

Eszelős, szép oroszlánkehelyben ring a könnye,
és helyette ott virág s a könny, a könny kacag.
S én – örömök zengő harangteste, én, én,
már tilos, édes ölének tárom derekamat.

És mégis, ajkadon feketedjem meg, mint a virágok,
mikor füttyös, durva suhanc, a szél,
lombtalan, fekete csontját mutató erdőn, ki-
száradt, megtörött bokájukra lép.

Jöjj édes, fehér, lányos Abelard!
Majd eltakarom az ért gyümölcsű éveket előled.
S egy éjjel, ha vérrel festett óránk már lejár,
meddő, kiégett testünk fölé boldog szárnyak nőnek.”

Abelard éneke

Talán csak neked, talán csak rólad
összezárt szájam így haborász:
Míg jobbja űz, baljából az Úrnak
arcod mosolya röppent, Heloïse.

Mint ritkás erdőn vándorra tűz a
lombsátor csúcsán egy-egy szép gyümölcs,
s tenyerét tárva fohászkodik a
szélnek: Szakítsd le őt, addig süvölts!,

s elérhetetlen húsához beszél:
Éhezve várnak kitárult kezek!
Az Úr balján, Gyümölcs, így nevettél,
míg erdőmben találkoztam veled.

S ki tudta? Egy perc múlva én messze,
már messze lépek. Égő út lobog.
Szomjam nem oltó gyümölcs, szomjoltó
elérhetetlen, messzi mosolyod!

Ha ölembe nem is hullt (játszott a
szél is), az Úr akarta látomás
lelkem felszökő tetőit úgy be-
tölti, felejthetetlen Heloïse,

hogy sorsom hajszolhat sűrűbb erdőn
s a dér, mint hullószőrű eb kisér,
a perc megújul, mikor gyümölcs voltál
s ujjongva várta hulltod két tenyér.

Torony, mely túl sokáig állott

Éj van. Vadlibahangon kél
– régi, kicsorduló emlék –
boldogtalan kamasz-kaland:
lestem márványszobor csendjét.
Fekete, döfő melle volt.
Fekete szíve rejtve volt.
Magányosan, sóváran állt,
és egyszercsak hozzám hajolt.
Fekete, duzzadt sátorát
felvonta az est. Hallgatott.
Szegény szobor!… Hogy szálltak fönn
a ragadozó karvalyok,
s úgy bukott le a nap, mint a
római birodalomban,
vöröslőn, forrón tükröződve
ezer narancsfalombban.
Fekete szája véresen
tündökölt, csalt –
Nem őrület?:
A szerelem én vagyok, szóltam,
s belémvetették tőrüket
az állótükörbe szédült
csillagok, amikor halvány
testemen forrót sikoltva
életre kelt az a márvány.
Ó, mily könnyű volt a márvány
türelmes jég-bestiáját,
lelkemben megvetve ágyát,
űzni a szív félhomályát!…
De gyönyör-e burkolózni
magányod csalánszövetébe,
míg, magadba hullsz csak vissza,
mint akit hínár ránt a mélybe?!
Már jégvillák között a havas
szél korbácsol mandulafát,
a sugártalan piros napon
nem ígérhet többé csodát
– sültalma farsangja? esküvő?
feszül ágain a hó – mikor
volt az, hogy a mandulaágon
olyan a hó, mint a cukor?
Ki mondaná, hogy én vagyok
a szerelem? S magam teljes
világom vagyok? S nincs kapocs,
melynek célja volna magam,
nők, virágok vagy más között?
Elúsztak, mint a fekete-
foltú hattyúk a fűz között,
elúsztak tévedéseim,
e sikamló balgaságok,
s úgy dőlök rád, mint földre a
torony, mely túl sokáig állott.
Talán téged nehezebb lesz
szeretni, ki nem az árny vagy,
amely belőlem kivetül,
s csupán tőlem függ, hogy szárnyat
mutasson, fürge nyúlvadászt,
pillangó táncát, mézevőt…
Talán ölelésed izzó
harapófogó, s annyi est-
kendőzte homlokod fölém
barbár diadallal tárul,
mert nem egész az ép sem, csókod
olvadt parazsán átnyúl
kísértet-ülte, fekete
szirttel az árnyék – a salak!
S tán simuló ujjaid (most) el-
képzelik, hogy megfojtanak.
Szád ívén talán egy percre
a dzsungel suttog s párducok
villognak össze cinkosan
veled… Halálos tó bugyog
mögötted, és azt is látom,
Prométheusz keselyűje
szádból ivott, ujjad fürtje
csőrén becézve lebeg. – Fű-e
alattad az a vad zöld? Lomb?
Vagy eleven, horgas méreg?

Fekete-kék kígyók őrzik
zord tilalmakkal kivert éked,
csípőd. Látom.
Már a piros
árnyak, s a fojtogatókék
tó vize összecsapódik
és ömlik, ömlik az éj szét.
Csupa varázslat, kísértet.
Elkárhozásra szánt templom.
Papír-Gorgó, álszörny-limlom
pórázra fűzve kísérnek.
S gyötrődő arccal – míg az ég,
tűz és füst hogy eltakarodtak,
ünnepi barna almakert lesz –
a Paradicsomot hoztad.
Ott énekel szemeidben.
Zöld lidérc fut a kapu bronzán.
Remegő kezem nyitja – ott ülsz,
kutyád hófehér oroszlán.
Hókristállyal gyúl s mögötted
ragyog egy fenyő. Levágom.
Megkoszorúzlak. Átlépünk,
mint dög tetemén, a halálon.
És fejünk fölött lassúdan,
mint egy Botticelli-képen
két komoly, szótalan angyal
táncol virágzó ingében.

Uram és te, és életem

Virágzott a hárs. Elnyílt.
Sápadt szirmot tapos a lábad.
Sziklák barlangos bensejének csendje
maradt utánad.

Szétnézek. Hol vagy, élet?
Megcsalt már engem az Úr veled!
Öregen, bezártan néz felém az est,
jön és eltemet.

Míg mocsarak hófehér
vadlúd-éke száll csillagtalan,
borongó homlokán az éjnek, de
nagy árnyéka van

tűnő alakodnak már!
Hogy hasadt fel ennyi szakadék
távozó lépteid nyomában? Csak
az ég maga ég.

Csak a frissen ültetett
bokrok és gyümölcsfák lángosan.
Agyagos kezem közt fekete felhő
siklik át s rohan,

rohan utánad! El! El,
tőlem el! Elnyílt a hárs is. El-
röppent a csalfa korarügy az ágról.
Izzó mennybolt el-

száll galambbal és sassal.
Hová mégy, élet?! Csak szakadó
kőgörgeteg dörög a mélyben, még a
kéken fakadó

moha is elkúszott már!
Válladon szárny? Tollát vesztő ég?!
Markod a sötétség szövetéből
sebkötőnek tép

ki eleven darabot?!
Meleg és tündöklő ing legyen!,
szólsz, s már öltöd is magadra a füstből
meredő hegyen,

a zölden párolgó tetőn,
ahol ti hárman, Uram és te
s életem, látszotok feledni: az Úr
égő jelére,

ki reszketve futott,
elhagyva mindent, anyja jázmin
lugasát, a rózsákkal átfont gyertyák
fénykörét, jázmin

lugasok közt a templomot,
s agyagba nyúlt, ha az Úr akarta!
A forró agyag hólyagosra csípte
és összemarta,

de mikor az Úr öreg
közönye rá lassan hervadott,
úgy gyúrt belőle világra zsoltárt, hogy
téged alkotott.

Zsoltáros szájam a mély
kopár morajától elnémult.
Az anyag cserepesre szikkadt. Ólom
röge hull, még hull,

ijesztő súlyú könnycsepp,
csepp után – nézzétek kezeimet!
Uram! Uram, elnyílt a hárs is! Most már
őt hová viszed?

Az életemmel együtt?
A rügyező mosollyal együtt?
Uram! Mért akarod magadnak csak,
ha együtt teremtettük?!

Hajnali óraütések

Három ezüstös, hosszú koppanás.
Alszol? Hajnali óra nyelvel itt.
Hűvös nagy szökőkút szökken valahol
és permetezve szitál a lelkedig.

Álmodj! Négy már az ezüstös, hosszú
koppanás, és fénye szinte arany.
Vidám, virágos hajnali gályán,
siklik az álmon két boldogtalan.

Szívünkből az éjjel, mint az árvíz
elüget, bár néha, néha visszaint.
S mint két harangszó összeforr a fényben,
eggyé kötődve visznek szárnyaink.

Vágyakozás

Mint egy kísértet,
akin az éj fakó fénye át meg átjár,
elhagyott ágyamról rám néz és hivogat
odaképzelt, sóvár szemed.

Lebegve nevet
mélyből a te varázsos kísértet-szemed,
s hol játszi ákom-bákomokat írt a kőre,
izzó szirom lábujjad nyoma.

Szállok fölötted.
Karod erős, forró kövü kapuján át,
ó, mikor fogok én újra már repülni
édes, tiszta szájad felé?

Ha jön az éj, zengő tenger.
Körbefoly, mint kristályos ámbra szigetét.
Eltévedt, messzi, drága társam, feloldva,
sötét árjával hajt feléd.

Kedves, hiányzol

Most balomon helyetted éj ül.
Nem mondod együgyű mesédet.
Hogy boglyatőn holdsarló kékült,
az öledbe hullt és megégett.

A szénába temetted aztán.
S hogy vállaidra csapó szárnnyal
mikor ittas pacsirta szédült,
szívedből tört fel a madárdal.

Édes, alvó süvege az égnek
dalodtól meg fog most repedni.
S ömlik tiktakoló szívedből rám
a titkos, szénaboglya semmi.

Testvértelenül

Testvéred volt? Nekem sohasem.
Volt szeretőm, s untam estjét.
Verő repkény szürke testén,
várt egy messzi, könnyed hegység.

Előbb pihen sas a házamon,
mint csak egy, egy, aki megértse.
Keserű dal, kit vigasztalj?
Fütyülj az élet kegyére.

Mondják, testvére senkinek sincs.
De lehetne! Lehetett volna!
Csókokban forr fénnyel a por,
hull az éj holdhajú kontya.

Tettető

Túl sokat nézem magam?
De lásd: másokban nézem.
Másokban ismertem meg
magam ilyen egészen.

Testvér helyett így csapott
arcomba önnön arcom.
Szétterpesztett lába közt
föld ringat: alszom, alszom.

Vagy tettetem az alvást?
Félem én szeretőmet!
Nagyanya mondta egyszer:
a vad nem árt a kőnek.

„Kővé merevülj és a
kígyó azt hiszi, holt vagy.”
Megfogadtam tanácsát.
Tettetem magam holtnak.

Vers, mely majdnem epilógus

Rőt frakkot hordott, mint az erdő
kísértethada őszkoron.
Szakállt tán nénénk imakönyve
elsárgult lapjából csinált.
S pompás öreg legény volt mégis.
Havas kezében sétabot.

Tulajdonképpen túljutottunk
az egész adásvételen.
– Lélekben mindig gyermek valék –
szólt könnyű bókkal s meghajolt.
S mint vetkőződtek künn a fák, úgy
vetkőződött életem.

A terem nagy volt. Oszlopokkal
tartott boltján árny repkények
szárnya ért. Körbenéztem. Szelíd
álomban alján koporsók.
És mennyi fajta! Kő és bronz, és hűs,
és lágy. Érc és hat szál fenyő.

Ó, most nem emlékszem: fenyő volt?
Bronz volt? S nagyapa-keze közt
meddig álmodtam, árva fiú?
Mint a mészárszék kutyái
nyaldossák nyelvükkel a rácsot, a rácsot!
S még mindig van vérem, szívem…
és szavaim.

Tél, reggel

Az első szó: csillag. A második:
gyümölcsös. Most eszembe jut a: suhanás.
Majd harangzúgás hömpölyög körém
s hajnali szemmel üdvözöl a zárkatárs.

Körülbelül ennyi e korai
reggel. Künn valódi a csillag-gyümölcsös.
A villogó havú szélben fehér
ökörszem minden hópehely, csapong, röpdös.

De később, egy tiszta pillanatban
írisz ruhájú, könnyű lovasok – tudom,
csak társzekerek döcögnek lenn a mélyben –
jönnek a kongó börtönudvaron.

A nagy Pilis minden árnya rőt már,
s a jégcsapfurulyás zuhatag medrein,
hajnali hócsillagú fák közt
nyargal Ady úr gíme, egy sötét, karcsu gím.

És elnézem még nagy rohanásuk,
amint űzőbe veszik fönn, fönn a hegyen,
aztán lobogva kibomlik írisz-
ruhájuk, s a ködben mind útjára megyen.

Szememben megüvegesedett képük.
S szólunk társammal, mint az úton két kereszt:
„Neked sorsod, hogy sose hidd őket.”
„Neked sorsod, hogy mindig nyomukat keresd.”

Melegszünk egymás sebénél. Egyőnk
hinni nem tud – másik csalódni nem akar.
S kígyóként fojt a szó már, a szörnyű
földi sár, s a szörnyű, sáros ég betakar.

MZ lámpa*

Egy tejszínű, sima gömb a kopár
szobába lóg. Őrangyal a neve.
Csak e cinikus paranoia-kor
nem tud mit kezdeni vele.

Mint a rabét, a haját lenyírták.
Arca se szép. Álla túl kemény.
De látom a közös ágyat benne,
mint testvérében a szegény.

A fajtámat, mint a gödrök meszes
négyszögében egy családi ékszert
(ami erős, vad sírással holtat
s elevent is élővé tett).

Anyám szürke koponyája holdját.
A szikkadt, sötét szem ilyen részeg,
amputáció alatti álom
ködében szeret meg, élet.

Ilyen börtönkosarasan hódít.
Ilyen kórházi alagsor-csupasz.
A gumikerekű tolókocsik
egyikén feléledt utas,

kit a műtős a jégdoboz elől
egykedvűn repít a kórterembe.
A kivégzőosztag szíve dobol
összefacsarodva benne.

* MZ lámpa (jegyzet)

Mária megy a sziklasírtól

Egy asszony megy, megy az úton,
mint Mária a sziklasírtól.
És három lovas szembe jő.
Három lovas jön és így szól:

„Parázscipőd hadd adjam!” „Én
vassal sütöm ki a szemed!”
„Nézd, ott a nyárs, hadd lökünk rá
fiad helyett! fiad helyett!”

És kacagnak, és köddé válnak.
Sziklasírból csak én üvöltök:
– Uram, hol hát húsvétos jobbod,
mellyel arcát rózsásra törlöd?!

Magyar költő

(Kedves költőm olvasására vágyódva)

Még tíz év s majd én is így fogom
füstös, zord szájjal mérni az igét.
Mint szélhordta köd, az alakom
áthúz a földön (rozsföld, esti rét).

Homlokomon nagy, bolond, fehér tincs.
Markomban fütykös, szívemben hallgatás.
Suhanó egek megtört fénye hint,
az úton egy gyerek s egy vén: két kapás.

Tavasz lesz épp, vagy újra Hunnia?
Az bizonyos, hogy lesz egy nagy kutyám.
Sok halottam. S a mások kisfia
gyomból fon füzért fejemre sután.

Álom a kenyérszelő késről

Szétszakadt szívem egy nagy, piros virág.
Ahány a szirma, én annyi voltam itt.
Barbár ha voltam, elűztek szent libák,
s barbároktól óvtam Róma falait.
De végül is engem igazán ki lát?
Ó, csak szemetek csöndje nyugtalanít.

Mert tudjátok meg, addig meg se halhat
létező, míg halló fülre nem talál.
Egyet, egyetlenegyet aki hallhat –
tenyerében tiszta vízzel telt pohár,
s kopónak se int, míg a vándor hallgat
a súly alatt, mellyel nem bírt a halál.

Halljátok, hiába rángok kötélen!
És hiába rejt a temetőgödör.
Majd túl a homályon, túl a nagy éjen
árnyam a fullatag városokba tör,
s mélységes álmú telihold fényében
kulcsra zárt ajtókat ver az ököl.

És megláttok izzó felismeréssel,
tárul a ház, a tűz rőzsébe harap,
ott döfjetek át kenyérszelő késsel,
hogy kezetekből vegyem nyugalmamat.
Míg el nem nehezültem ennyi fénnyel,
érzett a hús s egyre új sebe fakadt.

Egy jázminág alatt a Föld elmerül.
Gyermekké újul minden fáradt ízem.
Körém a holtak családi köre gyűl,
szomjú tánc alá szárnyas hárfa zizzen.
Boldog halál, már nem vagyok egyedül.
Menyasszonyok közt jön a szelíd Isten.

Álom harangszóval

Börtönharang. Lélekharang.
Halálpiros, lázas álom.
Semmivé lett tiszta fészek,
mint mesékben, utad járom.

Fut, ágazik tornyaidra,
termed falán, ágyad alatt
csipkerózsaszirom s inda.
Csipkerózsa te magad vagy.

Így pihensz ott. S olyan tiszta
szád ívén a néma éjjel.
Kékbe-szegett mosolyával
csak az élet hullik széjjel.

Mint egy súlyos csipkefátyol,
csipkerózsa mit se tud már.
Törött-korsó-derekából
álom ömlik ama kútnál.

Tudtad? Alszik csipkerózsa.
S te magad vagy, aki ömlesz.
De hiába, álmod nem fogy.
Herceg sem vagy. Kőszörny csönd lesz.

Próba

Egy ősi, gyémántlevelű, őszi
erdő az ablaküvegen,
didergő testünk harmatától
kinyílt, s mesélt, mesélt nekem.

A görcsös fatörzsek (fürge erecskék
a lehelet-lombok alatt)
önfeledt panasszal egyre keresték
a tűztollú madarakat.

S én, míg elképzeltem képzelt vágyukat
s átéltem a sosemvolt kínt,
s magát dicsérve trónolt a lágy tudat
erényein, szóval amint

úgy lelkendeztem, mint szépségén Nárcisz,
két rács között furcsa álmot,
dehogy álmot, valódi fehér pillét,
csapongó pillangót látok!

Képzeljétek, november van! Az első
hó a tetőről idetűz!
S mégis e csapzott, dermedt, őrült lélek,
egy pille kísértete űz

velem tréfát? Meleget és fényt akar?
– Nézzétek! – hívom társaim.
Jönnek, hogy most már hárman nézzük… sárga,
tört fény csurog a szárnyain,

a gyémántlevelű, lombos üvegen
jajongva néz át, könyörög.
Miből áll az ablakot fölrántani?
Hadd hulljon be az üldözött!

Hadd tapadjon a fakó kis folt köré,
mely a zárka boltján lapul.
– Ugyan, növeld zárkánk létszámát négyre
csöndben, simán, zajtalanul!,

sürget egy hang. Mégsem mozdul idebent
semmi… semmi… csak a szárnya
ver árkokat némán, némán szivemen,
ha szétcsapja, ki- s kitárja.

…És aztán eltűnt. Mintha az Isten már
megunta volna a próbát.
Megmértek. Éreztem könnyű voltomat.
Szép Nárcisz Nárciszt, a rondát.

A Fényhez

Csapdában sínylődő Fény, te,
ó, szökellj elő a mélyből!
Szakadj ki már a sanyarú
kövek gonosz rejtekéből.
Estté nőnek ott az árnyak,
homállyá hűl az aranyad,
világítottál, mint rózsák,
repülj elő, mint madarak.

Hűvös szárnyát teríti rám,
szökell elém régi emlék,
mintha kertünk almáiból
gyermekkézzel újra vennék,
az égnél mélyebb ég tör át,
a csillagok úgy fénylenek!
Madár repül fel tétován
s lebegve áll fejem felett.

De volt már valami ebben
az édes örömben fanyar,
csípő füst fedte a fényt, mint
ősszel, ha meggyűl az avar.
Valahogy mögém kerültem,
akár a fenyő, feketén,
akár a barlang, kincs helyett
űrrel ásító rejtekén.

Szél ingatott fonnyadt kórót,
fenyőkre szúrta fellegét,
álmaim, mint piros holdak
görögtek már a földre szét,
borzolódott már az éjjel
és villogott a félelem,
s verdesett a vállaimon,
mint lámpafény fent késeken.

Valahogy mögém kerültem,
mint rácsok közt az éjszaka.
S lecsukló fejjel, mint a gyermek,
ki nem találhat már haza.
Állt a világ s a csillagok
suhanása hallhatóvá
lassúdott künn az űr körül,
s jött egy tündér, s hamu hullt rá.

Jött egy tündér s de szeretett!
Közelített s ide nem ért.
S jött egy másik szamócával.
Ő se volt, csak kísértő kép.
Nyúltam utánuk s száradott,
görcsös faággá vált karom,
ahova léptek: tó terült –
villódzó ágam lógatom

föléjük, s beszél a víz,
örvényét ringatja, bontja,
arcnélküli kedvesem hull,
magányom fekete kontya.
Beszél a víz, s bennem is
százágú patakok riadt
lihegő futással mentik
fény-nem-látta álmaikat.

Ekkor már minden menekül.
Mint havasok közt a falvak
lábrakaptak s futottak, míg
a hómezőn mind meghaltak.
Mire kibukott a hajnal
a hágón, ott már csodaszép
rózsaszín szőnyegen látta
a holtak szétvert seregét.

Menekülés és pusztulás.
Roppan, süpped a hó. Lelkem
egy percre botjára dől, mint
öreganyó az ősz kerten.
Süpped a hó és hol az út?
Tündérek lábnyoma hol van?
Utánuk-nyúlt kezem faág.
Megkövült árnyam a hóban.

Csapdában sínylődő Fény, te,
ó, szökellj elő a mélyből!
Szakadj ki már a sanyarú
kövek gonosz rejtekéből!
Mind betelt a rossz jövőből,
amit csak vállam hordhatott,
csapdádból, ó, törj elő már!
Süsd be a horgas holnapot.

Egy bogár temetése

Rossz szél hátadra, rács közé vetett.
Temetést rendezek egy bogárnak.
Volt-e, ki megértette életed?
Néma tébollyal táncodat jártad.
Nem ringatnak több foszlató szelek.
Ravatal-tenyerem most az ágyad.

Mily törvények útján ért az öröm,
hogy fénykörű bolygód szállt magasba?
Zenehajó sötét csillagközön,
mennyig a tested így ki ragadta? –
míg isten fia, én, magam töröm,
ha nem dőlök rögre, szájra, vasra.

Íme a kevélyek pávatolla,
szaggatott kócú boszorkányseprű.
Gőgünkre szökell a báva bolha –
amíg téped, megbocsát a szegfű –
nem úgy hallgat, mintha néma volna,
csak a szótlan istenekhez lett hű.

A málna mézes bokrában ébredt.
Táncolt. Csatázott. Holtra sebesült.
Tudott szeretni? – Akkor mért féreg?
Szárnyán ég tüze tükröz, sose hűl.
Hömpölygetik őt milliárd évek,
fektetett nyolca ring, végtelenül.

Tenger az isten – én hullám vagyok.
Ádám megadó mosolya éled,
és elborult homlokomra rakod,
Teremtő Ujj, szelíd érintésed.
Csak az én világom végét hagyod
magad mögött, szárnyas angyal-féreg.